Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Vergoedingsdebiteur

De toezichtsvergoeding is het bedrag dat elke onder toezicht staande bank jaarlijks aan de ECB moet betalen om de kosten te dekken die de ECB maakt in verband met haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden.

De ECB is verantwoordelijk voor de effectieve en consistente werking van het gehele gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM), d.w.z. voor de belangrijke banken waarop ze direct toezicht houdt en voor de minder belangrijke banken waarop ze indirect toeziet. Alle onder toezicht staande banken zijn daarom vergoedingsplichtig.

Hieronder vallen:

Hoe hoog is de vergoeding?

De toezichtsvergoeding van de ECB is gekoppeld aan de omvang en het risicoprofiel van de bank, oftewel aan haar toezichtsstatus.

Belangrijke banken

De belangrijke banken staan onder direct toezicht van de ECB en zijn de ECB daarom een hogere toezichtsvergoeding verschuldigd.

Minder belangrijke banken

De minder belangrijke banken staan onder direct toezicht van hun eigen nationale toezichthouder en zijn daarom een lagere toezichtsvergoeding verschuldigd aan de ECB.

Vergoedingsdebiteur

Wie is de vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding')?

De vergoedingsdebiteur fungeert als aanspreekpunt voor de ECB aangaande alle communicatie die betrekking heeft op de jaarlijkse toezichtsvergoeding.

 • In geval van een zelfstandige entiteit die geen onderdeel is van een bankgroep is de entiteit zelf de vergoedingsdebiteur.
 • In geval van een groep onder toezicht staande entiteiten moeten de leden van de groep één entiteit benoemen die namens de gehele groep als vergoedingsdebiteur optreedt.

Hoe wordt een vergoedingsdebiteur voor een bankgroep benoemd?

Alle vergoedingsplichtige instellingen die onderdeel zijn van een bankgroep moeten één vergoedingsplichtige bank benoemen die namens de gehele groep als vergoedingsdebiteur optreedt.

Een bankgroep benoemt een vergoedingsdebiteur door de ECB per post of e-mail een ondertekende kennisgeving te doen toekomen. Een dergelijke kennisgeving is alleen geldig indien:

 • de naam wordt vermeld van de groep waarop de kennisgeving betrekking heeft
 • het formulier door de vergoedingsdebiteur is ondertekend namens alle onder toezicht staande entiteiten van de groep
Kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Om de procedure vlot te laten verlopen, wordt vergoedingsdebiteuren verzocht hun formulier uiterlijk 30 september van het betreffende jaar in te sturen.

Bij wijzigingen binnen een bankgroep moet alleen dan een nieuw kennisgevingsformulier worden ingediend, als de wijziging betrekking heeft op:

 • het hoofd van de groep
 • de huidige vergoedingsdebiteur
Veelgestelde vragen

Wat is de rol van de vergoedingsdebiteur?

De vergoedingsdebiteur is:

 • verantwoordelijk voor het aanleveren van de vergoedingsfactoren die de ECB nodig heeft om voor elke bank(groep) de toezichtsvergoeding te berekenen
 • het aanspreekpunt voor alle communicatie vanuit de ECB betreffende het factureren van toezichtsvergoedingen
 • de geadresseerde en ontvanger van de door de ECB toegestuurde vergoedingskennisgeving
 • juridisch verantwoordelijk voor het betalen van de toezichtsvergoeding binnen de betalingstermijn
 • verantwoordelijk voor het betalen van rente op achterstallige betalingen van toezichtsvergoedingen

In de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht wordt nader toegelicht wie de vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding') is in geval van onder toezicht staande groepen, vergoedingsplichtige bijkantoren en vergoedingsplichtige kredietinstellingen.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders