Wie moet betalen?

De toezichtsvergoeding is het bedrag dat elke onder toezicht staande bank jaarlijks aan de ECB moet betalen om de kosten te dekken die de ECB maakt in verband met haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden.

De ECB is verantwoordelijk voor de effectieve en consistente werking van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme in zijn geheel, oftewel van de belangrijke banken waarop zij direct toezicht houdt en van de minder belangrijke banken waarop zij indirect toeziet. Alle onder toezicht staande banken moeten dus betalen.

Daaronder vallen:

 • alle in de deelnemende landen gevestigde banken
 • in een deelnemend land gevestigde bijkantoren die zijn gevestigd door een moederbank gevestigd in een niet-deelnemend land

Criteria voor de bepaling van de significantie 

Nationale toezichthouders

Wie betaalt hoeveel?

De toezichtsvergoeding van de ECB is gekoppeld aan de omvang en de significantie van de bank, oftewel haar toezichtsstatus.

Belangrijke banken

De belangrijke banken staan onder direct toezicht van de ECB en zijn de ECB dus een hogere toezichtsvergoeding verschuldigd.

Minder belangrijke banken

De minder belangrijke banken staan onder direct toezicht van hun desbetreffende nationale toezichthouder en zijn daarom een lagere toezichtsvergoeding verschuldigd aan de ECB.

Lijst van onder toezicht staande banken

Criteria voor de bepaling van significantie

Debiteur van de vergoeding

Wie is de debiteur?

De debiteur fungeert als het contactadres voor de ECB aangaande alle communicatie die betrekking heeft op de jaarlijkse toezichtsvergoeding.

 • Als sprake is van één entiteit die geen onderdeel is van een bankgroep, dan is de entiteit zelf de debiteur.
 • Als sprake is van een groep onder toezicht staande entiteiten, moeten de leden van de groep één entiteit benoemen die als debiteur fungeert voor de gehele groep.

Wat is de rol van de debiteur?

De debiteur is:

 • verantwoordelijk voor het aanleveren van de vergoedingsfactoren die nodig zijn voor de berekening van de afzonderlijke toezichtsvergoedingen
 • de contactpersoon voor alle communicatie vanuit de ECB betreffende het factureren van toezichtsvergoedingen
 • de geadresseerde en ontvanger van de door de ECB uitgereikte vergoedingskennisgeving
 • wettelijk verantwoordelijk voor het betalen van de toezichtsvergoeding binnen de betalingstermijn
 • verantwoordelijk voor het betalen van rente op achterstallige betalingen van toezichtsvergoedingen

Behandeling van bankgroepen

Alle vergoedingsplichtige instellingen die onderdeel zijn van een bankgroep moeten één vergoedingsplichtige bank benoemen die als debiteur fungeert voor de gehele groep.

Een bankgroep benoemt een vergoedingsplichtige debiteur door per reguliere post een ondertekende kennisgeving te sturen aan de ECB. Een dergelijke kennisgeving is alleen geldig indien:

 • daarin de namen staan vermeld van alle onder toezicht staande entiteiten van de groep die onder de kennisgeving vallen
 • zij is ondertekend door alle onder toezicht staande entiteiten van de groep
 • zij binnen de gestelde termijn wordt ontvangen door de ECB

Nieuw kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Vereenvoudigd kennisgevingsformulier betreffende de vergoedingsdebiteur

Formulier contactgegevens vergoedingsdebiteur

In de Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht worden nadere details gegeven over wie de vergoedingsdebiteur ('schuldenaar van de vergoeding') is in het geval van onder toezicht staande groepen, een vergoeding betalende bijkantoren en een vergoeding betalende kredietinstellingen.

ECB-Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht

Veelgestelde vragen