Kto podlega opłacie?

Opłatę nadzorczą na rzecz EBC, która ma pokryć koszty poniesione przez niego na realizację zadań nadzorczych, płaci co roku każdy nadzorowany bank.

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie całego jednolitego mechanizmu nadzorczego – czyli w odniesieniu zarówno do banków istotnych, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotnych, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego wszystkie one muszą wnosić opłatę.

Płacą ją zatem:

 • wszystkie banki mające siedzibę w kraju objętym jednolitym mechanizmem nadzorczym
 • oddziały założone w uczestniczącym kraju przez bank mający siedzibę w kraju niepodlegającym jednolitemu mechanizmowi nadzorczemu.

Kryteria istotności
Krajowe organy nadzoru

Kto ile płaci?

Wysokość opłaty zależy od wielkości i znaczenia banku, czyli jego statusu nadzorczego.

Banki istotne

Bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi sprawuje EBC, a co za tym idzie – ponoszą one wyższą opłatę na jego rzecz.

Banki mniej istotne

Banki mniej istotne są bezpośrednio nadzorowane przez właściwe organy krajowe, w związku z czym na rzecz EBC płacą mniej.

Lista nadzorowanych banków
Kryteria istotności

Podmiot ponoszący opłatę

Definicja

Podmiot ponoszący roczną opłatę nadzorczą jest punktem kontaktowym w komunikacji z EBC we wszelkich sprawach związanych z tą opłatą.

 • W przypadku pojedynczego banku, który nie należy do grupy bankowej, podmiotem tym jest sam ten bank.
 • W przypadku grupy nadzorowanych banków opłatę za całą grupę wnosi bank wyznaczony przez jej członków.

W jaki sposób wyznacza się podmiot ponoszący opłatę w imieniu grupy bankowej?

Banki podlegające opłacie, które tworzą grupę bankową, muszą wyznaczyć spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę.

Jego formalne wyznaczenie następuje listownie – w postaci podpisanego powiadomienia wysłanego do EBC pocztą. Aby powiadomienie to było ważne, musi:

 • zawierać nazwy wszystkich nadzorowanych banków z danej grupy
 • być podpisane przez wszystkie te banki.

Nowy formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę służy do aktualizacji danych z pierwotnego powiadomienia w razie powiększenia grupy. Zawiera pisemną zgodę wszystkich nowych spółek zależnych na wskazany uprzednio podmiot ponoszący opłatę.

Skrócony formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Aby zmiana została uwzględniona w zawiadomieniu o opłacie, które jest wystawiane w październiku, formularz musi zostać złożony przez podmiot ponoszący opłatę do 1 lipca danego roku.

Częste pytania

Jak jest rola podmiotu ponoszącego opłatę?

Podmiot ten:

 • odpowiada za przekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, na podstawie których oblicza się kwoty należne od poszczególnych banków
 • stanowi punkt kontaktowy w komunikacji z EBC we wszelkich sprawach dotyczących obciążenia opłatą
 • jest adresatem i odbiorcą zawiadomienia o opłacie wystawianego przez EBC
 • ponosi odpowiedzialność prawną za terminowe wniesienie opłaty
 • odpowiada za zapłatę odsetek od zaległych płatności.

Formularz do przekazania danych kontaktowych podmiotu ponoszącego opłatę

Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczania podmiotu ponoszącego opłatę za nadzorowane grupy oraz objęte opłatą instytucje kredytowe i oddziały można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie opłat nadzorczych.

Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych
Częste pytania