Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οφειλέτες εποπτικού τέλους

Το εποπτικό τέλος είναι το ποσό που κάθε εποπτευόμενη τράπεζα καταβάλλει ετησίως στην ΕΚΤ για την κάλυψη του κόστους που βαρύνει την τελευταία σε σχέση με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) στο σύνολό του, δηλαδή όσον αφορά αφενός τις σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της και αφετέρου τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της. Επομένως, όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν εποπτικό τέλος.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Ποιος πληρώνει και πόσο;

Το εποπτικό τέλος της ΕΚΤ συνδέεται με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας, δηλ. με την ιδιότητα που αποδίδεται στην τράπεζα για τους σκοπούς της εποπτείας.

Σημαντικές τράπεζες

Οι σημαντικές τράπεζες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ και συνεπώς είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν υψηλότερο εποπτικό τέλος σε αυτήν.

Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της αντίστοιχης εθνικής εποπτικής αρχής και επομένως καταβάλλουν μικρότερο εποπτικό τέλος στην ΕΚΤ.

Οφειλέτης εποπτικού τέλους

Ποιος είναι ο οφειλέτης εποπτικού τέλους;

Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους λειτουργεί ως σημείο επαφής με την ΕΚΤ για κάθε κοινοποίηση που αφορά το ετήσιο εποπτικό τέλος.

 • Στην περίπτωση μεμονωμένης οντότητας που δεν ανήκει σε τραπεζικό όμιλο, η ίδια η οντότητα είναι ο οφειλέτης εποπτικού τέλους.
 • Στην περίπτωση ομίλου εποπτευόμενων οντοτήτων, τα μέλη του ομίλου οφείλουν να διορίσουν μία οντότητα η οποία θα ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου.

Πώς διορίζεται ο οφειλέτης εποπτικού τέλους για τραπεζικό όμιλο;

Όλα τα υπόχρεα καταβολής τέλους ιδρύματα που ανήκουν σε τραπεζικό όμιλο πρέπει να διορίσουν μία μόνο υπόχρεη καταβολής τέλους τράπεζα η οποία θα ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου.

Οι τραπεζικοί όμιλοι διορίζουν τον εν λόγω οφειλέτη αποστέλλοντας υπογεγραμμένη σχετική γνωστοποίηση στην ΕΚΤ με ταχυδρομική επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η γνωστοποίηση αυτή θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον:

 • Αναφέρει το όνομα του ομίλου που καλύπτει η γνωστοποίηση.
 • Υπογράφεται από τον οφειλέτη εποπτικού τέλους για λογαριασμό όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων του ομίλου.
Έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους

Για μια ομαλή διαδικασία καθορισμού των τελών, οι οφειλέτες εποπτικού τέλους καλούνται να υποβάλουν το έντυπο γνωστοποίησης το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους.

Σε περίπτωση μεταβολών εντός του τραπεζικού ομίλου, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΕΚΤ νέα γνωστοποίηση οφειλέτη εποπτικού τέλους μόνον εάν οι μεταβολές αφορούν:

 • τον επικεφαλής του ομίλου
 • τον τρέχοντα οφειλέτη εποπτικού τέλους.
Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Ποιος είναι ο ρόλος του οφειλέτη εποπτικού τέλους;

Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους:

 • Μεριμνά για την παροχή των συντελεστών υπολογισμού τέλους που είναι απαραίτητοι για τον καθορισμό των επιμέρους εποπτικών τελών.
 • Λειτουργεί ως σημείο επαφής με την ΕΚΤ για κάθε κοινοποίηση που αφορά την τιμολόγηση των εποπτικών τελών.
 • Είναι ο παραλήπτης και ο αποδέκτης της ειδοποίησης καταβολής τέλους που εκδίδει η ΕΚΤ.
 • Είναι νομικά υπεύθυνος για την καταβολή του εποπτικού τέλους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
 • Είναι υπεύθυνος για την καταβολή τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής των εποπτικών τελών.

Στον κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος είναι ο οφειλέτης εποπτικού τέλους στην περίπτωση εποπτευόμενων ομίλων και υπόχρεων καταβολής τέλους υποκαταστημάτων και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων