Vem måste betala?

Tillsynsavgiften är det belopp som varje bank under tillsyn ska betala till ECB per år för att täcka ECB:s kostnader i samband med dess tillsynsuppgifter.

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt till alla delar, dvs. vad gäller de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och mindre betydande banker under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn är därför skyldiga att betala.

I dessa ingår

 • alla banker som är etablerade i de deltagande länderna
 • filialer, i ett deltagande land, till en moderbank som är etablerad i ett icke-deltagande land

Kriterier för att avgöra betydelse 

Nationella tillsynsmyndigheter

Vem betalar hur mycket?

ECB:s tillsynsavgift beror på en banks storlek och betydelse, dvs. dess tillsynsstatus.

Betydande banker

Betydande banker står under direkt tillsyn av ECB och ska därför betala en högre tillsynsavgift till ECB.

Mindre betydande banker

Mindre betydande banker står under direkt tillsyn av tillsynsmyndigheten i sina respektive länder och betalar därför en lägre tillsynsavgift till ECB.

Lista över banker under tillsyn

Kriterier för att avgöra betydelse

Avgiftsskyldig

Vem är den avgiftsskyldige?

Den avgiftsskyldige fungerar som kontaktpunkt gentemot ECB för all kommunikation i samband med den årliga tillsynsavgiften.

 • Om en enskild enhet inte ingår i en bankgrupp så är enheten själv avgiftsskyldig.
 • För en grupp av enheter under tillsyn ska gruppens medlemmar utse en enhet som ska fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning.

Vilken roll har den avgiftsskyldige?

Den avgiftsskyldige

 • ska se till att de avgiftsfaktorer som behövs för att räkna ut enskilda tillsynsavgifter tillhandahålls
 • fungerar som kontaktpunkt för all kommunikation från ECB när det gäller fakturering av tillsynsavgifter
 • är adressat och mottagare för avgiftsavin från ECB
 • är juridiskt ansvarig för att betala tillsynsavgiften inom tidsfristen
 • ansvarar för att betala ränta på försenad betalning av tillsynsavgifter

Behandling av bankgrupper

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en bankgrupp ska utse en enskild avgiftsbetalande bank som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning.

Bankgrupper utser en avgiftsskyldig genom att skicka en undertecknad underrättelse till ECB per post. En sådan underrättelse är endast giltig om den

 • anger namnen på alla enheter som står under tillsyn i den grupp som underrättelsen gäller,
 • undertecknas för alla enheter som står under tillsyn i gruppen,
 • inkommer till ECB inom angiven tidsfrist.

Nytt formulär för meddelande om avgiftsskyldig

Förenklat formulär för meddelande om avgiftsskyldig

Formulär för den avgiftsskyldiges kontaktuppgifter

I förordningen om tillsynsavgifter finns mer information om vem som är avgiftsskyldig när det gäller grupper som står under tillsyn, avgiftsbetalande filialer eller avgiftsbetalande kreditinstitut.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter

Vanliga frågor