Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Poplatník

Poplatok za dohľad je suma, ktorú každá dohliadaná banka ročne platí ECB na pokrytie jej nákladov súvisiacich s plnením jej úloh a povinností v oblasti dohľadu.

ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) ako celku, t. j. za významné banky, na ktoré dohliada priamo, a menej významné banky, na ktoré dohliada nepriamo. Poplatok za dohľad sú tak povinné platiť všetky dohliadané banky.

Patria medzi ne:

Aká je výška poplatku jednotlivých bánk?

Výška poplatku za dohľad ECB závisí od významnosti a rizikového profilu banky, inými slovami od jej dohľadového štatútu.

Významné banky

Významné banky podliehajú priamemu dohľadu ECB, preto sú povinné platiť ECB vyšší poplatok za dohľad.

Menej významné banky

Menej významné banky podliehajú priamemu dohľadu príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu, preto platia ECB nižší poplatok za dohľad.

Poplatník

Kto je poplatníkom?

Ide o subjekt, s ktorým ECB komunikuje v súvislosti s ročným poplatkom za dohľad.

 • V prípade samostatného subjektu, ktorý nie je súčasťou bankovej skupiny, je tento subjekt zároveň poplatníkom.
 • V prípade skupiny dohliadaných subjektov sú členovia skupiny povinní určiť jeden subjekt, ktorý bude plniť úlohu poplatníka v mene celej skupiny.

Ako sa určuje poplatník za bankovú skupinu?

Všetky inštitúcie platiace poplatok, ktoré sú súčasťou bankovej skupiny, musia určiť jednu banku, ktorá bude vystupovať ako poplatník v mene celej skupiny.

Bankové skupiny určujú poplatníka zaslaním podpísaného oznámenia ECB poštou alebo e-mailom. Oznámenie je platné iba vtedy, ak:

 • je v ňom uvedený názov skupiny, na ktorú sa oznámenie vzťahuje,
 • je podpísané poplatníkom v mene všetkých dohliadaných subjektov skupiny.
Formulár na oznámenie poplatníka

V záujme plynulého výberu poplatkov sú poplatníci povinní formulár predložiť najneskôr do 30. septembra príslušného roka.

V prípade zmien v rámci bankovej skupiny ECB vyžaduje nové oznámenie o poplatníkovi, len ak sa zmeny týkajú:

 • vedúcej inštitúcie skupiny,
 • súčasného poplatníka.
Najčastejšie otázky

Aká je úloha poplatníka?

Poplatník:

 • je zodpovedný za predkladanie faktorov potrebných na výpočet jednotlivých poplatkov za dohľad,
 • je subjektom, s ktorým ECB komunikuje v súvislosti s účtovaním poplatkov za dohľad,
 • je príjemcom platobného výmeru, ktorý vystavuje ECB,
 • nesie právnu zodpovednosť za uhradenie poplatku za dohľad v stanovenom termíne,
 • je zodpovedný za uhradenie prípadných úrokov z omeškania úhrady poplatkov za dohľad.

Ďalšie podrobnosti o určovaní poplatníka v prípade dohliadaných bankových skupín, pobočiek platiacich poplatok a úverových inštitúcií platiacich poplatok sú uvedené v nariadení o poplatkoch za dohľad.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)