Wie moet de vergoeding betalen?

De vergoeding voor toezicht (toezichtsvergoeding) is het bedrag dat elke onder toezicht staande bank jaarlijks aan de ECB moet betalen om de kosten te dekken die de ECB maakt in verband met haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden.

De ECB is verantwoordelijk voor de effectieve en consistente werking van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme in zijn geheel, d.w.z. voor de belangrijke banken waarop zij direct toezicht houdt en voor de minder belangrijke banken waarop zij indirect toeziet. Alle onder toezicht staande banken zijn daarom vergoedingsplichtig.

Hieronder vallen:

 • alle in de deelnemende landen gevestigde banken
 • in een deelnemend land gevestigde bijkantoren van moederbanken die in een niet-deelnemend land zijn gevestigd

Criteria voor bepaling of een bank (minder) belangrijk is
Nationale toezichthouders

Wie betaalt hoeveel?

De toezichtsvergoeding van de ECB is gekoppeld aan de omvang en de betekenis van de bank, oftewel aan haar toezichtsstatus.

Belangrijke banken

De belangrijke banken staan onder direct toezicht van de ECB en zijn de ECB daarom een hogere toezichtsvergoeding verschuldigd.

Minder belangrijke banken

De minder belangrijke banken staan onder direct toezicht van hun eigen nationale toezichthouder en zijn daarom een lagere toezichtsvergoeding verschuldigd aan de ECB.

Lijst van onder toezicht staande banken
Criteria voor bepaling of een bank (minder) belangrijk is

Vergoedingsdebiteur

Wie is de vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding')?

De vergoedingsdebiteur fungeert als aanspreekpunt voor de ECB aangaande alle communicatie die betrekking heeft op de jaarlijkse toezichtsvergoeding.

 • In geval van één entiteit die geen onderdeel is van een bankgroep: de entiteit zelf is de vergoedingsdebiteur.
 • In geval van een groep van onder toezicht staande entiteiten: de leden van de groep moeten één entiteit benoemen die namens de gehele groep als vergoedingsdebiteur optreedt.

Hoe wordt een vergoedingsdebiteur voor een bankgroep benoemd?

Alle vergoedingsplichtige instellingen die onderdeel zijn van een bankgroep moeten één vergoedingsplichtige bank benoemen die namens de gehele groep als vergoedingsdebiteur optreedt.

Een bankgroep benoemt een vergoedingsplichtige debiteur door de ECB per reguliere post een ondertekende kennisgeving te doen toekomen. Een dergelijke kennisgeving is alleen geldig indien:

 • daarin de namen staan vermeld van alle onder toezicht staande entiteiten van de groep die onder de kennisgeving vallen;
 • de kennisgeving is ondertekend door alle onder toezicht staande entiteiten van de groep.

Nieuw kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Het vereenvoudigde kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur dient als bijgewerkte versie van het oorspronkelijk verstrekte formulier, indien de groep wordt uitgebreid. Het formulier bevat de schriftelijke toestemming van elke nieuwe dochteronderneming voor de aanstelling van de eerder benoemde vergoedingsdebiteur.

Vereenvoudigd kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Vergoedingsdebiteuren moeten hun formulier uiterlijk op 1 juli van elk jaar indienen, zodat de ECB daarmee rekening kan houden bij het toesturen van de vergoedingskennisgeving in de maand oktober van het desbetreffende jaar.

Veelgestelde vragen

Wat is de rol van de vergoedingsdebiteur?

De vergoedingsdebiteur is:

 • verantwoordelijk voor het aanleveren van de vergoedingsfactoren die nodig zijn voor de berekening van de afzonderlijke toezichtsvergoedingen;
 • het aanspreekpunt voor alle communicatie vanuit de ECB betreffende het factureren van toezichtsvergoedingen;
 • de geadresseerde en ontvanger van de door de ECB toegestuurde vergoedingskennisgeving;
 • juridisch verantwoordelijk voor het betalen van de toezichtsvergoeding binnen de betalingstermijn;
 • verantwoordelijk voor het betalen van rente op achterstallige betalingen van toezichtsvergoedingen.

Formulier contactgegevens vergoedingsdebiteur

In de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht wordt nader toegelicht wie de vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding') is in geval van onder toezicht staande groepen, vergoedingsplichtige bijkantoren en vergoedingsplichtige kredietinstellingen.

Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht
Veelgestelde vragen