Kto platí poplatok?

Poplatok za dohľad je suma, ktorú každá dohliadaná banka ročne platí ECB na pokrytie nákladov ECB súvisiacich s plnením jej úloh a povinností v oblasti dohľadu.

ECB je zodpovedná za účinné a konzistentné fungovanie jednotného mechanizmu dohľadu ako celku, t. j. za priamo dohliadané významné banky a nepriamo dohliadané menej významné banky. Poplatok za dohľad sú tak povinné platiť všetky dohliadané banky.

Medzi ne patria:

 • všetky banky zriadené v zúčastnených krajinách,
 • pobočky zriadené v zúčastnenej krajine materskou bankou so sídlom v nezúčastnenej krajine.

Kritériá určovania významnosti
Vnútroštátne orgány dohľadu

Aká je výška poplatku jednotlivých bánk?

Výška poplatku za dohľad ECB závisí od veľkosti a významnosti banky, inými slovami od jej statusu dohľadu.

Významné banky

Významné banky podliehajú priamemu dohľadu ECB, preto sú povinné platiť ECB vyšší poplatok za dohľad.

Menej významné banky

Menej významné banky podliehajú priamemu dohľadu príslušných vnútroštátnych orgánov dohľadu, preto platia ECB nižší poplatok za dohľad.

Zoznam dohliadaných bánk
Kritériá určovania významnosti

Poplatník

Kto je poplatník?

Poplatník je kontaktnou osobou pre ECB v rámci akejkoľvek komunikácie súvisiacej s ročným poplatkom za dohľad.

 • V prípade samostatného subjektu, ktorý nie je súčasťou bankovej skupiny, je tento subjekt zároveň poplatníkom.
 • V prípade skupiny dohliadaných subjektov sú členovia skupiny povinní určiť jeden subjekt, ktorý bude plniť úlohu poplatníka v mene celej skupiny.

Ako sa určuje poplatník za bankovú skupinu?

Všetky inštitúcie platiace poplatok, ktoré sú súčasťou bankovej skupiny, musia určiť jednu z nich, ktorá bude vystupovať ako poplatník v mene celej skupiny.

Bankové skupiny určujú poplatníka zaslaním podpísaného oznámenia Európskej centrálnej banke poštou. Toto oznámenie je platné iba vtedy, ak:

 • sú v ňom uvedené názvy všetkých dohliadaných subjektov skupiny, ktorých sa oznámenie týka,
 • je podpísané v mene všetkých dohliadaných subjektov skupiny.

Nový formulár na určenie poplatníka

Zjednodušený formulár na určenie poplatníka slúži ako aktualizovaná verzia pôvodne predloženého formulára v prípade, že sa skupinová štruktúra rozšíri. Formulár zahŕňa písomný súhlas všetkých nových dcérskych spoločností s vymenovaním pôvodne určeného poplatníka.

Zjednodušený formulár na určenie poplatníka

Poplatník musí svoj formulár predložiť najneskôr 1. júla každého roku, aby bol zohľadnený pri vydaní platobného výmeru v októbri príslušného roka.

Najčastejšie otázky

Aká je úloha poplatníka?

Poplatník:

 • je zodpovedný za predkladanie faktorov potrebných na výpočet jednotlivých poplatkov za dohľad,
 • je kontaktnou osobou v rámci akejkoľvek komunikácie s ECB týkajúcej sa účtovania poplatkov za dohľad,
 • je príjemcom platobného výmeru, ktorý vystavuje ECB,
 • nesie právnu zodpovednosť za uhradenie poplatku za dohľad v stanovenom termíne,
 • je zodpovedný za uhradenie prípadných úrokov z omeškania úhrady poplatkov za dohľad.

Formulár na poskytnutie kontaktných údajov poplatníka

Ďalšie podrobnosti o určovaní poplatníka v prípade bankových skupín, pobočiek a úverových inštitúcií platiacich poplatok sú uvedené v nariadení o poplatkoch za dohľad.

Nariadenie ECB o poplatkoch za dohľad
Najčastejšie otázky