Kdo mora plačati nadomestilo?

Nadomestilo je znesek, ki ga mora enkrat letno plačati vsaka nadzorovana banka, da bi krila stroške, ki jih ima ECB z izvajanjem nadzorniških nalog in pristojnosti.

ECB je odgovorna za učinkovito in konsistentno delovanje enotnega mehanizma nadzora kot celote, torej tako pomembnih bank, ki jih nadzira neposredno, kot tudi manj pomembnih bank, ki jih nadzira posredno. Iz tega sledi, da morajo nadomestilo plačati vse nadzorovane banke.

Nadomestilo morajo tako plačati:

 • vse banke s sedežem v sodelujočih državah
 • podružnice s sedežem v sodelujoči državi, ki jih ustanovijo matične banke s sedežem v nesodelujoči državi

Vrste nadzorovanih bank

Katere države sodelujejo?

Kdo plača koliko?

Nadomestilo ECB za nadzor je povezano z velikostjo in pomembnostjo banke, tj. z njenim nadzornim statusom.

Pomembne banke

Pomembne banke so pod neposrednim nadzorom ECB in morajo zato ECB plačati višje nadomestilo.

Manj pomembne banke

Manj pomembne banke so pod neposrednim nadzorom nacionalnega nadzornega organa v državi, v kateri imajo sedež, in zato ECB plačajo nižje nadomestilo.

Seznam nadzorovanih bank

Merila za določitev pomembnosti

Zavezanec za plačilo nadomestila

Kdo je zavezanec?

Zavezanec deluje kot kontaktna točka za vso komunikacijo z ECB v zvezi z letnim nadomestilom za nadzor.

 • V primeru posameznih subjektov, ki niso člani bančne skupine, je ta subjekt sam zavezanec za plačilo nadomestila.
 • V primeru skupine nadzorovanih subjektov morajo člani skupine imenovati en subjekt, ki bo kot zavezanec deloval v imenu celotne skupine.

Kakšna je vloga zavezanca za plačilo nadomestila?

Zavezanec je:

 • odgovoren za to, da se faktorji za izračun posameznih nadomestil posredujejo ECB;
 • kontaktna točka za vso komunikacijo z ECB v zvezi z zaračunavanjem nadomestil za nadzor;
 • naslovnik in prejemnik obvestila o nadomestilu, ki ga izda ECB;
 • pravno odgovoren za plačilo nadomestila do roka;
 • odgovoren za plačilo zamudnih obresti, če nadomestilo ni plačano pravočasno.

Obravnava bančnih skupin

Vse institucije plačnice nadomestila, ki so članice bančne skupine, morajo imenovati banko plačnico nadomestila, ki bo delovala kot zavezanec za plačilo nadomestila v imenu celotne skupine.

Bančne skupine imenujejo zavezanca tako, da ECB po redni pošti pošljejo podpisano uradno obvestilo o imenovanju. Takšno obvestilo je veljavno samo pod pogojem, da:

 • so na njem navedena imena vseh nadzorovanih subjektov v skupini, za katere velja obvestilo;
 • je podpisano v imenu vseh nadzorovanih subjektov v skupini;
 • je do roka dostavljeno v ECB.

Obrazec za uradno obvestilo o zavezancu za plačilo nadomestila

Obrazec za posredovanje kontaktnih podatkov zavezanca

Obravnava bančnih skupin ter konsolidacija podružnic in podrejenih družb sta podrobneje opredeljeni v uredbi o nadomestilih za nadzor.

Uredba ECB o nadomestilih za nadzor