Min għandu jħallas?

It-tariffa superviżorja hi l-ammont li kull bank taħt superviżjoni jħallas fis-sena lill-BĊE għall-finanzjament tal-ispejjeż marbutin mal-kompiti u r-responsabbiltajiet superviżorji.

Il-BĊE hu responsabbli għall-funzjonament effikaċi u konsistenti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kollu kemm hu, i.e. tal-banek sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu u tal-banek inqas sinifikanti taħt is-superviżjoni indiretta tiegħu. Għalhekk il-banek kollha taħt superviżjoni huma obbligati jħallsu.

Dawn jinkludu:

 • il-banek kollha stabbiliti fil-pajjiżi parteċipanti
 • il-fergħat stabbiliti f’pajjiż parteċipanti minn bank prinċipali stabbilit f’pajjiż mhux parteċipanti

Kriterji għad-determinazzjoni tas-sinifikat
Superviżuri nazzjonali

Min iħallas u kemm?

It-tariffa superviżorja tal-BĊE hi marbuta mad-daqs u l-importanza ta’ bank, i.e. mal-istatus superviżorju tiegħu.

Banek sinifikanti

Il-banek sinifikanti huma taħt is-superviżjoni diretta tal-BĊE u għalhekk huma obbligati jħallsu tariffa superviżorja ogħla lill-BĊE.

Banek inqas sinifikanti

Il-banek inqas sinifikanti huma taħt is-superviżjoni diretta tas-superviżur nazzjonali rilevanti tagħhom u għalhekk iħallsu tariffa superviżorja iktar baxxa lill-BĊE.

Lista ta' banek taħt superviżjoni
Kriterji għad-determinazzjoni tas-sinifikat

Debitur tariffarju

Min hu d-debitur tariffarju?

Id-debitur tariffarju jservi bħala punt ta’ kuntatt mal-BĊE għall-komunikazzjoni kollha marbuta mat-tariffa superviżorja annwali.

 • Fil-każ ta’ entità singola li ma tkunx parti minn grupp bankarju, l-entità stess tkun id-debitur tariffarju.
 • Fil-każ ta’ grupp ta’ entitajiet taħt superviżjoni, il-membri tal-grupp għandhom jinnominaw entità waħda biex taġixxi bħala debitur tariffarju f’isem il-grupp kollu.

Kif jiġi nominat debitur tariffarju għal grupp bankarju?

L-istituzzjonijiet kollha li jħallsu t-tariffa u li huma parti minn grupp bankarju għandhom jinnominaw bank wieħed li jħallas it-tariffi biex jaġixxi bħala debitur tariffarju f’isem il-grupp kollu.

Il-gruppi bankarji jinnominaw debitur li jħallas it-tariffi billi jibagħtu notifika ffirmata lill-BĊE bil-posta normali. Din in-notifika tkun valida biss jekk:

 • telenka l-ismijiet tal-entitajiet kollha tal-grupp taħt superviżjoni li huma koperti bin-notifika
 • tkun iffirmata f’isem l-entitajiet kollha tal-grupp taħt superviżjoni

Formola ġdida ta’ notifika ta’ debitur tariffarju

Il-formola semplifikata tan-notifika ta’ debitur tariffarju sservi bħala verżjoni aġġornata tal-formola oriġinali fil-każ li l-istruttura tal-grupp tespandi. Il-formola tinkludi l-kunsens bil-miktub ta' kull sussidjarju ġdid għall-ħatra tad-debitur tariffarju nominat preċedentement.

Formola semplifikata ta’ notifika ta’ debitur tariffarju

Id-debituri tariffarji għandhom jissottomettu l-formola tagħhom mhux iżjed tard mill-1 ta' Lulju ta' kull sena biex jiġu kkunsidrati għall-ħruġ tan-notifika tariffarja f'Ottubru tas-sena rispettiva.

Mistoqsijiet komuni

X’inhu r-rwol tad-debitur tariffarju?

Id-debitur tariffarju hu:

 • responsabbli biex jiżgura li jiġu pprovduti l-fatturi tariffarji meħtieġa għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji individwali
 • il-punt ta’ kuntatt għall-komunikazzjoni kollha mill-BĊE fir-rigward tal-fatturazzjoni tat-tariffi superviżorji
 • id-destinatarju u r-riċevitur tal-avviż tariffarju maħruġ mill-BĊE
 • legalment responsabbli għall-ħlas tat-tariffa superviżorja fiż-żmien dovut
 • responsabbli għall-ħlas tal-imgħax fuq ħlasijiet ta’ tariffi superviżorji li ma jkunux saru fil-ħin

Formola bid-dettalji ta’ kuntatt tad-debitur tariffarju

Ir-Regolament dwar it-tariffi superviżorji jistabbilixxi aktar dettalji dwar min hu d-debitur tariffarju fil-każ ta' gruppi taħt superviżjoni, fergħat li jħallsu t-tariffi u istituzzjonijiet ta' kreditu li jħallsu t-tariffi.

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji
Mistoqsijiet komuni