Tko je dužan plaćati naknadu?

Naknada za nadzor iznos je koji svaka nadzirana banka godišnje plaća ESB‑u kako bi financirala troškove ESB‑a povezane s njegovim nadzornim zadaćama i dužnostima.

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma u cijelosti: u odnosu na značajne banke koje izravno nadzire i na manje značajne banke koje neizravno nadzire. Naknadu su stoga dužne plaćati sve nadzirane banke.

Uključene su:

 • sve banke sa sjedištem u državi sudionici
 • podružnice sa sjedištem u državi sudionici koje je osnovala matična banka sa sjedištem u državi nesudionici.

Kriteriji za utvrđivanje značajnosti
Nacionalna nadzorna tijela

Koliko tko plaća?

Naknada za nadzor ESB-a povezana je s veličinom i važnošću banke, tj. s njezinim nadzornim statusom.

Značajne banke

Značajne banke ESB izravno nadzire i zbog toga su mu dužne plaćati veću naknadu za nadzor.

Manje značajne banke

Manje značajne banke izravno nadziru nadležna nacionalna nadzorna tijela i one zbog toga ESB-u plaćaju manju naknadu za nadzor.

Popis nadziranih banaka
Kriteriji za utvrđivanje značajnosti

Obveznik naknade

Tko je obveznik naknade?

Obveznik naknade kontaktna je točka za svu komunikaciju ESB‑a povezanu s godišnjim naknadama za nadzor.

 • Samostalni subjekti, koji nisu dio bankovne grupe, sami su obveznici naknade.
 • Za grupe nadziranih subjekata članovi moraju imenovati jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe.

Kako se imenuje obveznik naknade za bankovnu grupu?

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su bankovne grupe imenuju jednu banku koja plaća naknadu obveznikom naknade, koji će u tom svojstvu postupati u ime cijele grupe.

Bankovne grupe imenuju obveznika naknade tako što ESB-u običnom poštom šalju potpisanu obavijest. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

 • ako su u njoj nazivi svih nadziranih subjekata u grupi na koju se obavijest odnosi
 • ako je potpisana u ime svih nadziranih subjekata u grupi.

Obrazac obavijesti o novom obvezniku naknade

Pojednostavljenim obrascem obavijesti o obvezniku naknade posuvremenjuju se podataci iz početnog obrasca zbog proširenja bankovne grupe. Obrazac sadržava pismeni pristanak novih društava kćeri na prethodno imenovanje obveznika naknade.

Pojednostavljeni obrazac obavijesti o obvezniku naknade

Obveznici naknade obavijest moraju dostaviti do 1. srpnja svake godine kako bi se imenovanje uzelo u obzir pri izdavanju obavijesti o naknadi u listopadu te godine.

Česta pitanja i odgovori

Koju ulogu ima obveznik naknade?

Obveznik naknade:

 • dužan je osigurati dostavljanje faktora naknade koji su potrebni za izračun pojedinačnih naknada za nadzor
 • kontaktna je točka za sva priopćenja ESB-a u vezi s izdavanjem računa za naknade za nadzor
 • primatelj je obavijesti o naknadi koju izdaje ESB
 • pravno je odgovoran za plaćanje naknade do datuma dospijeća
 • dužan je plaćati kamate na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Obrazac s podatcima za kontakt s obveznikom naknade

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor sadržava više pojedinosti o tome tko je obveznik naknade kad je riječ o nadziranim grupama, podružnicama koje plaćaju naknadu i kreditnim institucijama koje plaćaju naknadu.

Uredba ESB-a o naknadama za nadzor
Česta pitanja i odgovori