Min se jħallas?

It-tariffa superviżorja hija l-ammont li kull bank taħt superviżjoni jħallas fis-sena lill-BĊE sabiex dan jiffinanzja l-ispejjeż marbutin mal-kompiti u r-responsabbiltajiet superviżorji.

Il-BĊE huwa responsabbli għall-funzjonament effikaċi u konsistenti tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku kollu kemm hu, i.e. tal-banek sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu u tal-banek inqas sinifikanti taħt is-superviżjoni indiretta tiegħu. Il-banek kollha taħt superviżjoni għalhekk huma obbligati jħallsu.

Fost dawn hemm:

 • il-banek kollha stabbiliti fil-pajjiżi parteċipanti
 • il-fergħat stabbiliti f’pajjiż parteċipanti minn bank prinċipali stabbilit f’pajjiż mhux parteċipanti 

Kriterji li jistabbilixxu l-importanza 

Superviżuri nazzjonali

Min iħallas u kemm?

It-tariffa superviżorja tal-BĊE hija marbuta mad-daqs u l-importanza ta’ bank, i.e. mal-istatus superviżorju tiegħu.

Banek sinifikanti

Il-banek sinifikanti jidħlu fis-superviżjoni diretta tal-BĊE u għalhekk huma mitlubin iħallsu tariffa superviżorja iżjed għolja lill-BĊE.

Banek inqas sinifikanti

Il-banek inqas sinifikanti jidħlu fis-superviżjoni diretta tas-superviżur nazzjonali rilevanti tagħhom u għalhekk iħallsu tariffa superviżorja iżjed baxxa lill-BĊE.

Lista ta’ banek taħt superviżjoni

Kriterji li jistabbilixxu l-importanza

Debitur tariffarju

Min huwa d-debitur tariffarju?

Id-debitur tariffarju jservi bħala punt ta’ kuntatt mal-BĊE għall-komunikazzjoni kollha li għandha x’taqsam mat-tariffa superviżorja annwali.

 • Fil-każ ta’ entità waħda li ma tkunx parti minn grupp bankarju, l-entità stess tkun id-debitur tariffarju.
 • Fil-każ ta’ grupp ta’ entitajiet taħt superviżjoni, il-membri tal-grupp għandhom jinnominaw entità waħda biex taġixxi ta’ debitur tariffarju f’isem il-grupp kollu.

X’inhu s-sehem tad-debitur tariffarju?

Id-debitur tariffarju huwa:

 • responsabbli biex jiżgura li jiġu pprovduti l-fatturi tariffarji (fee factors) meħtieġa għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji individwali
 • il-punt ta’ kuntatt għall-komunikazzjoni kollha tal-BĊE dwar il-fatturazzjoni tat-tariffi superviżorji
 • id-destinatarju u r-riċevitur tal-avviż tariffarju maħruġ mill-BĊE
 • responsabbli legalment għall-ħlas tat-tariffa superviżorja fiż-żmien dovut
 • responsabbli għall-ħlas tal-imgħax fuq pagamenti ta’ tariffi superviżorji li jkunu qabżu

Trattament tal-gruppi bankarji

L-istituzzjonijiet kollha li jħallsu tariffa u li huma parti minn grupp bankarju għandhom jinnominaw bank wieħed li jħallas tariffa biex jaġixxi ta’ debitur tariffarju f’isem il-grupp kollu.

Il-gruppi bankarji jinnominaw debitur tariffarju billi jibagħtu notifika ffirmata lill-BĊE bil-posta normali. Din in-notifika tkun valida biss jekk:

 • ikun fiha l-ismijiet tal-entitajiet kollha tal-grupp taħt superviżjoni li huma koperti bin-notifika
 • tkun iffirmata f’isem l-entitajiet kollha tal-grupp taħt superviżjoni
 • tasal għand il-BĊE sad-data tal-għeluq

Formola ġdida ta’ notifika tad-debitur tariffarju

Formola simplifikata ta’ notifika tad-debitur tariffarju

Formola bid-dettalji ta’ kuntatt tad-debitur tariffarju

Ir-Regolament dwar it-tariffi superviżorji jistipula dettalji oħra fuq min għandu jkun id-debitur tariffarju fil-każ ta’ gruppi taħt superviżjoni, fergħat li jħallsu t-tariffa u istituzzjonijiet ta’ kreditu li jħallsu t-tariffa.

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

Mistoqsijiet komuni