Hvem skal betale?

Tilsynsgebyret er det årlige beløb, som hver enkelt bank under tilsyn betaler til ECB, og som finansierer ECB's omkostninger i forbindelse med tilsynsopgaver og -ansvar.

ECB har ansvaret for hele Den Fælles Tilsynsmekanismes effektive og konsekvente funktion, dvs. de signifikante banker, som er under SSM's direkte tilsyn, og de mindre signifikante banker, som er under direkte tilsyn. Derfor skal alle banker under tilsyn betale.

Disse banker omfatter:

 • alle banker med hjemsted i de deltagende lande
 • filialer med hjemsted i et deltagende land, hvor moderbanken har hjemsted i et ikke-deltagende land.

Kriterier for fastsættelse af signifikans
Nationale tilsynsmyndigheder

Hvem betaler hvor meget?

ECB's tilsyn afhænger af bankens størrelse og betydning, dvs. dens tilsynsstatus.

Signifikante banker

Signifikante banker er under ECB's direkte tilsyn og skal derfor betale et større tilsynsgebyr til ECB.

Mindre signifikante banker

Mindre signifikante banker er under deres respektive nationale tilsynsmyndigheders direkte tilsyn og betaler derfor et lavere tilsynsgebyr til ECB.

Fortegnelse over banker under tilsyn
Kriterier for fastsættelse af signifikans

Gebyrbetaler

Hvem er gebyrbetaler?

Gebyrbetaleren er ECB's kontaktpunkt i al kommunikation vedrørende det årlige tilsynsgebyr.

 • Er der tale om en enkelt enhed, som ikke er en del af en bankkoncern, er enheden selv gebyrbetaler.
 • Er der tale om en koncern bestående af enheder under tilsyn, skal koncernmedlemmerne udpege en enhed, der fungerer som gebyrbetaler på hele koncernens vegne.

Hvordan udpeges en gebyrbetaler for en bankkoncern?

Alle gebyrbetalende institutter, som er en del af en bankkoncern, skal udpege en enkelt gebyrbetalende bank, der fungerer som gebyrbetaler på hele koncernens vegne.

Bankkoncerner udpeger den enhed, der fungerer som gebyrbetaler, ved at sende en underskrevet meddelelse til ECB med almindelig post. Meddelelsen er kun gyldig, hvis den:

 • anfører navnene på alle enheder under tilsyn i den koncern, som meddelelsen omfatter
 • er underskrevet på vegne af alle koncernens enheder under tilsyn

Ny formular til meddelelse om gebyrbetaler

Den forenklede formular til meddelelse om gebyrbetaler anvendes til opdatering af den oprindeligt indsendte formular ved en udvidelse af koncernstrukturen. Formularen indeholder eventuelle nye datterselskabers skriftlige samtykke til udnævnelsen af den tidligere udpegede gebyrbetaler.

Forenklet formular til meddelelse om gebyrbetaler

Gebyrbetaleren skal indsende formularen senest 1. juli hvert år, for at den kan tages i betragtning i forbindelse med udstedelsen af gebyrmeddelelsen i oktober det pågældende år.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er gebyrbetalers rolle?

Gebyrbetaler er:

 • ansvarlig for at sikre, at de gebyrfaktorer, som er nødvendige, for at de individuelle tilsynsgebyrer kan beregnes, er indberettet
 • kontaktpunkt for al kommunikation fra ECB, hvad angår fakturering af tilsynsgebyrer
 • adressat for og modtager af den gebyrmeddelelse, som ECB udsteder
 • juridisk ansvarlig for rettidig betaling af tilsynsgebyret
 • ansvarlig for at betale renter, hvis fristen for betaling af tilsynsgebyret overskrides.

Formular til gebyrbetalers kontaktoplysninger

Forordningen om tilsynsgebyrer indeholder nærmere regler om, hvem der er gebyrbetaler (i forordningen benævnt gebyrdebitor), når der er tale om koncerner under tilsyn, gebyrbetalende filialer og gebyrbetalende kreditinstitutter.

ECB's forordning om tilsynsgebyrer
Ofte stillede spørgsmål