Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
За най-актуална информация вижте английската версия на тази страница.

Декларации за защита на личните данни

При изпълнението на своите задачи Европейската централна банка (ЕЦБ) обработва лични данни в съответствие с приложимото законодателство на ЕС по отношение на защитата на данните, а именно Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни.

Регламент (ЕС) 2018/1725

За да научите по какъв начин ЕЦБ обработва Вашите лични данни, прочетете нашите онлайн декларации за защита на личните данни, в които се обяснява:

  • кой контролира и обработва данните;
  • защо се обработват личните данни и на какво правно основание;
  • какви категории лични данни се събират;
  • колко дълго се съхраняват личните данни;
  • кои са получателите на личните данни;
  • как можете да упражните правата си за защита на данните;
  • как да се свържете с длъжностното лице за защита на данните в ЕЦБ, ако имате въпроси относно защитата на данните;
  • как да се свържете с Европейския надзорен орган по защита на данните, ако желаете да подадете жалба, защото смятате, че в резултат от обработването на данните са нарушени правата Ви по Регламент (ЕС) 2018/1725.

Възможно е да изменим декларациите за защита на личните данни, за да отразим промени в законодателството. Декларациите в списъка по-горе съдържат актуалната информация за операциите на ЕЦБ по обработка на данни.

Информация за връзка

Ако имате въпроси относно защитата на данните, можете да се свържете с длъжностното лице на ЕЦБ за защита на данните на имейл адрес DPO@ecb.europa.eu.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал