Kdo poplatek platí?

Poplatek za dohled je částka, kterou každá dohlížená banka ročně platí ECB, a je použit na financování nákladů ECB souvisejících s úkoly a povinnostmi v oblasti dohledu.

ECB odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu jako celku, tzn. že se vztahuje na významné banky, nad kterými vykonává přímý dohled, i na méně významné banky, nad nimiž vykonává nepřímý dohled. Všechny dohlížené banky jsou tedy povinny jej platit.

Patří k nim:

 • všechny banky usazené ve zúčastněných státech,
 • pobočky zřízené v zúčastněném státě mateřskou bankou usazenou v nezúčastněném státě.

Kritéria pro stanovení významu

Vnitrostátní orgány dohledu

Kdo kolik platí?

Poplatek za dohled ECB vychází z velikosti a významu banky, tj. jejího statusu dohlíženého subjetku.

Významné banky

Významné banky podléhají přímému dohledu ECB a jsou tedy povinny platit ECB vyšší poplatek za dohled.

Méně významné banky

Méně významné banky podléhají přímému dohledu jejich vnitrostátního příslušného orgánu dohledu a platí tedy ECB nižší poplatek za dohled.

Seznam dohlížených bank

Kritéria pro stanovení významu

Poplatník

Kdo je poplatníkem?

Poplatník je kontaktním bodem pro ECB, pokud jde o veškerou komunikaci související s ročním poplatkem za dohled.

 • V případě samostatného subjektu, který není součástí bankovní skupiny, je poplatníkem samotný subjekt.
 • V případě skupiny dohlížených subjektů jsou členové skupiny povinni určit jeden ze subjektů, který bude působit jako poplatník za celou skupinu.

Jakou úlohu má poplatník?

Poplatník:

 • odpovídá za poskytnutí faktorů nezbytných pro výpočet jednotlivých poplatků za dohled,
 • je kontaktním bodem pro veškerou komunikaci od ECB týkající se fakturace poplatků za dohled,
 • je adresátem a příjemcem výzvy k zaplacení poplatku vydané ECB,
 • právně odpovídá za úhradu poplatku za dohled v termínu,
 • odpovídá za úhradu úroku v případě nezaplacení poplatku za dohled.

Bankovní skupiny

Všechny instituce–poplatníci, které jsou součástí bankovní skupiny, jsou povinny jmenovat jednoho poplatníka–banku, který bude jednat jako poplatník za celou skupinu.

Bankovní skupiny jmenují poplatníka zasláním podepsaného oznámení ECB běžnou poštou. Toto oznámení je platné, pokud:

 • uvádí názvy všech dohlížených subjektů ve skupině, na něž se oznámení vztahuje,
 • je podepsané jménem všech dohlížených subjektů ve skupině,
 • je ECB doručeno do daného termínu.

Formulář nového oznámení poplatníka

Formulář zjednodušeného oznámení poplatníka

Kontaktní údaje poplatníka

Další náležitosti upravující, kdo je poplatníkem v případě dohlížených skupin, poboček hradících poplatek a úvěrových institucí hradících poplatek, jsou stanoveny v nařízení o poplatcích za dohled.

Nařízení ECB o poplatcích za dohled

Nejčastější dotazy