Menu

Kto podlega opłacie?

Opłatę nadzorczą na rzecz EBC, która ma pokryć koszty poniesione przez niego na realizację zadań nadzorczych, płaci co roku każdy nadzorowany bank.

EBC odpowiada za skuteczne i spójne działanie całego jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) – czyli w odniesieniu zarówno do banków istotnych, które nadzoruje bezpośrednio, jak i mniej istotnych, nad którymi sprawuje nadzór pośredni. Dlatego wszystkie one muszą wnosić opłatę.

Płacą ją zatem:

 • wszystkie banki mające siedzibę w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym
 • oddziały założone w państwach uczestniczących w europejskim nadzorze bankowym.

Kto ile płaci?

Wysokość opłaty zależy od wielkości i znaczenia banku, czyli jego statusu nadzorczego.

Banki istotne

Bezpośredni nadzór nad bankami istotnymi sprawuje EBC, w związku z czym ponoszą one wyższą opłatę na jego rzecz.

Banki mniej istotne

Banki mniej istotne są bezpośrednio nadzorowane przez właściwe organy krajowe, w związku z czym na rzecz EBC płacą mniej.

Podmiot ponoszący opłatę

Definicja

Podmiot ponoszący roczną opłatę nadzorczą jest punktem kontaktowym w komunikacji z EBC we wszelkich sprawach związanych z tą opłatą.

 • W przypadku pojedynczego banku, który nie należy do grupy bankowej, tym podmiotem jest sam ten bank.
 • W przypadku grupy nadzorowanych banków opłatę za całą grupę wnosi bank wyznaczony przez jej członków.

W jaki sposób wyznacza się podmiot ponoszący opłatę w imieniu grupy bankowej?

Banki podlegające opłacie, które tworzą grupę bankową, muszą wyznaczyć spośród siebie jeden podmiot, który będzie wnosił opłatę za całą grupę.

Jego formalne wyznaczenie następuje listownie – przez wysłanie do EBC pocztą podpisanego powiadomienia. Żeby to powiadomienie było ważne, musi:

 • zawierać nazwę grupy, której dotyczy
 • być podpisane przez podmiot ponoszący opłatę w imieniu wszystkich nadzorowanych podmiotów z tej grupy.

Formularz powiadomienia o wyznaczeniu podmiotu ponoszącego opłatę

Żeby zapewnić sprawny przebieg procesu poboru opłat, podmioty ponoszące opłatę powinny złożyć formularz najpóźniej 30 września danego roku.

Jeżeli w grupie bankowej następuje zmiana, złożenie nowego formularza do EBC jest wymagane jedynie w przypadku, kiedy ta zmiana dotyczy:

 • podmiotu stojącego na czele grupy
 • obecnego podmiotu ponoszącego opłatę.

Częste pytania

Jak jest rola podmiotu ponoszącego opłatę?

Podmiot ponoszący opłatę:

 • odpowiada za przekazanie danych o czynnikach warunkujących wysokość opłaty, na podstawie których oblicza się kwoty należne od poszczególnych banków
 • stanowi punkt kontaktowy do komunikacji z EBC w sprawie obciążenia opłatą
 • jest adresatem i odbiorcą zawiadomienia o opłacie wystawianego przez EBC
 • ponosi odpowiedzialność prawną za terminowe wniesienie opłaty
 • odpowiada za zapłatę odsetek od zaległych płatności.

Szczegółowe informacje dotyczące wyznaczania podmiotu ponoszącego opłatę w przypadku nadzorowanych grup, oddziałów podlegających opłacie i instytucji kredytowych podlegających opłacie zawiera rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych.