Кой е задължен да плаща таксата?

Надзорната такса е сумата, която всяка поднадзорна банка плаща всяка година на ЕЦБ, за да финансира разходите ѝ, свързани с изпълнението на надзорните задачи и отговорности.

ЕЦБ отговаря за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм в неговата цялост, т.е. на значимите банки под пряк надзор и на по-малко значимите банки под непряк надзор от страна на ЕЦБ. Ето защо всички поднадзорни банки са задължени да заплащат такса.

Те включват:

 • всички банки, установени в участващите държави
 • клонове, установени в участваща държава членка, на банка майка, установена в неучастваща държава

Критерии за значимост

Национални надзорни органи

Какъв размер такса плаща всяка банка?

Надзорната такса на ЕЦБ е свързана с размера и значимостта на банката, т.е. с надзорния ѝ статут.

Значими банки

ЕЦБ извършва пряк надзор над значимите банки и затова те трябва да плащат на ЕЦБ по-високи надзорни такси.

По-малко значими банки

По-малко значимите банки са обект на пряк надзор от страна на съответните национални надзорни органи и по тази причина те плащат на ЕЦБ по-ниски надзорни такси.

Списък на поднадзорните банки

Критерии за значимост

Задължено лице за таксата

Кои са задължените лица за таксата?

Задълженото лице за таксата служи като звено за контакт с ЕЦБ за цялата комуникация, свързана с годишната надзорна такса.

 • В случай на една единствена институция, която не е част от банкова група, самата институция е задълженото лице за таксата.
 • В случай на група от поднадзорни лица, членовете на групата трябва да определят една институция, която да играе ролята на задължено лице от името на цялата група.

Каква е ролята на задълженото лице за таксата?

Задълженото лице за таксата:

 • отговаря за предоставянето на факторите за таксата, необходими за изчисляването на индивидуалните надзорни такси
 • е звеното за контакт за съобщенията от ЕЦБ във връзка с фактурирането на надзорните такси
 • е адресатът и получателят на известието за таксата, издадено от ЕЦБ
 • носи юридическа отговорност за плащането на надзорната такса преди крайния срок
 • отговаря за плащането на лихви за просрочени плащания на надзорните такси

Третиране на банкови групи

Всички институции, които плащат такси и са част от банкова група, трябва да определят една единствена банка, заплащаща такса, която ще действа като задължено лице от името на цялата група.

Банковите групи определят задължено лице за таксата, като изпратят на ЕЦБ с обикновена поща подписано уведомление. Такова уведомление е валидно само ако:

 • посочва имената на всички поднадзорни лица от групата, обхванати от уведомлението
 • е подписано от името на всички поднадзорни лица от групата
 • бъде получено от ЕЦБ в определения срок

Нов формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата

Опростен формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата

Формуляр за данни за контакт със задълженото лице за таксата 

Регламентът относно надзорните такси посочва допълнителни подробности относно кои са задължените лица за таксата за поднадзорни групи, клонове, заплащащи такса, и заплащащи такса кредитни институции.

Регламент на ЕЦБ относно надзорните такси

Често задавани въпроси