Valvontamaksuvelvolliset

EKP kattaa valvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä valvottavilta pankeilta vuosittaisia valvontamaksuja.

EKP on vastuussa koko yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta, joten se myös kerää valvontamaksuja kaikilta mekanismin piirissä olevilta pankeilta: sekä suoraan valvomiltaan merkittäviltä pankeilta että välillisesti valvomiltaan vähemmän merkittäviltä pankeilta.

Valvontamaksuja peritään

 • kaikilta valvontamekanismiin osallistuvien maiden pankeilta
 • valvontamekanismiin osallistumattomien maiden pankkien sivuliikkeiltä mekanismiin osallistuvissa maissa.

Merkittävyyskriteerit (englanniksi)
Kansalliset valvontaviranomaiset

Maksun suuruus

EKP:n valvontamaksun suuruus määräytyy sen mukaan, onko pankki luokiteltu kokonsa ja riskiensä perusteella merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi.

Merkittävät pankit

Merkittävät pankit ovat EKP:n suorassa valvonnassa, joten niiltä peritään suurempi valvontamaksu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksu on pienempi, sillä pankit ovat maansa kansallisen valvontaviranomaisen valvonnassa eli EKP valvoo niitä vain välillisesti.

Luettelot valvottavista pankeista
Merkittävyyskriteerit (englanniksi)

Valvontamaksuvelvolliset

Valvontamaksuvelvollinen vastaa kaikesta valvottavan yhteisön valvontamaksuihin liittyvästä viestinnästä EKP:n kanssa.

 • Jos valvottava yhteisö ei kuulu mihinkään pankkiryhmään, se on itse valvontamaksuvelvollinen.
 • Jos valvottavana on pankkiryhmä, yksi ryhmään kuuluvista yhteisöistä on nimettävä valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta.

Valvontamaksuvelvollisen nimeäminen pankkiryhmässä

Pankkiryhmissä valvontamaksuja maksavien laitosten on nimettävä keskuudestaan yksi laitos valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta.

Nimeäminen tehdään ilmoittamislomakkeella, joka lähetetään allekirjoitettuna EKP:lle perinteisenä kirjepostina. Ilmoitus on pätevä vain, jos

 • siinä mainitaan kaikkien niiden ryhmään kuuluvien valvottavien yhteisöjen nimet, joita ilmoitus koskee
 • se on allekirjoitettu kaikkien ryhmään kuuluvien valvottavien yhteisöjen puolesta.

Uuden valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake

Lomakkeesta on myös pelkistetty versio, jota käytetään päivitettäessä alkuperäisen lomakkeen tietoja. Päivityslomake täytetään, jos ryhmä laajenee. Siinä uusi tytäryritys antaa kirjallisen suostumuksensa aiemmin nimetyn yhteisön toimimiselle valvontamaksuvelvollisena.

Päivityslomake

Nimeämisilmoitukset ja niiden päivitykset on toimitettava kunakin vuonna 1.7. mennessä, jotta ne voidaan ottaa huomioon kyseisen vuoden valvontamaksuilmoituksessa, joka annetaan lokakuussa.

Vastauksia kysymyksiin

Valvontamaksuvelvollisen tehtävät

Valvontamaksuvelvollinen

 • vastaa valvontamaksun perustana olevien tekijöiden ilmoittamisesta
 • vastaa kaikesta valvontamaksujen perimiseen liittyvästä viestinnästä EKP:n kanssa
 • toimii EKP:n valvontamaksuilmoitusten vastaanottajana
 • vastaa juridisesti valvontamaksujen suorittamisesta ajoissa
 • vastaa mahdollisten viivästyskorkojen maksamisesta.

Valvontamaksuvelvollisen yhteystietolomake

Valvottavien pankkiryhmien sekä valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden ja luottolaitosten valvontamaksuvelvollisista säädetään tarkemmin valvontamaksuasetuksessa.

EKP:n asetus valvontamaksuista
Vastauksia kysymyksiin