Częste pytania

...na temat obliczania opłaty nadzorczej oraz przekazywania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę

W jaki sposób wyznaczany jest podmiot ponoszący opłatę?

W przypadku nadzorowanej grupy wszystkie należące do niej instytucje podlegające opłacie wybierają spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę. Podpisane powiadomienie o wyznaczeniu tego podmiotu należy wysłać do EBC listem. Aby informacja o wyznaczeniu nowego podmiotu ponoszącego opłatę została uwzględniona przy wystawianiu zawiadomienia o opłacie na następny okres, powiadomienie należy złożyć do 1 lipca bieżącego roku.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

W jaki sposób podmioty ponoszące opłatę podają swoje dane kontaktowe?

Termin corocznej aktualizacji danych upływa 1 lipca. Obowiązek aktualizacji dotyczy jedynie podmiotów, których dane zmieniły się od ostatniego powiadomienia. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe można przekazywać wyłącznie przez portal internetowy EBC. Jeśli do tej pory nie otrzymali Państwo identyfikatora użytkownika i hasła lub chcą zmienić nazwę podmiotu ponoszącego opłatę, prosimy o kontakt z zespołem ds. opłat, najlepiej e-mailem: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Podaliśmy zaktualizowane dane kontaktowe Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji – czy musimy przekazać je także do EBC?

Tak. Podmioty ponoszące opłatę muszą powiadomić EBC o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych do 1 lipca danego okresu objętego opłatą.

Od czasu złożenia powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę zmieniła się struktura naszej grupy bankowej. Co należy zrobić? Czy formularz trzeba składać co roku do 1 lipca?

Jeśli grupa powiększyła się o nową spółkę zależną, która nie została wymieniona w powiadomieniu, należy poinformować o tym EBC, składając odpowiedni formularz:

  • nowy formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę, z wyszczególnieniem wszystkich nadzorowanych podmiotów z danej grupy
  • skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę z pisemną zgodą nowej spółki zależnej na wskazany uprzednio podmiot; na tej podstawie zostaną zaktualizowane dane z wcześniejszego powiadomienia.
Aby zmiana została uwzględniona w zawiadomieniu o opłacie wystawianym w październiku, formularz musi zostać złożony przez podmiot ponoszący opłatę do 1 lipca tego samego roku.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Czy trzeba zgłaszać zmiany sytuacji banku, np. fuzje, przejęcia lub cofnięcie licencji? Co należy zrobić, jeśli nie zostały one uwzględnione w otrzymanym zawiadomieniu o opłacie nadzorczej?

Zmiany sytuacji banku mogą wpłynąć na obliczenie rocznej opłaty nadzorczej. Dlatego trzeba o nich informować zespół ds. opłat, który przekaże wskazówki, jak należy postąpić w danym wypadku.

Zmiana sytuacji

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Co w odniesieniu do opłat nadzorczych na rzecz EBC musi zrobić samodzielny bank po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności?

Po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności bank mający siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim, a nienależący do grupy bankowej już objętej nadzorem, będzie ponosić roczną opłatę nadzorczą. Jej wysokość zależy od tego, przez ile pełnych miesięcy bank ten będzie podlegał nadzorowi w okresie objętym opłatą.

Należy przesłać do EBC dane kontaktowe (przede wszystkim adres e-mail) odpowiedniej osoby lub wydziału, a EBC przekaże informację, jak dalej postępować.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po przejęciu banku przez istotną grupę bankową jego status nadzorczy zmienił się z mniej istotnego na istotny. Czy wpłynie to na wysokość opłaty nadzorczej?

Jeśli przed przejęciem przez istotną nadzorowaną grupę bankową był to samodzielny bank mniej istotny, zmiana ta może wpłynąć na opłatę nadzorczą. Ogólnie rzecz biorąc, po przejęciu roczna opłata nadzorcza zostaje obliczona za tyle pełnych miesięcy, przez ile nadzorowany podmiot miał status instytucji mniej istotnej (art. 7 ust. 1 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych).

Opłata nadzorcza jest obliczana na najwyższym szczeblu konsolidacji w obrębie uczestniczących państw członkowskich. Zatem w przypadku instytucji kredytowych, które są częścią nadzorowanej grupy z siedzibą w uczestniczącym państwie członkowskim, obliczana i pobierana jest jedna opłata – na poziomie całej grupy.

Dlatego o zmianach trzeba informować zespół ds. opłat, który przekaże wskazówki, jak należy postąpić w danym wypadku.

…na temat przekazywania danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty

Kto musi podawać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Do podania tych danych – na podstawie których oblicza się roczne opłaty nadzorcze – zobowiązane są wszystkie banki na najwyższym poziomie konsolidacji, które były objęte nadzorem EBC 31 grudnia poprzedniego roku.

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie jednolitego mechanizmu nadzorczego jako całości – czyli zarówno za banki istotne, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotne, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego opłacie podlegają wszystkie nadzorowane banki.

W jakim terminie i komu należy podać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Podmiot ponoszący opłatę musi przekazać dane o czynnikach warunkujących jej wysokość krajowemu organowi nadzoru na formularzach stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty.

Dane należy przekazać według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku do końca dnia roboczego 1 lipca bieżącego roku, a jeśli jest to dzień wolny od pracy – do końca następnego dnia roboczego. Zawiadomienia o opłacie są wystawiane w ostatnim kwartale roku.

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

Instrukcja wypełniania formularzy dotyczących czynników warunkujących wysokość opłaty

W jaki sposób przekazuje się dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Dane te należy podać krajowym organom nadzoru na formularzach stanowiących załączniki do decyzji EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty. Formularze te trzeba wypełnić zgodnie z podaną instrukcją, która zawiera również informacje na temat weryfikacji danych przez audytora, w tym sytuacji, w których jest ona wymagana.

Czy nadzorowana grupa musi wyłączyć aktywa spółek zależnych ustanowionych w państwach członkowskich nienależących do SSM i krajach spoza UE?

Nie jest to obowiązkowe, ale rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych dopuszcza taką możliwość. Wyłączenie może być korzystne dla nadzorowanych grup bankowych, ponieważ pozwala obniżyć wysokość ponoszonej przez nie rocznej opłaty nadzorczej. Jeżeli jednak koszt administracyjny związanych z tym obliczeń byłby wyższy od oczekiwanego obniżenia opłaty, bardziej opłaca się zrezygnować z tej możliwości.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Czy rocznej opłacie nadzorczej podlegają wszystkie oddziały mające siedzibę w uczestniczących państwach?

Nie. Roczną opłatę nadzorczą pobiera się jedynie od tych oddziałów, których podmiot dominujący ma siedzibę w państwie członkowskim nienależącym do SSM. Przykładowo oddział z siedzibą w Niemczech (czyli uczestniczącym państwie członkowskim) podlega opłacie nadzorczej nakładanej przez EBC, jeżeli jego podmiot dominujący ma siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim. Podmiot dominujący z kolei jest nadzorowany przez odpowiedni organ w państwie nieuczestniczącym (np. w Szwecji) i może podlegać opłatom na rzecz tego organu. Takie opłaty są pobierane niezależnie od opłaty nadzorczej nakładanej przez EBC.

Należy przy tym pamiętać, że:

  • Jeśli instytucja kredytowa ma w danym uczestniczącym państwie członkowskim więcej niż jeden oddział podlegający opłacie, wszystkie je liczy się łącznie jako jeden oddział.
  • Jeśli instytucja kredytowa ma podlegające opłacie oddziały w różnych uczestniczących państwach członkowskich (np. w Belgii i Niemczech), nie traktuje się ich jako jednego oddziału.
  • Oddziały mające siedzibę w uczestniczącym państwie członkowskim są obciążane opłatą nadzorczą odrębnie od jednostek zależnych ustanowionych w tym samym państwie.

Kto podlega opłacie?

Na jakim szczeblu konsolidacji przekazuje się dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

Nadzorowana grupa bankowa – niezależnie od tego, czy działa w jednym uczestniczącym państwie czy w kilku – składa tylko jedno zawiadomienie, na najwyższym szczeblu konsolidacji, i jest dla niej obliczana jedna opłata nadzorcza.

Jak traktuje się grupy bankowe?

Co się stanie, jeśli dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty nie zostaną przekazane w terminie?

Jeśli podmiot ponoszący opłatę nie dostarczy tych danych, EBC samodzielnie obliczy brakujące czynniki na podstawie dostępnych informacji. Nieprzekazanie danych jest naruszeniem rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych i może skutkować nałożeniem na bank sankcji.

Podsumowanie konsultacji

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

W jaki sposób można w okresie zgłaszania uwag ponownie przekazać dane o czynnikach warunkujących wysokość opłaty?

W trakcie tego pięciodniowego okresu dane (łączną kwotę ekspozycji na ryzyko lub wartość aktywów ogółem) można ponownie przekazać w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Nowe wartości czynników warunkujących wysokość opłaty należy podać właściwemu organowi krajowemu, który dokona ich oceny jakościowej, a następnie prześle je do EBC.

Czego konkretnie dotyczy decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty?

W decyzji tej określono metody i procedury obliczania dwóch czynników warunkujących wysokość opłaty: łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko i łącznej wartości aktywów podmiotu ponoszącego opłatę.

Decyzja EBC w sprawie czynników warunkujących wysokość opłaty

Czynniki warunkujące wysokość opłaty

Czy obowiązek przekazywania czynników warunkujących wysokość opłaty dotyczy oddziałów ustanowionych w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe z siedzibą w krajach EOG niebędących państwami członkowskimi UE?

Tak. Oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w krajach należących do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ale niebędących państwami członkowskimi UE – czyli w Norwegii, Liechtensteinie i Islandii – są nadzorowane przez EBC (oddziały o statusie instytucji istotnych są nadzorowane bezpośrednio przez EBC, zaś o statusie instytucji mniej istotnych – bezpośrednio przez właściwy organ krajowy, a pośrednio przez EBC). Wszystkie mają zatem obowiązek przekazywania do EBC czynników warunkujących wysokość opłaty, na podstawie których zostanie obliczona należna opłata roczna.

Rozporządzenie ramowe SSM

1 stycznia 2019 nasz bank połączył się z innym bankiem. Czy musimy podać czynniki warunkujące wysokość opłaty na dzień 31 grudnia 2018?

Nie jest to wymagane. Na potrzeby obliczenia rocznych opłat nadzorczych podmioty ponoszące opłatę przekazują właściwym organom krajowym czynniki warunkujące wysokość opłaty według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek ten dotyczy jedynie podmiotów istniejących w okresie, za który opłata będzie obliczana, czyli co najmniej przez jeden pełny miesiąc w danym okresie objętym opłatą (art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych). Zatem podmiot ponoszący opłatę, który z dniem 1 stycznia 2019 przestaje być objęty nadzorem, nie musi przekazywać właściwemu organowi krajowemu czynników warunkujących wysokość opłaty.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Rozporządzenie ramowe SSM

Oddział ponoszący opłatę przestał prowadzić działalność i z dniem 1 kwietnia 2019 został zamknięty. Czy musi podać czynniki warunkujące wysokość opłaty na dzień 31 grudnia 2018?

Tak. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych, jeżeli nadzorowany podmiot podlega nadzorowi tylko przez część okresu objętego opłatą, opłata ta zostanie obliczona w odniesieniu do liczby pełnych miesięcy tego okresu, w których dany podmiot podlegał nadzorowi. Zatem jako podmiot objęty nadzorem w roku 2019 oddział ten nadal ma obowiązek podania czynników warunkujących wysokość opłaty według stanu na dzień 31 grudnia 2018, zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych, na potrzeby obliczenia należnej opłaty. Zostanie ona wyznaczona za okres od stycznia do marca 2019.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Czy oddziały ponoszące opłatę powinny przy podawaniu wartości aktywów ogółem opierać się na danych statystycznych?

Tak. Zgłaszana wartość aktywów ogółem powinna odpowiadać całkowitej wartości aktywów wspomnianej w art. 51 ust. 5 rozporządzenia ramowego SSM, na zasadach określonych w art. 7 ust. 2 decyzji EBC w sprawie opłat nadzorczych. Zatem oddział instytucji kredytowej mającej siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim powinien podać EBC wartość aktywów ogółem na podstawie danych statystycznych przekazywanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1071/2013.

Czy w przypadku oddziałów ponoszących opłatę wymagana jest weryfikacja przez audytora?

Tak. Wartość aktywów ogółem oddziału podlegającego opłacie, obliczana na podstawie danych statystycznych zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33), musi zostać zweryfikowana przez audytora. W celu jej potwierdzenia przeprowadza on odpowiednią weryfikację sprawozdania finansowego danego oddziału zgodnie z art. 7 ust. 2 decyzji EBC w sprawie opłat nadzorczych. Do spełnienia tego wymogu wystarczy, że audytor potwierdzi wartość aktywów ogółem na podstawie uzgodnionych procedur.

…na temat sposobu wnoszenia opłaty nadzorczej

Dlaczego nie otrzymaliśmy zawiadomienia o opłacie?

Zawiadomienia dla podmiotów ponoszących opłatę są przekazywane drogą elektroniczną – za pomocą portalu internetowego EBC. Zawiadomienie jest zwykle wystawiane w ostatnim kwartale okresu objętego opłatą (roku kalendarzowego). Gdy odnośne dokumenty (zawiadomienie o opłacie, ponaglenie lub nota odsetkowa) zostaną zamieszczone w portalu, wiadomość o tym jest wysyłana automatycznie na podany przez Państwa adres e-mail.

Jeśli we wskazanym okresie zawiadomienie nie wpłynie, należy skontaktować się e‑mailem z zespołem ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie (lub upomnienie, lub notę odsetkową), ale nie ma w nim danych potrzebnych do dokonania płatności.

Dane do płatności są zawsze podane na drugiej stronie dokumentu. W razie potrzeby może je dodatkowo potwierdzić zespół ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Czy do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz EBC potrzebny jest numer VAT (identyfikator podatkowy) EBC?

Zgodnie z art. 13 dyrektywy w sprawie VAT (2006/112/WE) opłata nadzorcza jest uznawana za opłatę publiczną i tym samym podlega zwolnieniu z podatku VAT. EBC jako instytucja unijna nie podlega obowiązkowi rejestracji do celów podatku VAT lub CIT i dlatego nie ma numeru identyfikacji podatkowej.

Otrzymaliśmy wezwanie do wniesienia opłaty nadzorczej na rzecz krajowego organu nadzoru. Dlaczego?

Organy krajowe odgrywają ważną rolę w nadzorze bankowym w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Koszty ponoszone przez nie z tytułu sprawowania nadzoru nie są jednak uwzględniane przy obliczaniu opłaty nadzorczej na rzecz EBC. Dlatego też krajowe organy nadzoru zachowują prawo do nakładania opłat na mocy przepisów krajowych.

Krajowe organy nadzoru

Otrzymaliśmy zawiadomienie o opłacie od Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Co powinniśmy zrobić?

EBC odpowiada wyłącznie za jednolity mechanizm nadzorczy (nie odpowiada za jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji). EBC i Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji to dwie niezależne od siebie instytucje. Wszelkie pytania dotyczące zawiadomień wystawianych przez Radę należy kierować bezpośrednio do jej odpowiedniego punktu kontaktowego lub do krajowych organów restrukturyzacyjno-likwidacyjnych.

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu

Czy można uiścić opłatę nadzorczą za pomocą polecenia zapłaty?

Tak. Co więcej, polecenie zapłaty SEPA jest preferowanym sposobem płatności. Gwarantuje terminowe uiszczenie opłaty, co pozwala uniknąć odsetek za zwłokę. Przy wyborze tej metody dane bankowe można podać przez portal internetowy. Następnie należy wydrukować zgodę na obciążenie rachunku, podpisać ją i odesłać oryginał do EBC na wskazany adres.

Co należy zrobić, jeśli w zawiadomieniu o opłacie jest błąd?

Błędy w zawiadomieniu dotyczące stanu faktycznego oraz wszelkie pytania ogólne należy zgłaszać zespołowi ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Oczywiście podmiot ponoszący opłatę zawsze ma prawo odwołać się do Administracyjnej Rady Odwoławczej. Należy to zrobić w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Decyzje podjęte przez EBC w ramach wykonywania zadań nadzorczych można także zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podsumowanie konsultacji

Co się stanie, jeśli nie dokonamy zapłaty w terminie?

Jeśli płatność zostanie przekazana w niepełnej wysokości lub w ogóle nie zostanie dokonana, EBC ma prawo do odsetek od zaległej kwoty.

Będą one naliczane dziennie według stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących EBC powiększonej o 8 punktów procentowych w skali roku, począwszy od dnia, w którym płatność była należna, do dnia poprzedzającego dzień zapisania zaległej kwoty na dobro rachunku bankowego EBC.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

…na temat problemów technicznych związanych z portalem internetowym

Nie działa hasło do portalu. Co należy zrobić?

Hasło można zresetować. W tym celu trzeba kliknąć przycisk „Request new password”, a następnie wpisać nazwę użytkownika i zarejestrowany wcześniej adres e-mail (wskazany jako preferowany adres do komunikacji, na który EBC wysyła powiadomienia). Jeśli to nie pomoże w rozwiązaniu problemu, należy napisać na adres: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

Podczas edytowania lub przeglądania danych w portalu internetowym występują problemy. Co należy zrobić?

Portal jest dostosowany jedynie do następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 9 lub nowsza), Google Chrome i Firefox. Jeśli problemy techniczne pojawiają się w zalecanej przeglądarce, należy skontaktować się z nami mailowo.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Po wpisaniu numeru IBAN do polecenia zapłaty wyświetla się komunikat, że wskazany bank nie istnieje. Co należy zrobić?

Należy wysłać do zespołu ds. opłat e‑mail z danym numerem IBAN lub zrzutem ekranu przedstawiającym komunikat o błędzie. Numer ten zostanie dodany do systemu EBC, po czym zespół ds. opłat poprosi Państwa o jego ponowne wprowadzenie przez portal internetowy.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Jeśli w portalu internetowym został podany więcej niż jeden adres e-mail, to czy zawiadomienia o opłacie będą wysłane na wszystkie te adresy?

Nie, zawiadomienia są wysyłane tylko na adres oznaczony jako preferowany („preferred”). Zalecamy sprawdzić, czy adres wskazany w portalu jest właściwy, i w razie potrzeby poprawić dane. Podmioty, które do tej pory nie otrzymały zawiadomienia o opłacie, proszone są o kontakt e-mailowy z zespołem ds. opłat.

SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Chcielibyśmy korzystać z portalu internetowego EBC we własnym języku. Czy jest to możliwe?

Portal jest dostępny tylko w języku angielskim. Opracowano jednak instrukcję, w której przetłumaczono wszystkie podstrony portalu na języki strefy euro. Można ją wyświetlić po zalogowaniu się (prawy dolny róg ekranu).

Ponadto powiadomienia wysyłane po udostępnieniu w portalu nowego dokumentu zawierają link do wersji przetłumaczonej.

Również wzory zawiadomienia o opłacie i upoważnienia do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA przetłumaczono na wszystkie języki strefy euro i opublikowano na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Wzór zawiadomienia o opłacie – 2019
Wzór upoważnienia do obciążenia rachunku w ramach podstawowego polecenia zapłaty SEPA

W razie dalszych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z zespołem EBC ds. opłat.