Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ ολοκληρώνει τη συνολική αξιολόγηση των Addiko Bank AG, Agri Europe Cyprus Ltd και Barclays Bank Ireland PLC

22 Ιουλίου 2022

  • Η συνολική αξιολόγηση διενεργήθηκε αφότου οι τράπεζες χαρακτηρίστηκαν σημαντικές.
  • Για κάθε τράπεζα διενεργήθηκε έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
  • Δεν εντοπίστηκε υστέρηση κεφαλαίων έπειτα από προσαρμογές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης των Addiko Bank AG, Agri Europe Cyprus Ltd και Barclays Bank Ireland PLC. Οι τρεις τράπεζες χαρακτηρίστηκαν σημαντικές και επομένως εποπτεύονται από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, όλες οι τράπεζες των οποίων η εποπτεία περιέρχεται στην ΕΚΤ υποβάλλονται σε συνολική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.[1]

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης δεν εντοπίζεται υστέρηση κεφαλαίων για την Addiko Bank AG ή την Barclays Bank Ireland PLC, αν και στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων η Agri Europe Cyprus βρίσκεται κάτω από το όριο του 5,5% για τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1), ο οποίος αποτελεί βασικό δείκτη μέτρησης της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας. Ωστόσο, στο πλαίσιο της άσκησης διαπιστώνεται τελικά ότι η Agri Europe Cyprus δεν αντιμετωπίζει υστέρηση κεφαλαίων έπειτα από προσαρμογές, εφόσον ο δείκτης κεφαλαίου CET1 της αυξήθηκε σημαντικά από το 2021, λόγω της απόφασης της τράπεζας να παρακρατήσει κέρδη από το 2020 έως το 2021 κατά το α΄ τρίμηνο του 2022. Αυτή η κίνηση βελτίωσε σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Agri στο τέλος του 2021, πράγμα που αντανακλάται στα τελικά αποτελέσματα της άσκησης.

Η ΕΚΤ αναμένει ότι όλες οι τράπεζες θα λάβουν μέτρα σε συνέχεια της έκβασης της άσκησης και θα αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τη συνολική αξιολόγηση.

Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είναι κυρίως άσκηση προληπτικής εποπτείας και όχι λογιστική άσκηση. Παρέχει στην ΕΚΤ μια επακριβή καταγραφή της αξίας των στοιχείων ενεργητικού μιας τράπεζας σε δεδομένη χρονική στιγμή (την 31η Δεκεμβρίου 2020 στην περίπτωση των εν λόγω τριών τραπεζών). Προσδιορίζει επίσης εάν η τράπεζα χρειάζεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της. Για τη διενέργεια του ελέγχου, η ΕΚΤ χρησιμοποίησε την πιο πρόσφατη έκδοση της μεθοδολογίας ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού.

Επιπλέον, η ΕΚΤ διενέργησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και τα ίδια σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στις ασκήσεις που πραγματοποίησαν η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 2021. Η άσκηση προσομοίωσης εξέτασε την πιθανή εξέλιξη της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών στο πλαίσιο ενός βασικού και ενός δυσμενούς σεναρίου από το τέλος του 2020 έως το τέλος του 2023. Το δυσμενές σενάριο περιλάμβανε παρατεταμένη συρρίκνωση της οικονομίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, που αντανακλά επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών στο πλαίσιο παγκόσμιας μείωσης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων μηδενικού κινδύνου από ένα ήδη ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Τα ελάχιστα όρια του δείκτη κεφαλαίου CET1 έναντι του οποίου υπολογίζεται η υστέρηση κεφαλαίων διατηρήθηκαν στα επίπεδα των προηγούμενων ασκήσεων: 8% για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και το βασικό σενάριο και 5,5% για το δυσμενές σενάριο.

Και οι τρεις τράπεζες συναίνεσαν στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Πίνακας 1

Εξέλιξη του δείκτη κεφαλαίου CET1 και επακόλουθες κεφαλαιακές ανάγκες

Όνομα τράπεζας

Αρχικός δείκτης CET1(1)

Δείκτης CET1 μετά τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργη-τικού(1)

Δείκτης CET1 στο βασικό σενάριο(2)

Δείκτης CET1 στο δυσμενές σενάριο(2)

Υστέρηση κεφαλαίου CET1

(%)

(%)

(%)

(%)

(εκατ. ευρώ)

Addiko Bank AG

20,32%

20,17%

17,32%

5,58%

0

Agri Europe Cyprus Limited

20,72%

16,49%

16,73%

4,70%

0

Barclays Bank Ireland PLC

17,36%

15,81%

12,50%

5,73%

0

(1) Δείκτης κεφαλαίου CET1 στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μεταβατικός ορισμός κεφαλαίου.
(2) Χαμηλότερος δείκτης κεφαλαίου CET1 στη διάρκεια του τριετούς ορίζοντα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Αναλυτικά αποτελέσματα και πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της παρούσας άσκησης παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Georgina Garriga Sánchez, τηλ.: +49 69 1344 95368.

  1. Οι τράπεζες που υπόκεινται σε συνολική αξιολόγηση από το 2022 θα υποβάλλονται μόνο σε έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και θα λαμβάνονται υπόψη για συμπερίληψη στις τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ/του ΕΕΜ ή στις εποπτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του ΕΕΜ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων