Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Podmiot ponoszący opłatę

Opłatę nadzorczą na rzecz EBC, która ma pokryć koszty poniesione przez niego na realizację zadań nadzorczych, płaci co roku każdy nadzorowany bank.

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie całego jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) – czyli w odniesieniu zarówno do banków istotnych, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotnych, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego wszystkie one muszą wnosić opłatę.

Płacą ją zatem:

 • wszystkie banki mające siedzibę w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym
 • oddziały założone w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym.
 • Kryteria istotności
 • Krajowe organy nadzoru

Kto ile płaci?

Wysokość opłaty zależy od wielkości i znaczenia banku, czyli jego statusu nadzorczego.

Banki istotne

Bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi sprawuje EBC, w związku z czym ponoszą one wyższą opłatę na jego rzecz.

Banki mniej istotne

Banki mniej istotne są bezpośrednio nadzorowane przez właściwe organy krajowe, w związku z czym na rzecz EBC płacą mniej.

Podmiot ponoszący opłatę

Definicja

Podmiot ponoszący roczną opłatę nadzorczą jest punktem kontaktowym w komunikacji z EBC we wszelkich sprawach związanych z tą opłatą.

 • W przypadku pojedynczego banku, który nie należy do grupy bankowej, tym podmiotem jest sam ten bank.
 • W przypadku grupy nadzorowanych banków opłatę za całą grupę wnosi bank wyznaczony przez jej członków.

W jaki sposób wyznacza się podmiot ponoszący opłatę w imieniu grupy bankowej?

Banki podlegające opłacie, które tworzą grupę bankową, muszą wyznaczyć spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę.

Jego formalne wyznaczenie następuje listownie – przez wysłanie do EBC pocztą podpisanego powiadomienia. Żeby to powiadomienie było ważne, musi:

 • zawierać nazwę grupy, której dotyczy
 • być podpisane przez podmiot ponoszący opłatę w imieniu wszystkich nadzorowanych podmiotów z tej grupy.
Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Żeby zapewnić sprawny przebieg procesu poboru opłat, podmioty ponoszące opłatę powinny złożyć formularz najpóźniej 30 września danego roku.

Jeżeli w grupie bankowej następuje zmiana, złożenie nowego formularza do EBC jest wymagane jedynie w przypadku, kiedy ta zmiana dotyczy:

 • podmiotu stojącego na czele grupy
 • obecnego podmiotu ponoszącego opłatę.
Częste pytania

Jak jest rola podmiotu ponoszącego opłatę?

Podmiot ponoszący opłatę:

 • odpowiada za przekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, na podstawie których oblicza się kwoty należne od poszczególnych banków
 • stanowi punkt kontaktowy do komunikacji z EBC w sprawie obciążenia opłatą
 • jest adresatem i odbiorcą zawiadomienia o opłacie wystawianego przez EBC
 • ponosi odpowiedzialność prawną za terminowe wniesienie opłaty
 • odpowiada za zapłatę odsetek od zaległych płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczania podmiotu ponoszącego opłatę w przypadku nadzorowanych grup, oddziałów podlegających opłacie i instytucji kredytowych podlegających opłacie zawiera rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości