Kdo musí platit?

Poplatek za dohled je částka, kterou každá dohlížená banka ročně platí ECB, a je použit na financování nákladů ECB souvisejících s úkoly a povinnostmi v oblasti dohledu.

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu jako celku, tzn. že se vztahuje na významné banky, nad kterými ECB vykonává přímý dohled, i na méně významné banky, nad nimiž vykonává nepřímý dohled. Platit za dohled jsou tedy povinny všechny dohlížené banky.

K těm patří:

 • všechny banky usazené v zúčastněných státech,
 • pobočky zřízené v zúčastněném státě mateřskou bankou usazenou v nezúčastněném státě.

Kritéria pro stanovení významu
Vnitrostátní orgány dohledu

Kdo kolik platí?

Poplatek za dohled ECB vychází z velikosti a významu banky, tj. jejího statusu dohlíženého subjektu.

Významné banky

Významné banky podléhají přímému dohledu ECB, a jsou tedy povinny platit ECB vyšší poplatek za dohled.

Méně významné banky

Méně významné banky podléhají přímému dohledu svého vnitrostátního příslušného orgánu dohledu, a platí tedy ECB nižší poplatek za dohled.

Seznam dohlížených bank
Kritéria pro stanovení významu

Poplatník

Kdo je poplatníkem?

Kontaktním bodem pro ECB, pokud jde o veškerou komunikaci související s ročním poplatkem za dohled, je poplatník.

 • V případě samostatného subjektu, který není součástí bankovní skupiny, je poplatníkem samotný subjekt.
 • V případě skupiny dohlížených subjektů jsou členové skupiny povinni určit jeden ze subjektů, který bude působit jako poplatník za celou skupinu.

Jak je jmenován poplatník za bankovní skupinu?

Všechny instituce–poplatníci, které jsou součástí bankovní skupiny, jsou povinny určit jednoho poplatníka–banku, který bude jednat jako poplatník za celou skupinu.

Bankovní skupiny jmenují poplatníka zasláním podepsaného oznámení ECB běžnou poštou. Toto oznámení je platné, pouze pokud:

 • uvádí názvy všech dohlížených subjektů ve skupině, na niž se oznámení vztahuje,
 • je podepsané jménem všech dohlížených subjektů ve skupině.

Nový formulář pro oznámení poplatníka

Zjednodušený formulář pro oznámení poplatníka se používá jako aktualizace původně poskytnutého formuláře v případě, že dojde k rozšíření skupiny. Formulář zahrnuje písemný souhlas nové dceřiné společnosti se jmenováním dříve určeného poplatníka.

Zjednodušený formulář pro oznámení poplatníka

Poplatníci musí nejpozději do 1. července každého roku předložit svůj formulář, aby byli vzati v úvahu při vydání výzvy k zaplacení poplatku v říjnu příslušného roku.

Nejčastější dotazy

Jakou úlohu má poplatník?

Poplatník:

 • odpovídá za poskytnutí faktorů nezbytných pro výpočet jednotlivých poplatků za dohled,
 • je kontaktním bodem pro veškerou komunikaci od ECB týkající se fakturace poplatků za dohled,
 • je adresátem a příjemcem výzvy k zaplacení poplatku vydané ECB,
 • právně odpovídá za úhradu poplatku za dohled v termínu,
 • odpovídá za úhradu úroku v případě nezaplacení poplatku za dohled v termínu.

Formulář pro oznámení kontaktních údajů poplatníka

Další náležitosti poplatníka, pokud jde o dohlížené skupiny, poplatek platící pobočky a poplatek platící úvěrové instituce, jsou stanoveny v nařízení o poplatcích za dohled.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled
Nejčastější dotazy