Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Obveznik naknade

Naknada za nadzor iznos je koji svaka nadzirana banka godišnje plaća ESB‑u kako bi financirala troškove ESB‑a povezane s njegovim nadzornim zadaćama i dužnostima.

ESB je odgovoran za uspješno i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM) u cijelosti, a to se odnosi i na značajne banke koje izravno nadzire i na manje značajne banke koje neizravno nadzire. Naknadu su stoga dužne plaćati sve nadzirane banke.

Među njima su:

Koliko tko plaća?

Naknada za nadzor ESB‑a povezana je s važnošću banke i njezinim profilom rizika, tj. s njezinim nadzornim statusom.

Značajne banke

Značajne banke ESB izravno nadzire i zbog toga su mu dužne plaćati veću naknadu za nadzor.

Manje značajne banke

Manje značajne banke izravno nadziru nadležna nacionalna nadzorna tijela i one zbog toga ESB‑u plaćaju manju naknadu za nadzor.

Obveznik naknade

Tko je obveznik naknade?

Obveznik naknade kontaktna je točka za svu komunikaciju s ESB‑om o godišnjim naknadama za nadzor.

 • Samostalni subjekti, koji nisu dio bankovne grupe, sami su obveznici naknade.
 • Za grupe nadziranih subjekata članovi moraju imenovati jedan subjekt koji će postupati u svojstvu obveznika naknade u ime cijele grupe.

Kako se imenuje obveznik naknade za bankovnu grupu?

Sve institucije koje plaćaju naknadu i dio su bankovne grupe imenuju jednu banku koja plaća naknadu obveznikom naknade, koji će u tom svojstvu postupati u ime cijele grupe.

Bankovne grupe imenuju obveznika naknade tako što ESB‑u običnom poštom ili e‑poštom šalju potpisanu obavijest. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

 • ako sadržava naziv grupe na koju se obavijest odnosi
 • ako ju je u ime svih nadziranih subjekata u grupi potpisao obveznik naknade.
Obrazac obavijesti o obvezniku naknade

Obveznici naknade dužni su dostaviti obrazac najkasnije do 30. rujna kako bi se naplata naknade mogla nesmetano odvijati.

Ako dođe do promjena unutar bankovne grupe, nova obavijest o obvezniku naknade dostavlja se ESB‑u samo ako se te promjene odnose na:

 • društvo koje je na čelu grupe
 • trenutačnog obveznika naknade.
Česta pitanja i odgovori

Koju ulogu ima obveznik naknade?

Obveznik naknade:

 • dužan je osigurati dostavljanje faktora naknade koji su potrebni za izračun pojedinačnih naknada za nadzor
 • kontaktna je točka za svu komunikaciju s ESB‑om u vezi s izdavanjem računa za naknade za nadzor
 • primatelj je obavijesti o naknadi koju izdaje ESB
 • pravno je odgovoran za plaćanje naknade do datuma dospijeća
 • dužan je plaćati kamate na nepodmireni iznos naknade za nadzor.

Uredba ESB‑a o naknadama za nadzor sadržava više pojedinosti o tome tko je obveznik naknade kad je riječ o nadziranim grupama, podružnicama koje plaćaju naknadu i kreditnim institucijama koje plaćaju naknadu.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje