Menu

Częste pytania

… na temat obliczania opłaty nadzorczej oraz przekazywania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę

W jaki sposób jest wyznaczany podmiot ponoszący opłatę?

W przypadku nadzorowanej grupy wszystkie należące do niej instytucje podlegające opłacie wybierają spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę. Podpisane powiadomienie o wyznaczeniu tego podmiotu należy wysłać do EBC pocztą zwykłą lub elektroniczną. Termin na zgłoszenie nowego podmiotu ponoszącego opłatę upływa 30 września bieżącego roku, tak aby zapewnić sprawny przebieg poboru opłat.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

W jaki sposób podmioty ponoszące opłatę podają swoje dane kontaktowe?

Termin corocznej aktualizacji danych upływa 30 września. Obowiązek aktualizacji dotyczy jedynie podmiotów, których dane zmieniły się od ostatniego powiadomienia. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe można przekazywać wyłącznie przez portal internetowy EBC. Pracownicy EBC nie mają dostępu do indywidualnych kont banków w tym portalu, więc nie mogą wprowadzić tych danych w ich imieniu. Zaleca się, żeby podawać adres e‑mail całego wydziału lub zespołu, a nie konkretnej osoby, tak aby zmiany personalne w bankach nie zaburzały komunikacji z podmiotami ponoszącymi opłatę.

Jeśli do tej pory nie otrzymali Państwo identyfikatora użytkownika i hasła lub chcą zmienić nazwę podmiotu ponoszącego opłatę, prosimy o kontakt z zespołem ds. opłat, najlepiej e‑mailem: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Podaliśmy zaktualizowane dane kontaktowe Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – czy musimy przekazać je osobno także do EBC?

Tak. Podmioty ponoszące opłatę muszą powiadomić EBC o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych do 30 września danego okresu objętego opłatą.

Od czasu złożenia powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę zmieniła się struktura naszej grupy bankowej. Co należy zrobić? Czy co roku do 30 września trzeba składać formularz powiadomienia?

Jeżeli zmiana struktury grupy dotyczy podmiotu stojącego na jej czele lub spółki zależnej, która była dotychczas podmiotem ponoszącym opłatę, należy to zgłosić do EBC przez złożenie nowego powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę. Innego rodzaju zmiany nie wymagają składania nowego formularza.

Żeby zapewnić sprawny przebieg procesu poboru opłat, podmioty ponoszące opłatę powinny złożyć formularz najpóźniej 30 września danego roku.

Czy trzeba zgłaszać wszelkie zmiany sytuacji banku, np. fuzje, przejęcia lub cofnięcie licencji? Co należy zrobić, jeśli zmiana nie została uwzględniona w otrzymanym zawiadomieniu o opłacie nadzorczej?

Zmiany sytuacji banku mogą wpłynąć na obliczenie rocznej opłaty nadzorczej. Dlatego trzeba o nich informować zespół ds. opłat, który przekaże wskazówki, jak należy postąpić w danym wypadku.

Co w odniesieniu do opłat nadzorczych na rzecz EBC musi zrobić samodzielny bank po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności?

Bank mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a nienależący do grupy bankowej już objętej nadzorem, po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności będzie ponosić roczną opłatę nadzorczą. Jej wysokość zależy od tego, przez ile pełnych miesięcy ten bank podlegał nadzorowi w okresie objętym opłatą.

Należy przesłać do EBC dane kontaktowe (przede wszystkim adres e‑mail) osoby odpowiedzialnej, a najlepiej – właściwego wydziału, a EBC przekaże informacje, jak dalej postępować.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po przejęciu banku przez istotną grupę bankową jego status nadzorczy zmienił się z mniej istotnego na istotny. Czy to wpłynie na wysokość opłaty nadzorczej?

Jeśli przed przejęciem przez istotną nadzorowaną grupę bankową był to samodzielny bank o statusie mniej istotnym, ta zmiana może wpłynąć na opłatę nadzorczą. Ogólnie rzecz biorąc, po przejęciu roczna opłata nadzorcza zostaje obliczona za tyle pełnych miesięcy, przez ile nadzorowany podmiot miał status instytucji mniej istotnej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych).

Opłata nadzorcza jest obliczana na najwyższym poziomie konsolidacji w obrębie uczestniczących państw członkowskich. Zatem w przypadku instytucji kredytowych, które są częścią nadzorowanej grupy z siedzibą w uczestniczącym państwie członkowskim, jest obliczana i pobierana jedna opłata – na poziomie całej grupy.

Dlatego o zmianach trzeba informować zespół ds. opłat, który przekaże wskazówki, jak należy postąpić w danym przypadku.

… na temat przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty

Kto musi podawać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie jednolitego mechanizmu nadzorczego jako całości – czyli zarówno za banki istotne, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotne, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego opłacie podlegają wszystkie nadzorowane banki.

Dla wszystkich banków nadzorowanych przez EBC roczną opłatę nadzorczą oblicza się na najwyższym poziomie konsolidacji na podstawie czynników warunkujących wysokość opłaty według stanu na 31 grudnia poprzedniego okresu objętego opłatą lub na inną datę odniesienia obowiązującą w danym przypadku – wyjaśniono to w przykładach poniżej.

Poczynając od okresu objętego opłatą 2020, dla większości banków EBC będzie ustalał czynniki warunkujące wysokość opłaty na podstawie posiadanych już danych ze sprawozdań FINREP i COREP.

Są jednak dwie kategorie banków, które muszą nadal osobno przekazywać czynniki warunkujące wysokość opłaty: (a) grupy, które dokonują wyłączenia aktywów lub kwot ekspozycji na ryzyko swoich spółek zależnych z siedzibą w nieuczestniczących państwach członkowskich, oraz (b) oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim, które nie podlegają przepisom rozporządzenia EBC w sprawie FINREP.

W jakim terminie i komu należy podać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Podmioty ponoszące opłatę, które nadal muszą same podawać dane o czynnikach warunkujących jej wysokość, przekazują je krajowemu organowi nadzoru na formularzach stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Dane należy przekazać do końca godzin pracy 11 listopada bieżącego roku, a jeśli 11 listopada jest dniem wolnym od pracy – następnego dnia roboczego, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku lub na inną datę odniesienia obowiązującą w danym przypadku – wyjaśniono to w przykładach poniżej. Zawiadomienia o opłacie zostaną wystawione w ciągu pierwszych sześciu miesięcy następnego roku po okresie objętym opłatą.

W jaki sposób przekazuje się dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Zgłasza się je krajowym organom nadzoru na formularzach stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty. Te formularze należy wypełnić według podanej instrukcji, która zawiera również informacje na temat przedstawienia opinii biegłego rewidenta lub oświadczenia kierownictwa oraz sytuacji, w których są one wymagane.

Czy nadzorowana grupa musi wyłączyć aktywa spółek zależnych ustanowionych w państwach członkowskich nieobjętych SSM i w krajach spoza UE?

Nie jest to obowiązkowe. Rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych jedynie dopuszcza taką możliwość. Wyłączenie może być korzystne dla nadzorowanych grup bankowych, ponieważ pozwala obniżyć wysokość ponoszonej przez nie rocznej opłaty nadzorczej. Jeżeli jednak koszt administracyjny związanych z tym obliczeń byłby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty, korzystniej jest zrezygnować z tej możliwości.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu poboru opłat należy ustalić, które grupy mające jednostki zależne ustanowione w nieuczestniczącym państwie członkowskim lub państwie trzecim zamierzają wyłączyć ich aktywa lub kwotę ekspozycji na ryzyko z czynników warunkujących wysokość opłaty.

Czy rocznej opłacie nadzorczej podlegają wszystkie oddziały mające siedzibę w uczestniczących państwach?

Nie. Roczną opłatę nadzorczą pobiera się jedynie od tych oddziałów, których podmiot dominujący ma siedzibę w państwie członkowskim nieobjętym SSM. Przykładowo oddział z siedzibą w Niemczech (czyli uczestniczącym państwie członkowskim) podlega opłacie nadzorczej na rzecz EBC, jeżeli jego podmiot dominujący ma siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim. Podmiot dominujący może być z kolei nadzorowany przez odpowiedni organ w swoim kraju (np. w Szwecji) i podlegać opłatom na rzecz tego organu. Takie opłaty są pobierane niezależnie od opłaty nadzorczej nakładanej przez EBC.

Należy przy tym pamiętać, że:

  • Jeśli instytucja kredytowa ma w danym uczestniczącym państwie członkowskim więcej niż jeden oddział podlegający opłacie, wszystkie je liczy się łącznie jako jeden oddział.
  • Jeśli instytucja kredytowa ma podlegające opłacie oddziały w różnych uczestniczących państwach członkowskich (np. w Belgii i Niemczech), nie traktuje się ich jako jednego oddziału.
  • Oddziały mające siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim są obciążane opłatą nadzorczą odrębnie od jednostek zależnych ustanowionych w tym samym państwie.

Kto podlega opłacie?

Na jakim poziomie konsolidacji przekazuje się dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Nadzorowana grupa bankowa – niezależnie od tego, czy działa w jednym uczestniczącym państwie członkowskim czy w kilku – składa tylko jedno zawiadomienie, na najwyższym poziomie konsolidacji, i jest dla niej obliczana jedna opłata nadzorcza.

Jak traktuje się grupy bankowe?

Co się stanie, jeśli dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty nie zostaną przekazane w terminie?

Jeśli podmiot ponoszący opłatę, który nadal musi sam podawać dane o czynnikach warunkujących jej wysokość, nie dostarczy tych danych, to EBC obliczy brakujące czynniki na podstawie dostępnych informacji. Nieprzekazanie danych jest naruszeniem rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych i może skutkować nałożeniem na bank sankcji.

W jaki sposób można w okresie zgłaszania uwag powtórnie przekazać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Jeśli dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty zostały przekazane za pośrednictwem właściwego organu krajowego na przeznaczonych do tego formularzach, to w ciągu 15‑dniowego okresu na zgłaszanie uwag można je powtórnie złożyć – w tej samej formie i tą samą drogą. Natomiast jeśli czynniki warunkujące wysokość opłaty są ustalane przez EBC na podstawie danych ze sprawozdań FINREP i COREP, a okazałoby się, że wartości aktywów ogółem lub łącznej ekspozycji na ryzyko podane w portalu internetowym są nieaktualne, to w ciągu 15‑dniowego okresu na zgłaszanie uwag można ponownie złożyć te sprawozdania za pośrednictwem właściwego organu krajowego. Należy podkreślić, że dane FINREP i COREP mogą się zmienić także po upływie tego okresu, ale odkąd zostaną użyte do naliczenia opłaty nadzorczej za dany okres, ich ewentualne przyszłe zmiany nie będą już uwzględniane na potrzeby tego procesu i opłaty nie zostaną przeliczone.

Czego konkretnie dotyczy decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty?

W tej decyzji określa się metody i procedury obliczania dwóch czynników warunkujących wysokość opłaty: wartości aktywów ogółem i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko podmiotu ponoszącego opłatę.

Czy obowiązek przekazywania czynników warunkujących wysokość opłaty dotyczy oddziałów ustanowionych w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe z siedzibą w krajach EOG niebędących państwami członkowskimi UE?

Tak. Oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niebędących państwami członkowskimi UE, czyli w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii, są nadzorowane przez EBC (oddziały o statusie instytucji istotnych – bezpośrednio przez EBC, zaś o statusie instytucji mniej istotnych – bezpośrednio przez właściwy organ krajowy, a pośrednio przez EBC). Wszystkie mają zatem obowiązek przekazywać do EBC czynniki warunkujące wysokość opłaty, na podstawie których zostanie obliczona należna opłata roczna.

Rozporządzenie ramowe SSM

Przykład: Po 1 stycznia 2020 nasz bank połączył się z innym bankiem. Czy musimy podać czynniki warunkujące wysokość opłaty według stanu na 31 grudnia 2019?

Ich podanie na tę datę odniesienia nie jest wymagane. Natomiast jeżeli podmiot ponoszący opłatę ustanowiony po 1 stycznia 2020 należy do jednej z dwóch kategorii podmiotów, które muszą przekazywać czynniki warunkujące wysokość opłaty, to na potrzeby jej obliczenia powinien przekazać te czynniki właściwemu organowi krajowemu według stanu na datę odniesienia najbliższą 31 grudnia poprzedniego roku. Dla podmiotów ustanowionych 1 stycznia 2020 tą datą będzie 31 marca 2020, a dla podmiotów ustanowionych 1 kwietnia 2020 lub później – 30 czerwca 2020. Tych samych dat odniesienia będzie używać EBC przy ustalaniu czynników warunkujących wysokość opłaty dla podmiotów ustanowionych 1 stycznia 2020, które przekazują dane COREP i FINREP do celów ostrożnościowych.

Przykład: Oddział ponoszący opłatę przestał prowadzić działalność i z dniem 1 kwietnia 2020 został zamknięty. Czy musimy podać czynniki warunkujące wysokość opłaty według stanu na 31 grudnia 2019?

Tak. Artykuł 7 rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych stanowi, że kiedy nadzorowany podmiot podlega nadzorowi tylko przez część okresu objętego opłatą, wtedy ta opłata zostanie naliczona za tyle pełnych miesięcy tego okresu, przez ile dany podmiot podlegał nadzorowi. Zatem jako podmiot objęty nadzorem w roku 2020 ten oddział nadal musi podać czynniki warunkujące wysokość opłaty według stanu na 31 grudnia 2019, zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych, na potrzeby ustalenia należnej opłaty. Zostanie ona naliczona za okres od stycznia do marca 2020.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Przykład: Nasz rok obrachunkowy nie kończy się 31 grudnia. Czy musimy podać czynniki warunkujące wysokość opłaty według stanu na 31 grudnia 2019?

Artykuł 10 ust. 3 lit. bb) rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych stanowi, że kiedy rok obrachunkowy, za który nadzorowany podmiot sporządza roczne sprawozdanie finansowe, w tym sprawozdanie skonsolidowane, nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wtedy jako dzień odniesienia dla czynników warunkujących wysokość opłaty przyjmuje się koniec roku obrachunkowego przypadający w poprzednim okresie objętym opłatą. W przypadku podmiotu ustanowionego przed 1 stycznia 2020, którego rok obrachunkowy kończy się 31 marca, dniem odniesienia dla czynnika „aktywa ogółem” będzie 31 marca 2019.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Czy oddziały ponoszące opłatę powinny przy podawaniu wartości aktywów ogółem opierać się na danych statystycznych?

Niekoniecznie. W przypadku oddziałów, do których stosuje się rozporządzenie EBC w sprawie FINREP, czynniki warunkujące wysokość opłaty zostaną ustalone przez EBC na podstawie wartości aktywów ogółem zgłoszonej do celów ostrożnościowych. Natomiast w przypadku oddziałów, które muszą składać formularze dotyczące czynników warunkujących wysokość opłaty, wartość aktywów ogółem powinna odpowiadać całkowitej wartości aktywów określonej w art. 2 ust. 12 lit. b rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych. Zatem oddział instytucji kredytowej z siedzibą w nieuczestniczącym państwie członkowskim powinien przekazać do EBC wartość aktywów ogółem odpowiadającą całkowitej wartości aktywów określonej na podstawie ostatniego zbadanego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), stosowanymi w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1606/2002, a gdy takie sprawozdanie nie jest dostępne – na podstawie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości. W przypadku oddziałów podlegających opłacie, które nie sporządzają rocznego sprawozdania finansowego, jako wartość aktywów ogółem przyjmuje się całkowitą wartość aktywów określoną zgodnie z art. 51 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17), czyli na podstawie danych statystycznych. Oddziały, które dobrowolnie podają całkowitą wartość aktywów do celów ostrożnościowych, mogą ją także wykorzystać do ustalenia wartości aktywów ogółem na potrzeby opłaty nadzorczej. Jednak EBC sam nie oblicza czynników warunkujących wysokość opłaty na podstawie danych przekazanych dobrowolnie, więc nadal trzeba złożyć w tym celu odpowiedni formularz.

Czy w przypadku oddziałów ponoszących opłatę jest wymagana weryfikacja przez biegłego rewidenta?

Niekoniecznie. Zamiast opinii biegłego rewidenta kierownik oddziału lub – pod nieobecność kierownika – organ zarządzający instytucji kredytowej, która utworzyła ten oddział, może potwierdzić wartość aktywów ogółem w drodze oświadczenia skierowanego do właściwego organu krajowego. Wzór oświadczenia kierownictwa jest podany poniżej.

Ten wyjątek dotyczy jedynie oddziałów podlegających opłacie. Nie stosuje się do podmiotów ponoszących opłatę, które zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty muszą przedstawić potwierdzenie biegłego rewidenta dotyczące ich sprawozdania finansowego.

… na temat sposobu wnoszenia opłaty nadzorczej

Dlaczego nie otrzymaliśmy zawiadomienia o opłacie?

Zawiadomienia dla podmiotów ponoszących opłatę są przekazywane drogą elektroniczną – za pomocą portalu internetowego EBC. Wystawienie zawiadomienia powinno nastąpić w drugim kwartale następnego okresu objętego opłatą. Zatem zawiadomienia za okres objęty opłatą 2020 zostaną wystawione w drugim kwartale roku 2021. Na adres e‑mail podany w portalu internetowym EBC będzie wysyłane automatyczne powiadomienie o nadejściu odnośnej korespondencji (zawiadomienia o opłacie, ponaglenia lub noty odsetkowej).

Jeśli zawiadomienie o opłacie nie wpłynie do końca tego okresu, należy skontaktować się e‑mailem z zespołem ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie (lub upomnienie, lub notę odsetkową), ale nie ma w nim danych potrzebnych do dokonania płatności.

Dane do płatności są zawsze podane na drugiej stronie dokumentu. W razie potrzeby może je dodatkowo potwierdzić zespół ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Czy do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz EBC jest potrzebny jego numer VAT (identyfikator podatkowy)?

Zgodnie z art. 13 dyrektywy w sprawie VAT (2006/112/WE) opłata nadzorcza stanowi opłatę publiczną, więc jest zwolniona z podatku VAT. EBC jako instytucja unijna nie podlega obowiązkowi rejestracji do celów podatku VAT lub CIT i dlatego nie ma numeru identyfikacji podatkowej.

Otrzymaliśmy wezwanie do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz krajowego organu nadzoru. Dlaczego?

Organy krajowe odgrywają ważną rolę w nadzorze bankowym w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Koszty ponoszone przez nie z tytułu sprawowania nadzoru nie są jednak uwzględniane w opłacie nadzorczej na rzecz EBC. Dlatego też krajowe organy nadzoru zachowują prawo do nakładania opłat na mocy przepisów krajowych. Pytania na temat opłat na rzecz krajowych organów nadzoru należy kierować bezpośrednio do tych organów.

Krajowe organy nadzoru

Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Co powinniśmy zrobić?

EBC odpowiada wyłącznie za jednolity mechanizm nadzorczy (czyli nie odpowiada za jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji). EBC i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji to dwie niezależne od siebie instytucje. Wszelkie pytania dotyczące zawiadomień wystawianych przez Radę należy kierować bezpośrednio do jej odpowiedniego punktu kontaktowego lub do krajowych organów restrukturyzacyjno-likwidacyjnych.

Czy można uiścić opłatę nadzorczą za pomocą polecenia zapłaty?

Tak. Co więcej, polecenie zapłaty SEPA jest preferowanym sposobem płatności. Gwarantuje terminowe uiszczenie opłaty, co pozwala uniknąć odsetek za zwłokę. Przy wyborze tej metody dane bankowe można podać przez portal internetowy. Następnie należy wydrukować zgodę na obciążenie rachunku, podpisać ją i odesłać oryginał do EBC na wskazany adres.

Co należy zrobić, jeśli w zawiadomieniu o opłacie jest błąd?

Błędy w zawiadomieniu dotyczące stanu faktycznego oraz wszelkie pytania ogólne należy zgłaszać zespołowi ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Oczywiście podmiot ponoszący opłatę zawsze ma prawo odwołać się do Administracyjnej Rady Odwoławczej. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Decyzje podjęte przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych można także zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podsumowanie konsultacji

Co się stanie, jeśli nie dokonamy zapłaty w terminie?

Opłatę należy wnieść w ciągu 35 dni od daty wystawienia zawiadomienia o opłacie.

Jeśli płatność zostanie przekazana w niepełnej wysokości lub w ogóle nie zostanie dokonana, EBC ma prawo do odsetek od zaległej kwoty.

Będą one naliczane codziennie po rocznej stopie równej stopie procentowej podstawowych operacji refinansujących EBC powiększonej o 8 punktów procentowych, począwszy od dnia, w którym płatność była należna, do dnia poprzedzającego dzień zapisania zaległej kwoty na dobro rachunku bankowego EBC.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

… na temat problemów technicznych związanych z portalem internetowym

Nie działa hasło do portalu. Co należy zrobić?

Hasło można zresetować. W tym celu trzeba kliknąć przycisk „Request new password”, a następnie wpisać nazwę użytkownika i zarejestrowany wcześniej adres e‑mail (wskazany jako preferowany adres do komunikacji, na który EBC wysyła powiadomienia). Jeśli to nie pomoże w rozwiązaniu problemu, prosimy napisać na adres: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Podczas edytowania lub przeglądania danych w portalu internetowym występują problemy. Co należy zrobić?

Portal jest dostosowany jedynie do następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 9 lub nowsza), Google Chrome i Firefox. Jeśli problemy techniczne pojawiają się w zalecanej przeglądarce, prosimy skontaktować się z nami e‑mailem.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po wpisaniu numeru IBAN do polecenia zapłaty wyświetla się komunikat, że wskazany bank nie istnieje. Co należy zrobić?

Należy wysłać do zespołu ds. opłat e‑mail z tym numerem IBAN lub zrzutem ekranu przedstawiającym komunikat o błędzie. Numer zostanie dodany do systemu EBC, po czym zespół ds. opłat poprosi Państwa o jego ponowne wprowadzenie przez portal internetowy.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jeśli w portalu internetowym został podany więcej niż jeden adres e‑mail, to czy zawiadomienia o opłacie będą wysłane na wszystkie te adresy?

Nie, zawiadomienia są wysyłane tylko na adres oznaczony jako preferowany (ƒ„preferred”). Zalecamy sprawdzić, czy adres wskazany w portalu jest właściwy, i w razie potrzeby go skorygować. Podmioty, które nie otrzymały zawiadomienia o opłacie, są proszone o kontakt e‑mailem z zespołem ds. opłat. EBC zaleca, żeby podawać adres e‑mail całego wydziału lub grupy, a nie konkretnej osoby, tak aby zmiany personalne w bankach nie zaburzały komunikacji z podmiotami ponoszącymi opłatę.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Chcielibyśmy korzystać z portalu internetowego EBC we własnym języku. Czy jest to możliwe?

Obecnie portal jest dostępny tylko w języku angielskim. Opracowano jednak instrukcję z tłumaczeniem wszystkich stron portalu na języki strefy euro. Można ją wyświetlić po zalogowaniu się do portalu (prawy dolny róg ekranu).

Ponadto powiadomienia wysyłane po udostępnieniu w portalu nowego dokumentu zawierają link do wersji przetłumaczonej.

Poczynając od okresu objętego opłatą 2020, podmioty ponoszące opłatę będą mogły wybrać, w jakim języku chcą otrzymywać zawiadomienie o opłacie. W drugim półroczu 2020 EBC skontaktuje się z nimi, żeby sporządzić wykaz preferencji językowych.

Również wzór upoważnienia do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA przetłumaczono na wszystkie języki strefy euro i opublikowano na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

W razie dalszych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z zespołem EBC ds. opłat.