Kas turi mokėti mokestį?

Priežiūros mokestis – tai suma, kurią kiekvienas prižiūrimas bankas kasmet moka ECB pastarojo išlaidoms, susijusioms su priežiūros uždaviniais ir funkcijomis, finansuoti.

ECB turi užtikrinti viso Bendro priežiūros mechanizmo, t. y. ir ECB tiesiogiai prižiūrimų svarbių bankų, ir netiesiogiai prižiūrimų mažiau svarbių bankų, veiklos efektyvumą ir nuoseklumą. Todėl priežiūros mokestį privalo mokėti visi prižiūrimi bankai,

įskaitant:

 • visus dalyvaujančiose šalyse įsteigtus prižiūrimus bankus;
 • nedalyvaujančiose šalyse įsteigtų patronuojančiųjų bankų dalyvaujančiose šalyse įsteigtus filialus.

Svarbos nustatymo kriterijai
Nacionalinės priežiūros institucijos

Kas kiek moka?

ECB priežiūros mokestis priklauso nuo banko dydžio ir svarbos, t. y. jo priežiūrinį statusą nulemiančių veiksnių.

Svarbūs bankai

Svarbius bankus tiesiogiai prižiūri ECB, todėl jie jam turi mokėti didesnį priežiūros mokestį.

Mažiau svarbūs bankai

Mažiau svarbius bankus tiesiogiai prižiūri atitinkama nacionalinė priežiūros institucija, todėl jie ECB moka mažesnį priežiūros mokestį.

Prižiūrimų bankų sąrašas
Svarbos nustatymo kriterijai

Mokesčio subjektas

Kas yra mokesčio subjektas?

Per mokesčio subjektą vyksta bendravimas su ECB visais su metiniu priežiūros mokesčiu susijusiais klausimais.

 • Pavienis subjektas (ne bankų grupė) pats ir yra mokesčio subjektas.
 • O prižiūrimų subjektų grupė turi paskirti vieną mokesčio subjektą visai grupei.

Kaip skiriamas bankų grupės mokesčio subjektas?

Visos bankų grupę sudarančios mokestį mokančios įstaigos privalo paskirti vieną mokestį mokantį banką, kuris būtų visos tos grupės mokesčio mokėtojas.

Savo mokesčio subjektą bankų grupė paskiria paštu nusiųsdama pasirašytą pranešimą ECB. Toks pranešimas laikomas tinkamu, tik jeigu:

 • jame nurodyti visų grupę, dėl kurios teikiamas pranešimas, sudarančių prižiūrimų subjektų pavadinimai;
 • jis pasirašytas visų grupę sudarančių prižiūrimų subjektų vardu.

Nauja pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Supaprastinta pranešimo apie mokesčio subjektą forma teikiama, kai išsiplėtus grupės struktūrai reikia atnaujinti pradinėje formoje pateiktą informaciją. Formoje pateikiamas naujos patronuojamosios įmonės raštiškas sutikimas dėl ankstesnėje formoje nurodyto mokesčio subjekto paskyrimo.

Supaprastinta pranešimo apie mokesčio subjektą forma

Mokesčio subjektai formas turi pateikti kasmet ne vėliau kaip liepos 1 d., kad į jų informaciją būtų atsižvelgta rengiant tų metų spalio mėn. pateikiamus pranešimus apie mokėtiną mokestį.

Dažniausiai užduodami klausimai

Koks yra mokesčio subjekto vaidmuo?

Mokesčio subjektas yra:

 • atsakingas už informacijos apie mokestinius veiksnius, pagal kuriuos apskaičiuojamas konkretus priežiūros mokestis, pateikimą;
 • kanalas, per kurį ECB teikia visą su priežiūros mokesčio mokėjimu susijusią informaciją;
 • ECB parengto pranešimo apie mokėtiną sumą gavėjas;
 • juridiškai atsakingas už priežiūros mokesčio sumokėjimą per nustatytą laiką;
 • atsakingas už delspinigių, skaičiuojamų nuo laiku nesumokėto priežiūros mokesčio, mokėjimą.

Mokesčio subjekto kontaktinių duomenų forma

Reglamente dėl priežiūros mokesčių išsamiau aprašyta, kas yra prižiūrimų grupių, mokestį mokančių filialų ir mokestį mokančių kredito įstaigų mokesčio subjektas.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių
Dažniausiai užduodami klausimai