Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Uzraudzības maksa ir summa, kas ikvienai uzraudzītajai bankai katru gadu jāmaksā ECB, lai finansētu ECB izdevumus saistībā ar uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem.

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, t.i. gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc uzraudzības maksa jāmaksā visām uzraudzītajām bankām.

Pie tām pieder:

 • visas bankas, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs;
 • mātesbanku, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs, filiāles, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās valstīs.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Valstu uzraudzības iestādes

Kas maksā un cik daudz?

ECB uzraudzības maksa atkarīga no bankas lieluma un nozīmības, t.i. tās uzraudzības statusa.

Nozīmīgās bankas

Nozīmīgās bankas ir tiešā ECB uzraudzībā, un tādējādi tām jāmaksā ECB lielāka uzraudzības maksa.

Mazāk nozīmīgās bankas

Mazāk nozīmīgās bankas tiešā veidā uzrauga attiecīgo valstu uzraudzības iestādes, tāpēc uzraudzības maksa, kas tām jāmaksā ECB, ir mazāka.

Uzraudzīto banku saraksts

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Maksājuma veicējs

Kas ir maksājuma veicējs?

Maksājuma veicējs ir kontaktpunkts saziņā ar ECB visos ar gada uzraudzības maksu saistītajos jautājumos.

 • Atsevišķas iestādes gadījumā, kas nav daļa no banku grupas, iestāde pati ir maksājuma veicējs.
 • Uzraudzīto iestāžu grupas gadījumā, grupas dalībnieki nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā.

Kāda ir maksājuma veicēja loma?

Maksājuma veicējs

 • nodrošina, lai tiktu iesniegti uzraudzības maksas aprēķināšanai nepieciešamie maksu noteicošie faktori;
 • darbojas kā kontaktpunkts saziņā ar ECB saistībā ar uzraudzības maksas rēķinu izrakstīšanu;
 • ir ECB sagatavoto uzraudzības paziņojumu adresāts un saņēmējs;
 • uzņemas juridisku atbildību par uzraudzības maksas samaksu noteiktajā termiņā;
 • ir atbildīgs par procentu samaksu uzraudzības maksas kavējumu gadījumā.

Banku grupas

Visas iestādes, kurām jāmaksā uzraudzības maksa un kuras ir daļa no banku grupas, nominē vienu maksātāju banku, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā.

Banku grupas nominē maksājuma veicēju, nosūtot ECB parakstītu paziņojumu parasta pasta sūtījuma veidā. Šāds paziņojums tiek uzskatīts par derīgu tikai pie šādiem nosacījumiem:

 • tajā norādīti visu to grupas uzraudzīto iestāžu nosaukumi, uz kurām attiecas paziņojums;
 • tas parakstīts visu grupas uzraudzīto iestāžu vārdā;
 • ECB to saņēmusi norādītajā termiņā.

Paziņojuma veidlapa par jaunu maksājuma veicēju

Vienkāršota paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

Maksājuma veicēja kontaktinformācijas veidlapa

Regulā par uzraudzības maksām sīkāk noteikts, kas ir maksājuma veicējs uzraudzītās grupas, maksātājas filiāles un maksātājas kredītiestādes gadījumā.

ECB regula par uzraudzības maksām

Bieži uzdotie jautājumi