Kas turi mokėti?

Priežiūros mokestis – tai suma, kurią kiekvienas prižiūrimas bankas kasmet moka ECB pastarojo išlaidoms, susijusioms su priežiūros uždaviniais ir funkcijomis, finansuoti.

ECB turi užtikrinti, kad visos Bendro priežiūros mechanizmo dalys, t. y. ir ECB tiesiogiai prižiūrimi svarbūs bankai, ir netiesiogiai prižiūrimi mažiau svarbūs bankai, būtų veiksmingos ir veiktų nuosekliai. Todėl priežiūros mokestį privalo mokėti visi prižiūrimi bankai,

įskaitant:

 • visus dalyvaujančiose šalyse įsteigtus prižiūrimus bankus;
 • nedalyvaujančiose šalyse įsteigtų patronuojančiųjų bankų dalyvaujančiose šalyse įsteigtus filialus.

Svarbos nustatymo kriterijai

Nacionalinės priežiūros institucijos

Kas kiek moka?

ECB priežiūros mokestis priklauso nuo banko dydžio ir svarbos, t. y. jo priežiūrinį statusą nulemiančių veiksnių.

Svarbūs bankai

Svarbius bankus tiesiogiai prižiūri ECB, todėl jie jam turi mokėti didesnį priežiūros mokestį.

Mažiau svarbūs bankai

Mažiau svarbius bankus tiesiogiai prižiūri atitinkama nacionalinė priežiūros institucija, todėl jie ECB moka mažesnį priežiūros mokestį.

Prižiūrimų bankų sąrašas

Svarbos nustatymo kriterijai

Mokesčio subjektas

Kas yra mokesčio subjektas?

Per mokesčio subjektą vyksta bendravimas su ECB visais su metiniu priežiūros mokesčiu susijusiais klausimais.

 • Pavienio subjekto (ne bankų grupės) atveju pats subjektas ir yra mokesčio subjektas.
 • Prižiūrimų subjektų grupės atveju grupės nariai turi paskirti vieną mokesčio subjektą visai grupei.

Koks yra mokesčio subjekto vaidmuo?

Mokesčio subjektas yra

 • atsakingas už informacijos apie mokestinius veiksnius, pagal kuriuos apskaičiuojamas konkretus priežiūros mokestis, pateikimą;
 • kanalas, per kurį ECB teikia visą su priežiūros mokesčio mokėjimu susijusią informaciją;
 • ECB parengto pranešimo apie mokėtiną sumą gavėjas;
 • juridiškai atsakingas už priežiūros mokesčio sumokėjimą per nustatytą laiką;
 • atsakingas už delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėto priežiūros mokesčio, mokėjimą.

Bankų grupės

Visos mokestį mokančios bankų grupę sudarančios įstaigos privalo paskirti mokestį mokantį banką, kuris būtų visos tos grupės mokesčio mokėtojas.

Kiekviena bankų grupė paskiria savo mokesčio subjektą paštu nusiųsdama pasirašytą pranešimą ECB. Toks pranešimas laikomas tinkamu, tik jei:

 • jame nurodyti visų grupėje, dėl kurios teikiamas pranešimas, esančių prižiūrimų subjektų pavadinimai;
 • jis pasirašytas visų grupėje esančių prižiūrimų subjektų vardu;
 • ECB jį gauna iki nurodyto galutinio termino.

Nauja pranešimo apie paskirtą mokesčio subjektą forma

Supaprastinta pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų forma

Reglamente dėl priežiūros mokesčių išsamiau aprašyta, kas yra mokesčio subjektas prižiūrimos grupės, mokestį mokančių filialų ir mokestį mokančių kredito įstaigų atveju.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Dažniausiai užduodami klausimai