Vem måste betala?

Tillsynsavgiften är det belopp som varje bank under tillsyn ska betala till ECB per år för att täcka ECB:s kostnader i samband med dess tillsynsuppgifter.

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. för de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och mindre betydande banker under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn ska därför betala.

Dessa omfattar

 • alla banker som är etablerade i de deltagande länderna
 • filialer, i ett deltagande land, till en moderbank som är etablerad i ett icke-deltagande land

Kriterier för att avgöra betydelse
Nationella tillsynsmyndigheter

Vem betalar hur mycket?

ECB:s tillsynsavgift beror på en banks storlek och betydelse, dvs. dess tillsynsstatus.

Betydande banker

Betydande banker står under direkt tillsyn av ECB och ska därför betala en högre tillsynsavgift till ECB.

Mindre betydande banker

Mindre betydande banker står under direkt tillsyn av tillsynsmyndigheten i sina respektive länder och betalar därför en lägre tillsynsavgift till ECB.

Lista över banker under tillsyn
Kriterier för att avgöra betydelse

Avgiftsskyldig

Vem är avgiftsskyldig?

Den avgiftsskyldiga fungerar som kontaktpunkt för ECB för all kommunikation i samband med den årliga tillsynsavgiften.

 • Om en enskild enhet inte ingår i en bankgrupp, är enheten själv avgiftsskyldig.
 • För en grupp av enheter under tillsyn ska gruppens medlemmar utse en enhet som ska fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning.

Hur utses en avgiftsskyldig i en bankgrupp?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en bankgrupp ska utse en enskild avgiftsbetalande bank som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning.

Bankgrupper utser en avgiftsskyldig genom att skicka en undertecknad underrättelse till ECB per post. En sådan underrättelse är endast giltig om den

 • anger namnen på alla enheter som står under tillsyn i den grupp som underrättelsen gäller
 • undertecknas för alla enheter i gruppen som står under tillsyn

Nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldighet

Det förenklade anmälningsformuläret för avgiftsskyldighet ska användas som en uppdaterad version av det ursprungliga originalformuläret om gruppstrukturen utökas. Formuläret ska inbegripa alla nya dotterföretags skriftliga godkännande av den tidigare utnämningen av den avgiftsskyldiga.

Förenklat anmälningsformulär för avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldiga måste skicka in formuläret senast den 1 juli varje år, så att det kan ligga till grund för den avgiftsavi som utfärdas i oktober samma år.

Vanliga frågor

Vilken roll har den avgiftsskyldiga?

Den avgiftsskyldiga

 • ska se till att de avgiftsfaktorer som behövs för att räkna ut enskilda tillsynsavgifter tillhandahålls
 • fungerar som kontaktpunkt för all kommunikation från ECB när det gäller fakturering av tillsynsavgifter
 • är adressat och mottagare för avgiftsavin från ECB
 • är juridiskt ansvarig för att betala tillsynsavgiften inom tidsfristen
 • ansvarar för att betala ränta på försenad betalning av tillsynsavgifter

Formulär för kontaktuppgifter för den avgiftsskyldiga

I förordningen om tillsynsavgifter fastställs mer detaljerat vem som är avgiftsskyldig i grupper under tillsyn, avgiftsbetalande filialer och avgiftsbetalande kreditinstitut.

ECB:s förordning om tillsynsavgifter
Vanliga frågor