Kto podlega opłacie?

Opłatę na rzecz EBC z tytułu kosztów realizacji zadań nadzorczych wnosi raz do roku każdy nadzorowany bank.

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego jako całości – czyli w odniesieniu zarówno do banków istotnych, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotnych, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego opłacie podlegają wszystkie nadzorowane banki.

Ponoszą ją zatem:

 • wszystkie banki mające siedzibę w uczestniczących krajach
 • oddziały założone w uczestniczącym kraju przez bank mający siedzibę w kraju nienależącym do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.

Kryteria istotności

Krajowe organy nadzoru

Kto ile płaci?

Wysokość opłaty zależy od wielkości i znaczenia banku, czyli jego statusu nadzorczego.

Banki istotne

Bezpośredni nadzór nad istotnymi bankami sprawuje EBC, a co za tym idzie – ponoszą one wyższą opłatę na jego rzecz.

Banki mniej istotne

Mniej istotne banki są bezpośrednio nadzorowane przez właściwe organy krajowe, w związku z czym ich opłata na rzecz EBC jest niższa.

Lista nadzorowanych banków

Kryteria istotności

Podmiot ponoszący opłatę

Definicja

Podmiot ponoszący roczną opłatę nadzorczą jest punktem kontaktowym w komunikacji z EBC we wszelkich sprawach związanych z tą opłatą.

 • W przypadku pojedynczego banku, który nie stanowi części grupy bankowej, podmiotem ponoszącym opłatę jest ten właśnie bank.
 • W przypadku grupy nadzorowanych banków opłatę za całą grupę wnosi bank wyznaczony przez jej członków.

Rola

Podmiot ponoszący opłatę:

 • odpowiada za przekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, na podstawie których oblicza się kwoty należne od poszczególnych banków
 • stanowi punkt kontaktowy w komunikacji z EBC we wszelkich sprawach dotyczących naliczania opłaty
 • jest adresatem i odbiorcą zawiadomienia o opłacie wystawianego przez EBC
 • ponosi odpowiedzialność prawną za terminowe wniesienie opłaty
 • odpowiada za spłatę odsetek od zaległych płatności.

Jak traktuje się grupy bankowe?

Banki podlegające opłacie, które tworzą grupę bankową, muszą wyznaczyć spośród siebie bank, który będzie wnosił opłatę za całą grupę.

Grupy bankowe wyznaczają podmiot ponoszący opłatę w drodze podpisanego powiadomienia wysłanego listownie do EBC. Powiadomienie jest skuteczne, jeżeli:

 • zawiera nazwy wszystkich nadzorowanych banków z danej grupy
 • jest podpisane przez wszystkie te banki
 • zostanie doręczone EBC w określonym terminie.

Nowy formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Formularz do przekazania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę

Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczania podmiotu ponoszącego opłatę w przypadku nadzorowanych grup, ponoszących opłatę oddziałów i ponoszących opłatę instytucji kredytowych podano w rozporządzeniu w sprawie opłat nadzorczych.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych

Częste pytania