Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Задължено лице за таксата

Надзорната такса е сумата, която всяка поднадзорна банка плаща всяка година на ЕЦБ, за да финансира разходите ѝ, свързани с изпълнението на надзорните ѝ задачи и отговорности.

ЕЦБ отговаря за ефикасното и съгласувано функциониране на единния надзорен механизъм (ЕНМ) в неговата цялост, т.е. на значимите банки под нейния пряк надзор и на по-малко значимите банки, над които упражнява непряк надзор. Ето защо всички поднадзорни банки са задължени да заплащат такса.

Те включват:

Какъв размер такса плаща всяка банка?

Надзорната такса на ЕЦБ е свързана с важността и рисковия профил на банката, т.е. с надзорния ѝ статут.

Значими банки

ЕЦБ извършва пряк надзор над значимите банки и затова те трябва да ѝ плащат по-високи надзорни такси.

По-малко значими банки

По-малко значимите банки са обект на пряк надзор от страна на съответните национални надзорни органи и по тази причина те плащат на ЕЦБ по-ниски надзорни такси.

Задължено лице за таксата

Кои са задължените лица за таксата?

Задълженото лице за таксата служи като звено за контакт с ЕЦБ за цялата комуникация, свързана с годишната надзорна такса.

 • В случай на самостоятелна институция, която не е част от банкова група, самата институция е задълженото лице за таксата.
 • В случай на група от поднадзорни лица членовете на групата трябва да определят една институция, която да изпълнява ролята на задължено лице за таксата от името на цялата група.

Как се определя задълженото лице за таксата за банкова група?

Всички институции, които плащат такси и са част от банкова група, трябва да определят една банка, заплащаща такса, която ще действа като задължено лице за таксата от името на цялата група.

Банковите групи посочват задължено лице за таксата, като изпратят на ЕЦБ подписано уведомление по пощата или чрез имейл. Такова уведомление е валидно само ако:

 • в него се посочва наименованието на групата, за която се отнася уведомлението;
 • е подписано от задълженото лице за таксата от името на всички поднадзорни лица от групата;
Формуляр за уведомление за задълженото лице за таксата

Изисква се задължените лица за таксата да изпратят формуляра си не по-късно от 30 септември на съответната година, за да се осигури гладко протичане на процеса на начисляване на таксите.

Ако в дадена банкова група настъпят промени, на ЕЦБ следва да се изпрати ново уведомление за задълженото лице за таксата само ако има промени в:

 • главната институция в групата
 • текущото задължено лице за таксата
Често задавани въпроси

Каква е ролята на задълженото лице за таксата?

Задълженото лице за таксата:

 • отговаря за предоставянето на факторите за таксата, необходими за изчисляването на индивидуалните надзорни такси
 • е звеното за контакт за цялата кореспонденция от ЕЦБ във връзка с фактурирането на надзорните такси
 • е адресатът и получателят на известието за таксата, издадено от ЕЦБ
 • носи юридическата отговорност за плащането на надзорната такса в дължимия срок
 • отговаря за плащането на лихви за просрочени плащания на надзорните такси

В Регламента относно надзорните такси се определят допълнителни подробности кое ще бъде задълженото лице за таксата при поднадзорни групи, заплащащи такса клонове и заплащащи такса кредитни институции.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал