Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Tasuvõlgnikud

Järelevalvetasu maksavad EKP-le igal aastal kõik järelevalve alla kuuluvad pangad, et katta EKP-le tema järelevalveülesannete täitmisel tekkivaid kulusid.

EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest tervikuna. See tähendab, et hõlmatud on nii EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvad vähem olulised pangad. Järelevalvetasu peavad seega maksma kõik järelevalve alla kuuluvad pangad.

Need pangad on:

Järelevalvetasu suurus

EKP järelevalvetasu suurus oleneb panga olulisusest ja riskiprofiilist ehk tema järelevalvestaatusest.

Olulised pangad

Olulised pangad kuuluvad EKP otsese järelevalve alla ja peavad seega maksma EKP-le suuremat järelevalvetasu.

Vähem olulised pangad

Vähem olulised pangad kuuluvad riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve alla ja maksavad EKP-le väiksemat järelevalvetasu.

Tasuvõlgnik

Kes on tasuvõlgnik?

Tasuvõlgnik on EKP jaoks kontaktpunktiks kõigis iga-aastase järelevalvetasuga seotud küsimustes.

 • Kui tegemist on ühe üksusega, kes ei kuulu pangagruppi, on tasuvõlgnikuks kõnealune üksus.
 • Järelevalve alla kuuluvate üksuste grupp määrab oma liikmete seast ühe üksuse, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel.

Kuidas määratakse pangagrupi tasuvõlgnik?

Pangagruppi kuuluvad krediidiasutused, kes peavad maksma järelevalvetasu, määravad enda hulgast ühe panga, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel.

Selleks saadetakse EKP-le posti või meili teel teade, mille on allkirjastanud kõik grupi liikmed. Teade on kehtiv vaid juhul, kui:

 • selles esitatakse teatega hõlmatud pangagrupi nimi,
 • selle on allkirjastanud tasuvõlgnik grupi kõigi järelevalve alla kuuluvate üksuste nimel.
Tasuvõlgnikust teatamise vorm

Sujuva protsessi tagamiseks peavad tasuvõlgnikud esitama oma vormi hiljemalt asjaomase aasta 30. septembril.

Kui pangagrupis toimuvad muutused, tuleb EKP-le esitada uus tasuvõlgniku teade ainult juhul, kui need puudutavad:

 • pangagrupi juhti,
 • praegust tasuvõlgnikku.
Korduma kippuvad küsimused

Mis on tasuvõlgniku ülesanded?

Tasuvõlgnik:

 • vastutab järelevalvetasu arvutamiseks vajalike tasutegurite esitamise eest,
 • on EKP-le kontaktpunktiks järelevalvetasude arvetega seotud küsimustes,
 • võtab EKP-lt vastu tasu maksmise teateid,
 • on õiguslikult vastutav järelevalvetasu õigeaegse tasumise eest,
 • vastutab viivise maksmise eest järelevalvetasude maksetähtaja ületamisel.

Järelevalvetasusid käsitlevas määruses täpsustatakse, kes on tasuvõlgnik järelevalve alla kuuluvate pangagruppide ning tasu maksvate filiaalide ja krediidiasutuste puhul.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine