Częste pytania

…na temat przekazywania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę

W jaki sposób wyznaczany jest podmiot ponoszący opłatę?

W przypadku nadzorowanej grupy wszystkie należące do niej instytucje podlegające opłacie wybierają spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę. Podpisane powiadomienie o wyznaczeniu tego podmiotu należy wysłać do EBC listem. Aby informacja o wyznaczeniu nowego podmiotu ponoszącego opłatę została uwzględniona przy wystawianiu zawiadomienia o opłacie na następny okres, powiadomienie należy złożyć do 1 lipca bieżącego roku.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

W jaki sposób podmioty ponoszące opłatę podają swoje dane kontaktowe?

Termin corocznej aktualizacji danych upływa 1 lipca. Obowiązek aktualizacji dotyczy jedynie podmiotów, których dane zmieniły się od ostatniego powiadomienia. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe można przekazywać wyłącznie za pomocą portalu internetowego EBC. Podmioty, które do tej pory nie otrzymały identyfikatora użytkownika i hasła, proszone są o kontakt z zespołem ds. opłat e-mailem (preferowany sposób) lub pod numerem telefonu: +49 69 1344 4690.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Struktura grupy bankowej zmieniła się od czasu złożenia powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę. Co należy zrobić?

Jeśli grupa powiększyła się o nową spółkę zależną, która nie została wymieniona w powiadomieniu, należy poinformować o tym EBC na jeden z poniższych sposobów:

  • ponownie wypełnić formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę i wyszczególnić w nim wszystkie nadzorowane podmioty
  • przekazać EBC skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę. Służy on do aktualizacji danych ze złożonego wcześniej powiadomienia i zawiera pisemną zgodę nowej spółki zależnej na wyznaczenie wskazanego uprzednio podmiotu ponoszącego opłatę.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Czy trzeba zgłaszać zmiany sytuacji banku, np. fuzje, przejęcia lub cofnięcie licencji? Co należy zrobić, jeśli nie zostały one uwzględnione w otrzymanym zawiadomieniu o opłacie nadzorczej?

O wszelkich zmianach sytuacji banku należy poinformować zespół ds. opłat. Zespół ten przekaże wskazówki, jak należy postąpić w danej sytuacji.

Zmiana sytuacji

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jak w odniesieniu do opłat nadzorczych nakładanych przez EBC powinna postąpić niezależna instytucja kredytowa, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności?

Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności bank mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim i nienależący do grupy bankowej już objętej nadzorem musi ponosić roczną opłatę nadzorczą. Jej wysokość będzie obliczana na podstawie tego, przez ile pełnych miesięcy dany bank podlegał nadzorowi w okresie objętym opłatą.

Należy przesłać do EBC dane kontaktowe (przede wszystkim adres e-mail) odpowiedniej osoby lub wydziału, a EBC przekaże informację, jak dalej postępować.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

…na temat przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty

Kto musi podawać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Do podania tych danych – na podstawie których oblicza się roczne opłaty nadzorcze – zobowiązane są wszystkie banki na najwyższym poziomie konsolidacji, które były objęte nadzorem EBC 31 grudnia poprzedniego roku.

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego jako całości – czyli zarówno za banki istotne, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotne, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego opłacie podlegają wszystkie nadzorowane banki.

W jakim terminie i komu należy podać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Podmiot ponoszący opłatę musi przekazać dane o czynnikach warunkujących jej wysokość krajowemu organowi nadzoru za pomocą formularzy stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Dane należy przekazać według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku w terminie do 1 lipca (koniec dnia roboczego) bieżącego roku. Zawiadomienia o opłacie są wystawiane w ostatnim kwartale.

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

Instrukcja wypełniania formularzy dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty

W jaki sposób przekazuje się dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Dane te należy podać krajowym organom nadzoru za pomocą formularzy stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty. Formularze trzeba wypełnić zgodnie z podaną instrukcją, która zawiera również informacje na temat weryfikacji danych przez audytora, m.in. wyjaśnia, w jakich sytuacjach jest ona wymagana.

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

Instrukcja wypełniania formularzy dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty

Czy nadzorowana grupa musi wyłączyć aktywa spółek zależnych ustanowionych w państwach członkowskich nienależących do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego i krajach spoza UE?

Nie ma takiego obowiązku, ale rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych dopuszcza możliwość wyłączenia aktywów takich spółek. Może to być korzystne dla nadzorowanych grup bankowych, ponieważ pozwala obniżyć wysokość ponoszonej przez nie rocznej opłaty nadzorczej. Jeżeli jednak koszty administracyjne obliczeń byłyby wyższe od oczekiwanego obniżenia opłaty, bardziej opłaca się zrezygnować z tej możliwości.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Czy rocznej opłacie nadzorczej podlegają wszystkie oddziały mające siedzibę w uczestniczących państwach?

Nie. Roczną opłatę nadzorczą pobiera się jedynie od tych oddziałów, których podmiot dominujący ma siedzibę w kraju nienależącym do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Przykładowo oddział instytucji kredytowej mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim (np. w Niemczech) podlega opłacie nadzorczej nakładanej przez EBC, jeżeli jego podmiot dominujący ma siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim. Z kolei podmiot dominujący może być nadzorowany przez odpowiedni organ w państwie nieuczestniczącym (np. w Wielkiej Brytanii) i podlegać opłatom na rzecz tego organu. Takie opłaty są pobierane niezależnie od opłaty nadzorczej nakładanej przez EBC.

Należy przy tym pamiętać, że:

  • Jeśli instytucja kredytowa ma więcej niż jeden podlegający opłacie oddział w danym uczestniczącym państwie członkowskim, wszystkie te oddziały liczy się łącznie jako jeden oddział.
  • Jeśli instytucja kredytowa ma podlegające opłacie oddziały w różnych uczestniczących państwach członkowskich (np. w Belgii i Niemczech), oddziałów tych nie traktuje się łącznie jako jednego oddziału.
  • Oddziały mające siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim są obciążane opłatą nadzorczą odrębnie od jednostek zależnych ustanowionych w tym samym państwie.

Kto podlega opłacie?

Na jakim szczeblu konsolidacji przekazuje się dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Nadzorowana grupa bankowa – niezależnie od tego, czy działa w jednym uczestniczącym państwie czy w kilku – składa tylko jedno zawiadomienie, na najwyższym szczeblu konsolidacji, i jest dla niej obliczana jedna opłata nadzorcza.

Jak traktuje się grupy bankowe?

Co się stanie, jeśli dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty nie zostaną przekazane w terminie?

Jeśli podmiot ponoszący opłatę nie przekaże danych, EBC samodzielnie obliczy brakujące czynniki na podstawie dostępnych informacji. Nieprzekazanie danych stanowi naruszenie rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych i może skutkować nałożeniem na bank sankcji.

Podsumowanie konsultacji

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

W jaki sposób można w okresie zgłaszania uwag ponownie przekazać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

W trakcie tego pięciodniowego okresu można ponownie przekazać dane (łączną kwotę ekspozycji na ryzyko lub wartość aktywów ogółem) w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Nowe wartości czynników warunkujących wysokość opłaty należy podać właściwemu organowi krajowemu, który oceni ich jakość, a następnie prześle je do EBC.

Czego konkretnie dotyczy decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty?

W decyzji tej określono metody i procedury obliczania dwóch czynników warunkujących wysokość opłaty: łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i łącznej wartości aktywów podmiotu ponoszącego opłatę.

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

Czynniki warunkujące wysokość opłaty

…na temat sposobu wnoszenia opłaty nadzorczej

Dlaczego nie otrzymaliśmy zawiadomienia o opłacie?

Zawiadomienia dla podmiotów ponoszących opłatę są przekazywane drogą elektroniczną – za pomocą portalu internetowego EBC. Zawiadomienie jest zwykle wystawiane w ostatnim kwartale okresu objętego opłatą (roku kalendarzowego). Gdy odnośne dokumenty (zawiadomienie o opłacie, ponaglenie lub nota odsetkowa) zostaną zamieszczone w portalu, na podany przez podmiot adres e-mail jest wysyłana automatycznie wiadomość.

Jeśli we wskazanym okresie zawiadomienie nie wpłynie, należy skontaktować się e‑mailowo z zespołem ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie (lub upomnienie, lub notę odsetkową), ale nie ma w nim danych potrzebnych do dokonania płatności.

Dane do płatności są zawsze podane na drugiej stronie dokumentu. W razie potrzeby może je dodatkowo potwierdzić zespół ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Czy do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz EBC potrzebny jest numer VAT (identyfikator podatkowy) EBC?

Zgodnie z art. 13 dyrektywy w sprawie VAT (2006/112/WE) opłata nadzorcza jest uznawana za opłatę publiczną i tym samym podlega zwolnieniu z podatku VAT. EBC jako instytucja unijna nie podlega obowiązkowi rejestracji do celów podatku VAT lub CIT i dlatego nie ma żadnego numeru identyfikacji podatkowej.

Otrzymaliśmy wezwanie do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz krajowego organu nadzoru. Dlaczego?

Organy krajowe odgrywają ważną rolę w nadzorze bankowym w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Koszty ponoszone przez nie z tytułu sprawowania nadzoru nie są jednak uwzględniane przy obliczaniu opłaty nadzorczej na rzecz EBC. Dlatego też krajowe organy nadzoru zachowują prawo do nakładania opłat na mocy przepisów krajowych.

Krajowe organy nadzoru

Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Co powinniśmy zrobić?

EBC odpowiada wyłącznie za Jednolity Mechanizm Nadzorczy (nie odpowiada za jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji). EBC i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji to dwie niezależne od siebie instytucje. Wszelkie pytania dotyczące zawiadomień wystawianych przez tę Radę należy kierować bezpośrednio do jej odpowiedniego punktu kontaktowego lub do krajowych organów restrukturyzacyjno-likwidacyjnych.

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Czy można uiścić opłatę nadzorczą za pomocą polecenia zapłaty?

Tak. Co więcej, polecenie zapłaty SEPA jest preferowanym sposobem płatności. Gwarantuje terminowe uiszczenie opłaty i w ten sposób pozwala uniknąć odsetek za zwłokę. Przy wyborze tej metody dane bankowe można podać przez portal internetowy. Następnie należy wydrukować zgodę na obciążenie rachunku.

Co należy zrobić, jeśli w zawiadomieniu o opłacie jest błąd?

Błędy w zawiadomieniu dotyczące stanu faktycznego oraz wszelkie pytania ogólne należy zgłaszać zespołowi ds. opłat.

Nie narusza to prawa podmiotu ponoszącego opłatę do złożenia odwołania od zawiadomienia do Administracyjnej Rady Odwoławczej. Odwołanie należy złożyć w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Decyzje podjęte przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych można także zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podsumowanie konsultacji

Co się stanie, jeśli nie dokonamy zapłaty w terminie?

Jeśli płatność zostanie dokonana w niepełnej wysokości lub w ogóle nie zostanie dokonana, EBC ma prawo do odsetek od zaległej kwoty.

Będą one naliczane dziennie według stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących EBC powiększonej o 8 punktów procentowych w skali roku, począwszy od dnia, w którym płatność była należna, do dnia poprzedzającego dzień zapisania zaległej kwoty na dobro rachunku bankowego EBC.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

…na temat problemów technicznych związanych z portalem internetowym

Hasło do portalu nie działa. Co należy zrobić?

Hasło można zresetować. W tym celu trzeba kliknąć przycisk „Request new password”, a następnie wpisać nazwę użytkownika i adres e-mail. W razie problemów należy skontaktować się e-mailowo z zespołem ds. opłat.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Podczas edytowania lub przeglądania danych w portalu internetowym wystąpił problem. Co należy zrobić?

Portal jest dostosowany jedynie do następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 9 lub nowsza), Google Chrome i Firefox. Jeśli w zalecanej przeglądarce problemy techniczne nadal występują, należy skontaktować się e‑mailowo z zespołem ds. opłat.

SSM.SupervisoryFees@ecb.europa.eu

Po wpisaniu numeru IBAN do polecenia zapłaty wyświetla się komunikat, że wskazany bank nie istnieje. Co należy zrobić?

Należy wysłać do zespołu ds. opłat e‑mail z danym numerem IBAN lub zrzutem ekranu przedstawiającym komunikat o błędzie. Numer ten zostanie dodany do systemu EBC, po czym zespół ds. opłat poprosi o jego ponowne wprowadzenie przez portal internetowy.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jeśli w portalu internetowym został podany więcej niż jeden adres e-mail, to czy zawiadomienia o opłacie będą wysłane na wszystkie te adresy?

Nie, zawiadomienia są wysyłane tylko na adres oznaczony jako preferowany (ƒ„preferred”). Zalecamy sprawdzić, czy adres wskazany w portalu jest właściwy, i w razie potrzeby poprawić dane. Podmioty, które do tej pory nie otrzymały zawiadomienia o opłacie, proszone są o kontakt e-mailowy z zespołem ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Chcielibyśmy korzystać z portalu internetowego EBC we własnym języku. Czy jest to możliwe?

Portal jest dostępny jedynie w języku angielskim. Opracowano jednak instrukcję, w której przetłumaczono wszystkie podstrony portalu na języki strefy euro. Można ją wyświetlić po zalogowaniu się (prawy dolny róg ekranu).

Ponadto powiadomienia wysyłane po udostępnieniu w portalu nowego dokumentu zawierają link do wersji przetłumaczonej.

Również wzór zawiadomienia o opłacie i upoważnienie do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA przetłumaczono na wszystkie języki strefy euro i opublikowano na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

>Wzór zawiadomienia o opłacie 2016

Wzór upoważnienia do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA

W razie dalszych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z zespołem EBC ds. opłat.