Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Järelevalvetasu maksavad EKP-le igal aastal kõik järelevalve alla kuuluvad pangad, et katta EKP-le järelevalveülesannete täitmisel tekkivaid kulusid.

EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest tervikuna. See tähendab, et hõlmatud on nii EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvad vähem olulised pangad. Järelevalvetasu peavad seega maksma kõik järelevalve alla kuuluvad pangad.

Need pangad on:

 • kõik osalevates riikides asutatud pangad,
 • mitteosalevas riigis asutatud emapanga poolt osalevas riigis asutatud filiaalid.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Riikide järelevalveasutused

Järelevalvetasu suurus

EKP järelevalvetasu suurus oleneb panga suurusest ja olulisusest ehk tema järelevalvestaatusest.

Olulised pangad

Olulised pangad kuuluvad EKP otsese järelevalve alla ja peavad seega maksma EKP-le suuremat järelevalvetasu.

Vähem olulised pangad

Vähem olulised pangad kuuluvad riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve alla ja maksavad EKP-le väiksemat järelevalvetasu.

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Tasuvõlgnik

Kes on tasuvõlgnik?

Tasuvõlgnik on EKP jaoks kontaktpunktiks kõigis iga-aastase järelevalvetasuga seotud küsimustes.

 • Kui tegemist on ühe üksusega, kes ei kuulu pangagruppi, on tasuvõlgnikuks kõnealune üksus.
 • Järelevalve alla kuuluvate üksuste grupp määrab oma liikmete seast ühe üksuse, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel.

Tasuvõlgniku ülesanded

Tasuvõlgnik:

 • vastutab järelevalvetasu arvutamiseks vajalike tasutegurite esitamise eest,
 • on EKP-le kontaktpunktiks järelevalvetasude arvetega seotud küsimustes,
 • võtab EKP-lt vastu tasu maksmise teateid,
 • on õiguslikult vastutav järelevalvetasu õigeaegse tasumise eest,
 • vastutab viivise maksmise eest järelevalvetasude maksetähtaja ületamisel.

Pangagrupid

Pangagruppi kuuluvad krediidiasutused, kes peavad maksma järelevalvetasu, määravad enda hulgast ühe panga, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel.

Selleks saadetakse EKP-le posti teel teade, mille on allkirjastanud kõik grupi liikmed. Teade on kehtiv vaid juhul, kui:

 • see sisaldab järelevalve alla kuuluva ja teates nimetatud grupi kõikide üksuste nimesid,
 • selle on allkirjastanud grupi kõik järelevalve alla kuuluvad üksused, ning
 • EKP saab teate kätte määratud tähtajaks.

Tasuvõlgnikust teavitamise uus vorm

Tasuvõlgnikust teavitamise lihtsustatud vorm

Tasuvõlgniku kontaktandmete vorm

Järelevalve alla kuuluvate pangagruppide, tasu maksvate filiaalide ja tasu maksvate krediidiasutuste tasuvõlgnikega seotud küsimusi käsitletakse üksikasjalikumalt EKP määruses järelevalvetasude kohta.

EKP määrus

Korduma kippuvad küsimused