Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Avgiftsskyldig

Tillsynsavgiften är det belopp som varje bank under tillsyn ska betala till ECB per år för att täcka ECB:s kostnader i samband med dess tillsynsuppgifter.

ECB ansvarar för att den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt, dvs. för de betydande banker som står under direkt tillsyn av ECB och mindre betydande banker under indirekt tillsyn. Alla banker under tillsyn ska därför betala.

Dessa omfattar:

Vem betalar vad?

ECB:s tillsynsavgift beror på en banks betydelse och riskprofil, dvs. dess tillsynsstatus.

Betydande banker

Betydande banker står under direkt tillsyn av ECB och ska därför betala en högre tillsynsavgift till ECB.

Mindre betydande banker

Mindre betydande banker står under direkt tillsyn av tillsynsmyndigheten i respektive land och betalar därför en lägre tillsynsavgift till ECB.

Avgiftsskyldig

Vem är avgiftsskyldig?

Den avgiftsskyldige fungerar som kontaktpunkt för ECB för all kommunikation i samband med den årliga tillsynsavgiften.

 • Om en enskild enhet inte ingår i en bankgrupp, är enheten själv avgiftsskyldig.
 • För en grupp av enheter under tillsyn ska gruppens medlemmar utse en enhet som ska fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning.

Hur utses en avgiftsskyldig i en bankgrupp?

Alla avgiftsbetalande institut som ingår i en bankgrupp ska utse en enskild avgiftsbetalande bank som kommer att fungera som avgiftsskyldig för hela gruppens räkning.

Bankgrupper utser en avgiftsskyldig genom att skicka en undertecknad underrättelse till ECB per post eller e-post. En sådan underrättelse är endast giltig om den:

 • anger namnet på den berörda gruppen
 • har undertecknats av den avgiftsskyldige för alla enheter i gruppen som står under tillsyn
Anmälningsformulär för avgiftsskyldighet

Avgiftsskyldiga uppmanas att lämna in formuläret senast den 30 september varje år i syfte att säkerställa en smidig avgiftsprocess.

Om ändringar sker inom bankgruppen behöver ett nytt anmälningsformulär för avgiftsskyldighet endast lämnas till ECB om det sker ändringar i fråga om:

 • gruppens huvudkontor
 • den avgiftsskyldige
Vanliga frågor

Vilken roll har den avgiftsskyldige?

Den avgiftsskyldige

 • ska se till att de avgiftsfaktorer som behövs för att räkna ut enskilda tillsynsavgifter tillhandahålls
 • fungerar som kontaktpunkt för all kommunikation från ECB när det gäller fakturering av tillsynsavgifter
 • är adressat och mottagare för avgiftsavin från ECB
 • är juridiskt ansvarig för att betala tillsynsavgiften inom tidsfristen
 • ansvarar för att betala ränta på försenad betalning av tillsynsavgifter

I förordningen om tillsynsavgifter fastställs mer detaljerat vem som är avgiftsskyldig i grupper under tillsyn, avgiftsbetalande filialer och avgiftsbetalande kreditinstitut.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning