Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Częste pytania

…na temat obliczania opłaty nadzorczej i danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę

Jak oszacować opłatę, jaką będzie musiał ponieść dany bank za następny okres objęty opłatą?

Do oszacowania rocznej opłaty nadzorczej za następny okres objęty opłatą można użyć kalkulatora dostępnego na naszej stronie internetowej w sekcji Szacowanie opłaty nadzorczej, do którego w ramach corocznej aktualizacji są wprowadzane najnowsze dostępne dane. Informujemy, że oszacowana w ten sposób kwota ma charakter jedynie orientacyjny i może odbiegać od rzeczywistej opłaty.

Jak wyznaczyć podmiot ponoszący opłatę?

W przypadku nadzorowanej grupy wszystkie należące do niej instytucje podlegające opłacie wybierają spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę. Podpisane powiadomienie o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę należy wysłać do EBC pocztą lub e‑mailem. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu poboru opłat termin na zgłoszenie nowego podmiotu ponoszącego opłatę upływa 30 września każdego roku.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę
Jak można przekazać dane kontaktowe podmiotu ponoszącego opłatę?

Termin corocznej aktualizacji danych podmiotów ponoszących opłatę upływa 30 września. Aktualizacji uprzednio przekazanych danych kontaktowych należy dokonać tylko wówczas, gdy zaszły w nich zmiany. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe należy przekazywać wyłącznie przez portal internetowy EBC. Pracownicy EBC nie mają dostępu do kont poszczególnych banków w tym portalu, więc nie mogą w ich imieniu wprowadzać tych danych. EBC zaleca podawanie adresu e‑mail działu lub zespołu, a nie konkretnego pracownika, by wewnętrzne zmiany personalne nie zaburzały komunikacji z podmiotami ponoszącymi opłatę.

Banki, które nie otrzymały jeszcze identyfikatora użytkownika i hasła lub chcą zmienić nazwę podmiotu ponoszącego opłatę, prosimy o kontakt z zespołem ds. opłat, najlepiej e‑mailowo na adres SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Przekazaliśmy zaktualizowane dane kontaktowe Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB). Czy musimy przekazać je także do EBC?

Tak. Podmioty ponoszące opłatę muszą informować EBC o wszelkich zmianach w swoich danych kontaktowych do 30 września każdego okresu objętego opłatą.

Od złożenia powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę zmieniła się struktura naszej grupy bankowej. Co powinniśmy zrobić? Czy trzeba składać powiadomienie każdego roku do 30 września?

Jeśli zmiana struktury grupy dotyczy podmiotu stojącego na jej czele lub spółki zależnej, która była dotychczas podmiotem ponoszącym opłatę, należy to zgłosić do EBC przez złożenie nowego powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę. Inne zmiany w grupie nie wymagają składania nowego powiadomienia.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu poboru opłat podmioty ponoszące opłatę muszą składać powiadomienie do 30 września każdego roku.

Czy trzeba zgłaszać wszelkie zmiany w sytuacji banku, np. fuzje, przejęcia lub cofnięcie licencji? Co należy zrobić, jeśli zmiana nie jest uwzględniona w otrzymanym zawiadomieniu o opłacie nadzorczej?

Zmiany w sytuacji banku mogą wpłynąć na obliczenie rocznej opłaty nadzorczej. Dlatego prosimy o nich informować e‑mailowo zespół ds. opłat, który wyjaśni, jak postąpić w danym przypadku.

Co powinien zrobić samodzielny bank, który właśnie uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności, w odniesieniu do opłat nadzorczych na rzecz EBC?

Bank mający siedzibę w państwie uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym, a nienależący do grupy już objętej nadzorem, po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności musi wnosić roczną opłatę nadzorczą. Jej wysokość zależy od tego, przez ile pełnych miesięcy w okresie objętym opłatą bank podlegał nadzorowi.

Należy przesłać do EBC dane kontaktowe (zwłaszcza adres e‑mail) osoby odpowiedzialnej lub – najlepiej – właściwego działu, a EBC poinformuje, jak dalej postępować.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Po przejęciu banku przez istotną grupę bankową jego status nadzorczy zmienił się z mniej istotnego na istotny. Czy to wpłynie na wysokość opłaty nadzorczej?

Jeśli przed przejęciem przez istotną nadzorowaną grupę był to samodzielny bank będący instytucją mniej istotną, ta zmiana może wpłynąć na opłatę nadzorczą. Na ogół po przejęciu roczna opłata nadzorcza jest obliczana na podstawie tego, przez ile pełnych miesięcy nadzorowany podmiot był samodzielną instytucją mniej istotną (art. 7 ust. 1 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych).

Obliczenia opłaty dokonuje się na najwyższym poziomie konsolidacji w obrębie państw uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym. Zatem w przypadku instytucji kredytowych, które są częścią nadzorowanej grupy z siedzibą w państwie uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym, oblicza się i pobiera jedną opłatę – na poziomie grupy.

Dlatego o wszelkich zmianach w sytuacji banku należy informować e‑mailowo zespół ds. opłat, który po ocenie danego przypadku wyjaśni, jak postąpić.

…na temat przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty

Kto musi przekazywać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie jednolitego mechanizmu nadzorczego jako całości – czyli zarówno za banki istotne, nad którymi sprawuje nadzór bezpośredni, jak i za banki mniej istotne, które nadzoruje pośrednio. Dlatego opłacie nadzorczej podlegają wszystkie nadzorowane banki.

Dla wszystkich banków nadzorowanych przez EBC roczną opłatę nadzorczą oblicza się na najwyższym poziomie konsolidacji na podstawie czynników warunkujących wysokość opłaty według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku lub inny dzień odniesienia obowiązujący w danym przypadku, jak wyjaśniono na poniższych przykładach.

Dla większości nadzorowanych banków EBC ustala czynniki warunkujące wysokość opłaty na podstawie posiadanych już danych ze sprawozdań FINREP i COREP.

Dwie kategorie banków muszą jednak odrębnie przekazywać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty: a) grupy, które nie uwzględniają kwot aktywów lub ekspozycji na ryzyko spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich, oraz b) oddziały utworzone w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich, które nie podlegają przepisom rozporządzenia EBC w sprawie FINREP.

Kiedy i komu przekazać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Podmioty ponoszące opłatę, które nadal muszą przekazywać dane o czynnikach warunkujących jej wysokość, powinny przekazać te informacje właściwym organom krajowym na formularzach stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Dane należy przekazać do końca godzin pracy 11 listopada bieżącego roku, a jeśli 11 listopada jest dniem wolnym od pracy – następnego dnia roboczego, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku lub inny dzień odniesienia obowiązujący w danym przypadku, jak wyjaśniono na poniższych przykładach. Zawiadomienia o opłacie zostaną wystawione w ciągu pierwszych sześciu miesięcy następnego roku po okresie objętym opłatą.

Jak przekazać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Dane należy przekazać właściwemu organowi krajowemu na formularzach stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty. Formularze należy wypełnić według podanej instrukcji, która zawiera również informacje o opinii biegłego rewidenta i oświadczeniu kierownictwa oraz sytuacjach, w których są one wymagane.

Czy nadzorowana grupa musi wyłączyć aktywa spółek zależnych utworzonych w nieuczestniczących państwach członkowskich i krajach spoza UE?

Nie. Ale rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych przewiduje taką możliwość. Nadzorowane grupy mogą z niej skorzystać i dzięki temu płacić mniej z tytułu rocznej opłaty nadzorczej. Jeśli jednak koszt związanych z tym obliczeń jest większy od oczekiwanej obniżki opłaty, korzystniej dla nadzorowanej grupy jest zrezygnować z tej możliwości.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu poboru opłat należy ustalić, które grupy mające spółki zależne w nieuczestniczących państwach członkowskich lub krajach trzecich zamierzają wyłączyć kwoty aktywów lub ekspozycji na ryzyko tych spółek z czynników warunkujących wysokość opłaty. Grupy zamierzające dokonać takiego wyłączenia powinny poinformować o tym EBC do 30 września danego roku przez portal internetowy EBC.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych
Czy rocznej opłacie nadzorczej podlegają wszystkie oddziały mające siedzibę w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym?

Nie. Roczną opłatę nadzorczą pobiera się jedynie od tych oddziałów utworzonych w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym, których podmiot dominujący ma siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim. Przykładowo oddział z siedzibą w Niemczech (czyli państwie UE uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym) podlega opłacie nadzorczej na rzecz EBC, jeśli jego podmiot dominujący ma siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim (np. w Szwecji). Podmiot dominujący może być nadzorowany przez właściwy organ krajowy (w tym przypadku szwedzki) i podlegać z tego tytułu opłacie na rzecz tego organu. Jest ona pobierana niezależnie od opłaty nadzorczej nakładanej na unijny oddział przez EBC.

Należy przy tym pamiętać, że:

  • Jeśli instytucja kredytowa ma w danym państwie uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym więcej niż jeden oddział podlegający opłacie, wszystkie je liczy się jako jeden oddział.
  • Jeśli instytucja kredytowa ma oddziały podlegające opłacie w różnych państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym (np. w Belgii i Niemczech), nie traktuje się ich jako jednego oddziału.
  • Oddział i spółka zależna mające siedzibę w tym samym państwie uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym są osobno obciążane opłatą nadzorczą.
Kto podlega opłacie?
Na jakim poziomie konsolidacji nadzorowane grupy powinny przekazywać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Nadzorowana grupa – niezależnie od tego, czy działa w jednym państwie uczestniczącym w europejskim nadzorze bankowym czy w kilku – musi złożyć tylko jedno powiadomienie, na najwyższym poziomie konsolidacji w obrębie tych państw, i zostanie obciążona jedną opłatą nadzorczą.

Jak traktuje się grupy bankowe?
Co się stanie, jeśli dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty nie zostaną przekazane w terminie?

Jeśli podmiot ponoszący opłatę, który nadal musi przekazywać dane o czynnikach warunkujących jej wysokość, nie dostarczy tych danych, EBC sam ustali brakujące czynniki na podstawie danych, jakimi dysponuje ze sprawozdań FINREP i COREP, lub innych dostępnych informacji. Nieprzekazanie danych jest naruszeniem rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych i może skutkować sankcjami.

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty
Jak można powtórnie przekazać wartości czynników warunkujących wysokość opłaty w okresie zgłaszania uwag?

Jeśli dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty zostały przekazane za pośrednictwem właściwego organu krajowego na przeznaczonych do tego formularzach, w ciągu 15-dniowego okresu na zgłaszanie uwag można powtórnie przekazać te dane – w tej samej formie i tą samą drogą. Jeśli natomiast czynniki warunkujące wysokość opłaty zostały ustalone przez EBC na podstawie danych ze sprawozdań FINREP i COREP, a kwoty aktywów ogółem lub łącznej ekspozycji na ryzyko podane w portalu internetowym są nieaktualne, w ciągu 15-dniowego okresu na zgłaszanie uwag można ponownie złożyć te sprawozdania za pośrednictwem właściwego organu krajowego. Należy zauważyć, że dane FINREP i COREP mogą się zmienić po upływie tego okresu, ale odkąd zostaną użyte do naliczenia opłaty nadzorczej za dany okres, ich przyszłe zmiany nie będą uwzględniane na potrzeby tego procesu i opłaty nadzorcze nie zostaną przeliczone.

Czego dotyczy decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty?

W decyzji określono metody i procedury obliczania obu czynników warunkujących wysokość opłaty, czyli aktywów ogółem i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Czy obowiązek przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty dotyczy oddziałów utworzonych w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym przez instytucje kredytowe z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich?

Tak. Oddziały utworzone w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczących państwach członkowskich są nadzorowane przez EBC (oddziały o statusie instytucji mniej istotnych – pośrednio) i podlegają opłacie nadzorczej. Bezpośredni nadzór nad tymi oddziałami, zależnie od ich statusu istotnościowego, jest sprawowany albo przez EBC, albo przez właściwy organ krajowy. W związku z tym oddziały, do których nie stosuje się rozporządzenie EBC w sprawie FINREP, mają obowiązek przekazywać do EBC dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, na podstawie których będzie obliczana roczna opłata nadzorcza.

Rozporządzenie ramowe w sprawie SSM
Przykład: 1 lutego 2024 nasz bank połączył się z innym bankiem. Jaka data odniesienia ma zastosowanie do czynników warunkujących wysokość opłaty naszego banku?

Artykuł 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych stanowi, że jeśli nadzorowany podmiot podlegał nadzorowi tylko przez część okresu objętego opłatą, roczną opłatę nadzorczą oblicza się za tyle pełnych miesięcy tego okresu, przez ile dany podmiot podlegał nadzorowi. Datą odniesienia mającą zastosowanie do czynników warunkujących wysokość opłaty dla nadzorowanych podmiotów za 2024 jest 31 grudnia 2023, zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. ba) rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych. Opłata nadzorcza zostanie więc naliczona za styczeń 2024.

Przykład: Oddział podlegający opłacie przestał prowadzić działalność i 1 kwietnia 2024 został zamknięty. Jaka data odniesienia ma zastosowanie do czynników warunkujących wysokość opłaty tego oddziału?

Artykuł 7 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych stanowi, że jeśli nadzorowany podmiot podlegał nadzorowi tylko przez część okresu objętego opłatą, roczną opłatę nadzorczą oblicza się za tyle pełnych miesięcy tego okresu, przez ile dany podmiot podlegał nadzorowi. Datą odniesienia mającą zastosowanie do czynników warunkujących wysokość opłaty dla nadzorowanych podmiotów za 2024 jest 31 grudnia 2023, zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. ba) rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych. Opłata nadzorcza zostanie więc naliczona za okres od stycznia do marca 2024.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych
Przykład: Nasz bank uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności 1 kwietnia 2024. Jaka data odniesienia ma zastosowanie do czynników warunkujących wysokość opłaty naszego banku?

Jak wynika z art. 10 ust. 3 lit. bc) rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych, w przypadku podmiotów ponoszących opłatę utworzonych po 1 stycznia, ale przed 1 października danego roku datą odniesienia dla czynników warunkujących wysokość opłaty jest koniec kwartału, w którym dany podmiot został utworzony. Na przykład w przypadku podmiotu utworzonego 1 kwietnia 2024 datą odniesienia jest 30 czerwca 2024.

Przykład: Nasz rok obrachunkowy nie kończy się 31 grudnia. Jaka data odniesienia ma zastosowanie do czynników warunkujących wysokość opłaty naszego banku?

Zgodnie z art. 10 ust. 3 lit. bb) rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych, jeśli rok obrachunkowy, za który nadzorowany podmiot sporządza roczne sprawozdanie finansowe, w tym sprawozdanie skonsolidowane, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, datą odniesienia dla aktywów ogółem jest koniec roku obrachunkowego przypadający w poprzednim okresie objętym opłatą. Na przykład w przypadku podmiotu, którego rok obrachunkowy kończy się 31 marca, datą odniesienia dla aktywów ogółem za 2024 jest 31 marca 2023. Niestandardowy rok obrachunkowy nie ma natomiast wpływu na datę odniesienia dla łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, przypadającą – za ten sam okres objęty opłatą – 31 grudnia 2023.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych
Czy oddziały podlegające opłacie mają opierać się na danych statystycznych przy podawaniu wartości aktywów ogółem?

Niekoniecznie. W przypadku oddziałów, do których stosuje się rozporządzenie EBC w sprawie FINREP, EBC ustala czynniki warunkujące wysokość opłaty na podstawie wartości aktywów ogółem zgłoszonej do celów ostrożnościowych. Natomiast w przypadku oddziałów, które muszą składać formularze dotyczące czynników warunkujących wysokość opłaty, wartość aktywów ogółem powinna odpowiadać całkowitej wartości aktywów określonej w art. 2 pkt 12 lit. b) rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych. Zatem oddział instytucji kredytowej z siedzibą w nieuczestniczącym państwie członkowskim powinien przekazać do EBC wartość aktywów ogółem odpowiadającą całkowitej wartości aktywów określonej na podstawie ostatniego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) stosowanymi w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002, a gdy takie sprawozdanie nie jest dostępne – na podstawie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o rachunkowości. W przypadku oddziałów podlegających opłacie, które nie sporządzają rocznego sprawozdania finansowego, jako wartość aktywów ogółem przyjmuje się całkowitą wartość aktywów określoną zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), czyli na podstawie danych statystycznych. Oddziały, które dobrowolnie zgłaszają całkowitą wartość aktywów do celów ostrożnościowych, mogą ją wykorzystać do ustalenia wartości aktywów ogółem na potrzeby opłaty nadzorczej. EBC nie ustala jednak czynników warunkujących wysokość opłaty na podstawie danych przekazanych dobrowolnie, więc nadal trzeba złożyć w tym celu odpowiedni formularz.

Czy w przypadku oddziałów podlegających opłacie wymaga się weryfikacji danych przez biegłego rewidenta?

Niekoniecznie. Zamiast biegłego rewidenta kierownik oddziału lub – pod nieobecność kierownika – organ zarządzający instytucji kredytowej, która utworzyła dany oddział, potwierdza wartość aktywów ogółem oddziału w drodze oświadczenia składanego do właściwego organu krajowego. Wzór oświadczenia jest dostępny poniżej.

Ten wyjątek dotyczy jedynie oddziałów podlegających opłacie. Nie stosuje się do podmiotów ponoszących opłatę, w przypadku których zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty wymaga się weryfikacji sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

…na temat sposobu wnoszenia opłaty nadzorczej

Dlaczego nie otrzymaliśmy zawiadomienia o opłacie?

Zawiadomienia dla podmiotów ponoszących opłatę są przekazywane drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu internetowego EBC. Wystawienie zawiadomienia powinno nastąpić w drugim kwartale następnego okresu objętego opłatą. Zatem zawiadomienia za 2023 powinny zostać wystawione w drugim kwartale 2024. Na preferowany (główny) adres e‑mail podany w portalu internetowym EBC wysyłane jest automatyczne powiadomienie o nadejściu odnośnej korespondencji (zawiadomienia o opłacie, ponaglenia lub noty odsetkowej).

W przypadku podmiotów ponoszących opłatę, które podlegają europejskiemu nadzorowi bankowemu w ramach bliskiej współpracy, zawiadomienie o opłacie jest wystawiane przez właściwy organ krajowy.

W razie nieotrzymania zawiadomienia o opłacie do końca tego okresu należy skontaktować się e‑mailowo z zespołem ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie (lub ponaglenie, lub notę odsetkową), ale nie mamy danych potrzebnych do dokonania płatności.

Dane do płatności są zawsze podane na drugiej stronie dokumentu. W razie potrzeby może je dodatkowo potwierdzić zespół ds. opłat, do którego należy się o to zwrócić e‑mailowo.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Czy do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz EBC jest potrzebny jego numer VAT (identyfikator podatkowy)?

Zgodnie z art. 13 dyrektywy w sprawie VAT (2006/112/WE) opłata nadzorcza jest uznawana za opłatę publiczną i z tego tytułu zwolniona z podatku VAT. EBC jako instytucja unijna nie podlega obowiązkowi rejestracji dla celów podatku VAT lub CIT i dlatego nie ma numeru identyfikacji podatkowej.

Otrzymaliśmy wezwanie do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz właściwego organu krajowego. Dlaczego?

Krajowe organy nadzoru odgrywają ważną rolę w nadzorze bankowym w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Koszty ponoszone przez nie z tytułu sprawowania nadzoru nie są jednak uwzględniane w opłacie nadzorczej na rzecz EBC. Dlatego też właściwe organy krajowe zachowują prawo do nakładania opłat na podstawie przepisów krajowych. Wszelkie pytania na temat opłat na rzecz właściwych organów krajowych należy kierować bezpośrednio do tych organów.

Krajowe organy nadzoru
Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Co powinniśmy zrobić?

EBC odpowiada wyłącznie za jednolity mechanizm nadzorczy (nie odpowiada za jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji). EBC oraz Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) to niezależne instytucje. Wszelkie pytania na temat zawiadomień wystawianych przez SRB należy kierować bezpośrednio do SRB lub krajowych organów restrukturyzacyjno‑likwidacyjnych.

Czy można uiścić opłatę nadzorczą za pomocą polecenia zapłaty?

Tak. Co więcej, polecenie zapłaty SEPA jest preferowanym sposobem płatności. Gwarantuje terminowe uiszczenie opłaty, co pozwala uniknąć odsetek za zwłokę. W razie wyboru tej metody dane bankowe można podać przez portal internetowy. Następnie należy wydrukować upoważnienie do obciążenia rachunku, podpisać i odesłać do EBC pocztą na adres wskazany w upoważnieniu lub jako skan na adres SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Dostarczyliśmy upoważnienie do obciążenia rachunku, ale chcemy zapłacić przelewem. Czy to możliwe?

Płatność można – ale nie trzeba – zrealizować przelewem do 14. dnia przed terminem. Gdy zaczynamy przygotowywać proces obciążania rachunków, wysyłamy powiadomienie ze wskazaniem dokładnej daty, od której nie należy już zlecać przelewu. Prosimy pilnować tego terminu, by uniknąć zdublowanych płatności.

Co trzeba zrobić, jeśli w zawiadomieniu o opłacie jest błąd?

Ewentualne błędy merytoryczne w zawiadomieniu i wszelkie ogólne pytania należy zgłaszać zespołowi ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Oczywiście podmiot ponoszący opłatę ma prawo odwołać się do Administracyjnej Rady Odwoławczej. Ma na to miesiąc od otrzymania zawiadomienia.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Decyzje podjęte przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych można także zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Podsumowanie konsultacji
Co się stanie, jeśli nie dokonamy zapłaty w terminie?

Opłatę nadzorczą należy wnieść w ciągu 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie.

Jeśli płatność zostanie zrealizowana w niepełnej wysokości lub w ogóle nie zostanie dokonana, EBC ma prawo do odsetek od zaległej kwoty.

Będą one naliczane codziennie po rocznej stopie równej stopie procentowej podstawowych operacji refinansujących EBC powiększonej o 8 punktów procentowych począwszy od dnia, w którym płatność była należna, do dnia poprzedzającego dzień zapisania zaległej kwoty na dobro rachunku bankowego EBC.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

…na temat problemów technicznych związanych z portalem internetowym

Nie działa hasło do portalu. Co trzeba zrobić?

Hasło można zresetować. W tym celu należy kliknąć przycisk „Request new password”, a następnie wpisać nazwę użytkownika i zarejestrowany wcześniej adres e‑mail (wskazany jako preferowany adres do komunikacji, na który EBC wysyła powiadomienia). W razie dalszych problemów prosimy wysłać e‑mail na adres SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Występują problemy podczas przeglądania lub edytowania informacji w portalu internetowym. Co trzeba zrobić?

Portal jest dostosowany jedynie do następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome (najnowsza wersja), Microsoft Edge (najnowsza wersja) i Mozilla Firefox (najnowsza wersja). Zalecamy także usunięcie cookies z przeglądarki.

Jeśli mimo zastosowania się do powyższych zaleceń problemy techniczne dalej występują, prosimy skontaktować się z nami e‑mailowo.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Po wpisaniu numeru IBAN na potrzeby polecenia zapłaty wyświetla się komunikat, że taki bank nie istnieje. Co trzeba zrobić?

Należy wysłać do zespołu ds. opłat e‑mail ze zrzutem ekranu przedstawiającym komunikat o błędzie lub numer IBAN. Kod banku zostanie dodany przez zespół ds. opłat do systemu EBC, po czym trzeba będzie ponownie wprowadzić numer IBAN przez portal internetowy.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Jeśli w portalu internetowym został podany więcej niż jeden adres e‑mail, to czy zawiadomienia o opłacie są wysyłane na wszystkie te adresy?

Nie. Zawiadomienia są wysyłane tylko na adres oznaczony jako preferowany. Prosimy sprawdzić i w razie potrzeby zmienić preferowany adres. W razie nieotrzymania zawiadomienia o opłacie należy skontaktować się e‑mailowo z zespołem ds. opłat. EBC zaleca podawanie adresu e‑mail działu lub zespołu, a nie konkretnego pracownika, by wewnętrzne zmiany personalne nie zaburzały komunikacji.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Chcemy korzystać z portalu internetowego oraz otrzymywać zawiadomienia o opłacie i odnośną korespondencję w swoim języku.

Domyślnym językiem portalu EBC jest angielski. Podczas logowania użytkownicy mogą jednak ustawić jako preferowany inny język urzędowy UE (spośród języków państw uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym).

Ponadto podmioty ponoszące opłatę mogą wybrać, w jakim języku będą otrzymywać zawiadomienia o opłacie i odnośną korespondencję. Informacje o tym, jak to zrobić, można znaleźć w instrukcji po zalogowaniu się do portalu.

Dodatkowo na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu opublikowano we wszystkich językach krajów strefy euro wzór upoważnienia do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA.

W razie dalszych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z zespołem EBC ds. opłat.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości