Kes peavad järelevalvetasu maksma?

Järelevalvetasu maksavad EKP-le igal aastal kõik järelevalve alla kuuluvad pangad, et katta EKP-le järelevalveülesannete täitmisel tekkivaid kulusid.

EKP vastutab ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise eest tervikuna. See tähendab, et hõlmatud on nii EKP otsese järelevalve alla kuuluvad olulised pangad kui ka kaudse järelevalve alla kuuluvad vähem olulised pangad. Järelevalvetasu peavad seega maksma kõik järelevalve alla kuuluvad pangad.

Need pangad on:

 • kõik osalevates riikides asutatud pangad,
 • mitteosalevas riigis asutatud emapanga poolt osalevas riigis asutatud filiaalid.

Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid
Riikide järelevalveasutused

Järelevalvetasu suurus

EKP järelevalvetasu suurus oleneb panga suurusest ja olulisusest ehk tema järelevalvestaatusest.

Olulised pangad

Olulised pangad kuuluvad EKP otsese järelevalve alla ja peavad seega maksma EKP-le suuremat järelevalvetasu.

Vähem olulised pangad

Vähem olulised pangad kuuluvad riiklike järelevalveasutuste otsese järelevalve alla ja maksavad EKP-le väiksemat järelevalvetasu.

Järelevalve alla kuuluvate pankade nimekiri
Olulisuse kindlaksmääramise kriteeriumid

Tasuvõlgnik

Kes on tasuvõlgnik?

Tasuvõlgnik on EKP jaoks kontaktpunktiks kõigis iga-aastase järelevalvetasuga seotud küsimustes.

 • Kui tegemist on ühe üksusega, kes ei kuulu pangagruppi, on tasuvõlgnikuks kõnealune üksus.
 • Järelevalve alla kuuluvate üksuste grupp määrab oma liikmete seast ühe üksuse, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel.

Kuidas määratakse pangagrupi tasuvõlgnik?

Pangagruppi kuuluvad krediidiasutused, kes peavad maksma järelevalvetasu, määravad enda hulgast ühe panga, kes tegutseb tasuvõlgnikuna kogu grupi nimel.

Selleks saadetakse EKP-le posti teel teade, mille on allkirjastanud kõik grupi liikmed. Teade on kehtiv vaid juhul, kui:

 • see sisaldab järelevalve alla kuuluva ja teates nimetatud grupi kõikide üksuste nimesid,
 • selle on allkirjastanud grupi kõik järelevalve alla kuuluvad üksused.

Tasuvõlgnikust teatamise uus vorm

Tasuvõlgnikust teatamise lihtsustatud vorm on algselt esitatud vormi ajakohastatud versioon ja seda kasutatakse juhul, kui pangagrupi struktuur laieneb. Vorm hõlmab uu(t)e tütarettevõtja(te) kirjalikku nõusolekut eelnevalt määratud tasuvõlgniku nimetamise kohta.

Tasuvõlgnikust teatamise lihtsustatud vorm

Tasuvõlgnikud peavad esitama oma vormi iga aasta 1. juuliks, et seda võetaks arvesse tasu maksmise teate esitamisel asjaomase aasta oktoobris.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on tasuvõlgniku ülesanded?

Tasuvõlgnik:

 • vastutab järelevalvetasu arvutamiseks vajalike tasutegurite esitamise eest,
 • on EKP-le kontaktpunktiks järelevalvetasude arvetega seotud küsimustes,
 • võtab EKP-lt vastu tasu maksmise teateid,
 • on õiguslikult vastutav järelevalvetasu õigeaegse tasumise eest,
 • vastutab viivise maksmise eest järelevalvetasude maksetähtaja ületamisel.

Tasuvõlgniku kontaktandmete vorm

Järelevalvetasusid käsitlevas määruses täpsustatakse, kes on tasuvõlgnik järelevalve alla kuuluvate pangagruppide ning tasu maksvate filiaalide ja krediidiasutuste puhul.

EKP määrus järelevalvetasude kohta
Järelevalvestaatuse muutumine