Valvontamaksuvelvolliset

EKP kattaa valvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä valvottavilta pankeilta vuosittaisia valvontamaksuja.

EKP on vastuussa yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta niin merkittävien pankkien kuin vähemmän merkittävienkin pankkien valvonnassa. EKP valvoo merkittäviä pankkeja suoraan ja vähemmän merkittäviä pankkeja välillisesti. Kaikilta valvottavilta pankeilta peritään siis valvontamaksuja.

Valvontamaksuja peritään

 • kaikilta valvontamekanismiin osallistuvien maiden pankeilta
 • valvontamekanismiin osallistumattomien maiden pankkien sivuliikkeiltä mekanismiin osallistuvissa maissa.

Valvottavat pankkityypit

Mitkä maat osallistuvat pankkivalvontamekanismiin?

Maksun suuruus

EKP:n valvontamaksun suuruus määräytyy sen mukaan, onko pankki luokiteltu kokonsa ja riskiensä perusteella merkittäväksi vai vähemmän merkittäväksi.

Merkittävät pankit

Merkittävät pankit ovat EKP:n suorassa valvonnassa, joten niiltä peritään suurempi valvontamaksu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksu on pienempi, sillä pankit ovat maansa kansallisen valvontaviranomaisen valvonnassa eli EKP valvoo niitä vain välillisesti.

Luettelot valvottavista pankeista

Merkittävyyskriteerit

Valvontamaksuvelvolliset

Valvontamaksuvelvollisen määritelmä

Valvontamaksuvelvollisella tarkoitetaan yhteisöä, jolle EKP osoittaa kaikki valvottavan yhteisön tai ryhmän valvontamaksuja koskevat viestinsä.

 • Jos valvottava yhteisö ei kuulu mihinkään pankkiryhmään, se on itse valvontamaksuvelvollinen.
 • Jos valvottavana on pankkiryhmä, yksi ryhmään kuuluvista yhteisöistä on nimettävä valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta.

Valvontamaksuvelvollisen tehtävät

Valvontamaksuvelvollinen

 • vastaa valvontamaksun perustana olevien tekijöiden ilmoittamisesta
 • vastaa kaikesta valvontamaksujen perimiseen liittyvästä viestinnästä EKP:n kanssa
 • toimii EKP:n valvontamaksuilmoitusten vastaanottajana
 • vastaa juridisesti valvontamaksujen suorittamisesta ajoissa
 • vastaa mahdollisten viivästyskorkojen maksamisesta.

Valvontamaksuvelvollinen pankkiryhmässä

Jos valvottavana on pankkiryhmä, siihen kuuluvien valvottavien on nimettävä keskuudestaan yksi pankki, joka toimii valvontamaksuvelvollisena koko ryhmän puolesta.

Nimeämisestä ilmoitetaan EKP:lle paperilomakkeella, joka on pätevä vain, jos

 • siinä mainitaan kaikkien ryhmään kuuluvien valvottavien yhteisöjen nimet
 • se on allekirjoitettu jokaisen ryhmään kuuluvan valvottavan yhteisön puolesta
 • se toimitetaan EKP:lle määräajassa.

Lomake valvontamaksuvelvollisen ilmoittamista varten

Valvontamaksuvelvollisen yhteystietolomake

Pankkiryhmien sekä sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden kohtelusta on säädetty tarkemmin valvontamaksuista annetussa EKP:n asetuksessa.

EKP:n asetus valvontamaksuista