Kam jāmaksā uzraudzības maksa?

Uzraudzības maksa ir summa, kas ikvienai uzraudzītajai bankai katru gadu jāmaksā ECB, lai finansētu ECB izdevumus saistībā ar uzraudzības uzdevumiem un pienākumiem.

ECB atbild par visa Vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, t.i., gan par nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga tiešā veidā, gan mazāk nozīmīgajām bankām, ko tā uzrauga netiešā veidā. Tāpēc visām uzraudzītajām bankām ir pienākums maksāt uzraudzības maksu.

Tas attiecas uz

 • visām bankām, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs;
 • mātesbanku, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās valstīs, filiālēm, kuras veic uzņēmējdarbību iesaistītajās valstīs.

Nozīmīguma noteikšanas kritēriji
Valstu uzraudzības iestādes

Cik jāmaksā katrai bankai?

ECB uzraudzības maksa atkarīga no bankas lieluma un nozīmības, t.i., tās uzraudzības statusa.

Nozīmīgās bankas

Nozīmīgās bankas pakļautas tiešai ECB uzraudzībai, un tādējādi tām jāmaksā ECB lielāka uzraudzības maksa.

Mazāk nozīmīgās bankas

Mazāk nozīmīgās bankas tieši uzrauga attiecīgo valstu uzraudzības iestādes, tāpēc uzraudzības maksa, kas tām jāmaksā ECB, ir mazāka.

Uzraudzīto banku saraksts
Nozīmīguma noteikšanas kritēriji

Maksājuma veicējs

Kas ir maksājuma veicējs?

Maksājuma veicējs darbojas kā kontaktpunkts saziņā ar ECB visos ar gada uzraudzības maksu saistītajos jautājumos.

 • Atsevišķa iestāde, kas nav daļa no banku grupas, pati ir maksājuma veicējs.
 • Uzraudzīto iestāžu grupas gadījumā grupas dalībnieki nominē vienu iestādi, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā.

Kā nominē banku grupas maksājuma veicēju?

Visas iestādes, kuras ietilpst banku grupā un kurām jāmaksā uzraudzības maksa, nominē vienu maksātāju banku, kas darbojas kā maksājuma veicējs visas grupas vārdā.

Banku grupas nominē maksājuma veicēju, nosūtot ECB parakstītu paziņojumu parasta pasta sūtījuma veidā. Paziņojums tiek uzskatīts par derīgu, ja izpildīti šādi nosacījumi:

 • tajā norādīti visu to grupā ietilpstošo uzraudzīto iestāžu nosaukumi, uz kurām attiecas paziņojums;
 • tas parakstīts visu grupas uzraudzīto iestāžu vārdā.

Paziņojuma veidlapa par jaunu maksājuma veicēju

Vienkāršoto paziņojuma veidlapu par maksājuma veicēju izmanto kā sākotnēji iesniegtās veidlapas atjauninājumu gadījumā, ja paplašinās grupas sastāvs. Veidlapa ietver jebkura jauna meitasuzņēmuma rakstveida piekrišanu par iepriekš izraudzītā maksājuma veicēja iecelšanu.

Vienkāršota paziņojuma veidlapa par maksājuma veicēju

Lai veidlapas tiktu ņemtas vērā attiecīgā gada oktobrī izsniegtajā uzraudzības maksas paziņojumā, maksājuma veicējiem tās jāiesniedz ne vēlāk kā līdz katra gada 1. jūlijam.

Bieži uzdotie jautājumi

Kāda ir maksājuma veicēja loma?

Maksājuma veicējs

 • nodrošina, lai tiktu iesniegti uzraudzības maksas aprēķināšanai nepieciešamie maksu noteicošie faktori;
 • darbojas kā kontaktpunkts, ECB sniedzot jebkāda veida paziņojumus saistībā ar uzraudzības maksas rēķinu izrakstīšanu;
 • ir ECB sagatavoto uzraudzības paziņojumu adresāts un saņēmējs;
 • uzņemas juridisku atbildību par uzraudzības maksas samaksu noteiktajā termiņā;
 • ir atbildīgs par procentu samaksu uzraudzības maksas kavējumu gadījumā.

Maksājuma veicēja kontaktinformācijas veidlapa

Regulā par uzraudzības maksām sīkāk noteikts, kas ir maksājuma veicējs uzraudzītās grupas, maksātājas filiāles un maksātāja kredītiestādes gadījumā.

ECB regula par uzraudzības maksām
Bieži uzdotie jautājumi