Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontamaksuvelvolliset

EKP kattaa valvontatehtävistä aiheutuvat kustannuksensa perimällä valvottavilta pankeilta vuotuisia valvontamaksuja.

EKP on vastuussa koko yhteisen valvontamekanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta toiminnasta, joten se myös kerää valvontamaksuja kaikilta mekanismin piirissä olevilta pankeilta: sekä suoraan valvomiltaan merkittäviltä pankeilta että välillisesti valvomiltaan vähemmän merkittäviltä pankeilta.

Valvontamaksuja peritään

Maksun suuruus

EKP:n valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin perusteella.

Merkittävät pankit

Merkittävät pankit ovat EKP:n suorassa valvonnassa, joten niiltä peritään suurempi valvontamaksu.

Vähemmän merkittävät pankit

Vähemmän merkittävien pankkien valvontamaksu on pienempi, sillä pankit ovat maansa kansallisen valvontaviranomaisen valvonnassa eli EKP valvoo niitä vain välillisesti.

Valvontamaksuvelvolliset

Valvontamaksuvelvollinen vastaa kaikesta pankin valvontamaksuihin liittyvästä viestinnästä EKP:n kanssa.

 • Jos pankki ei kuulu mihinkään pankkiryhmään, se on itse valvontamaksuvelvollinen.
 • Jos valvottavana on pankkiryhmä, yksi ryhmään kuuluvista yhteisöistä on nimettävä valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta.

Valvontamaksuvelvollisen nimeäminen pankkiryhmässä

Pankkiryhmissä valvontamaksuja maksavien pankkien on nimettävä keskuudestaan yksi pankki valvontamaksuvelvolliseksi koko ryhmän puolesta.

Nimeäminen tehdään ilmoittamislomakkeella, joka lähetetään allekirjoitettuna EKP:lle perinteisenä kirjepostina tai sähköpostitse. Ilmoitus on pätevä vain, jos

 • siinä mainitaan sen pankkiryhmän nimi, jota ilmoitus koskee
 • sen on allekirjoittanut valvontamaksuvelvollinen kaikkien pankkiryhmään kuuluvien valvottavien pankkien puolesta.
Valvontamaksuvelvollisen ilmoittamislomake

Valvontamaksuprosessin sujuvoittamiseksi valvontamaksuvelvollisia pyydetään toimittamaan ilmoittamislomakkeensa syyskuun loppuun mennessä.

Jos pankkiryhmässä tapahtuu muutoksia, EKP:lle toimitetaan uusi ilmoittamislomake vain, jos muutokset koskevat

 • pankkiryhmän johdossa olevaa yritystä
 • nykyistä valvontamaksuvelvollista.
Vastauksia kysymyksiin

Valvontamaksuvelvollisen tehtävät

Valvontamaksuvelvollinen

 • vastaa valvontamaksun perustana olevien tekijöiden ilmoittamisesta
 • vastaa kaikesta valvontamaksujen perimiseen liittyvästä viestinnästä EKP:n kanssa
 • toimii EKP:n valvontamaksuilmoitusten vastaanottajana
 • vastaa juridisesti valvontamaksujen suorittamisesta ajoissa
 • vastaa mahdollisten viivästyskorkojen maksamisesta.

Valvottavien pankkiryhmien sekä valvontamaksuja maksavien sivuliikkeiden ja luottolaitosten valvontamaksuvelvollisista säädetään tarkemmin valvontamaksuasetuksessa.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä