Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εποπτικό τέλος;

Το εποπτικό τέλος είναι το ποσό που κάθε εποπτευόμενη τράπεζα καταβάλλει ετησίως στην ΕΚΤ για την κάλυψη του κόστους που βαρύνει την τελευταία σε σχέση με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.

Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού στο σύνολό του, δηλαδή όσον αφορά αφενός τις σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της και αφετέρου τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες που υπόκεινται στην έμμεση εποπτεία της. Επομένως, όλες οι εποπτευόμενες τράπεζες είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν εποπτικό τέλος.

Το εν λόγω τέλος αφορά:

 • Όλες τις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες σε συμμετέχουσες χώρες.
 • Τα εγκατεστημένα σε συμμετέχουσα χώρα υποκαταστήματα τράπεζας που είναι εγκατεστημένη σε μη συμμετέχουσα χώρα.

Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας

Εθνικές εποπτικές αρχές

Ποιος πληρώνει και πόσο;

Το εποπτικό τέλος της ΕΚΤ συνδέεται με το μέγεθος και τη σημασία της τράπεζας, δηλ. με την ιδιότητα που αποδίδεται στην τράπεζα για τους σκοπούς της εποπτείας.

Σημαντικές τράπεζες

Οι σημαντικές τράπεζες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ και συνεπώς είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν υψηλότερο εποπτικό τέλος σε αυτήν.

Λιγότερο σημαντικές τράπεζες

Οι λιγότερο σημαντικές τράπεζες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της αντίστοιχης εθνικής εποπτικής αρχής και επομένως καταβάλλουν χαμηλότερο εποπτικό τέλος στην ΕΚΤ.

Κατάλογος εποπτευόμενων τραπεζών

Κριτήρια προσδιορισμού της σημασίας

Οφειλέτης εποπτικού τέλους

Ποιος είναι ο οφειλέτης εποπτικού τέλους;

Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους λειτουργεί ως σημείο επαφής με την ΕΚΤ για κάθε κοινοποίηση που αφορά το ετήσιο εποπτικό τέλος.

 • Στην περίπτωση μεμονωμένης οντότητας που δεν ανήκει σε τραπεζικό όμιλο, η ίδια η οντότητα είναι ο οφειλέτης εποπτικού τέλους.
 • Στην περίπτωση ομίλου εποπτευόμενων οντοτήτων, τα μέλη του ομίλου οφείλουν να διορίσουν μία οντότητα η οποία θα ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου.

Ποιος είναι ο ρόλος του οφειλέτη εποπτικού τέλους;

Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους

 • μεριμνά για την παροχή των συντελεστών υπολογισμού τέλους που είναι απαραίτητοι για τον καθορισμό των επιμέρους εποπτικών τελών,
 • λειτουργεί ως σημείο επαφής με την ΕΚΤ για κάθε κοινοποίηση που αφορά την τιμολόγηση των εποπτικών τελών,
 • είναι ο παραλήπτης και ο αποδέκτης της ειδοποίησης καταβολής τέλους που εκδίδει η ΕΚΤ,
 • είναι νομικά υπεύθυνος για την καταβολή του εποπτικού τέλους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
 • είναι υπεύθυνος για την καταβολή τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής των εποπτικών τελών.

Πώς αντιμετωπίζονται οι τραπεζικοί όμιλοι;

Όλα τα υπόχρεα καταβολής τέλους ιδρύματα που ανήκουν σε τραπεζικό όμιλο πρέπει να διορίσουν μία μόνο υπόχρεη καταβολής τέλους τράπεζα η οποία θα ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου.

Οι τραπεζικοί όμιλοι διορίζουν τον εν λόγω οφειλέτη αποστέλλοντας υπογεγραμμένη σχετική γνωστοποίηση στην ΕΚΤ με ταχυδρομική επιστολή. Η γνωστοποίηση αυτή θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον:

 • αναφέρει τις επωνυμίες όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων του ομίλου τις οποίες αφορά η γνωστοποίηση,
 • υπογράφεται εκ μέρους όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων του ομίλου,
 • περιέρχεται στην ΕΚΤ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Νέο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους

Απλουστευμένο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους

Έντυπο για την παροχή στοιχείων επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους

Ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη διευκρινίζει περαιτέρω ποιος είναι ο οφειλέτης εποπτικού τέλους στην περίπτωση εποπτευόμενων ομίλων, υπόχρεων τέλους υποκαταστημάτων και υπόχρεων τέλους πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις