Översyns- och utvärderingsprocessen

Tillsynsmyndigheter analyserar de risker som bankerna utsätts för och kontrollerar att bankerna kan hantera dessa risker effektivt. Denna verksamhet kallas översyns- och utvärderingsprocessen, eller ÖUP. Syftet är att enhetligt utvärdera bankernas riskprofiler och fatta beslut om nödvändiga tillsynsåtgärder.

ÖUP-resultat

Samlat resultat av ÖUP 2019

En gång om året publicerar ECB en sammanfattning av ÖUP-resultaten för alla banker som står under direkt tillsyn.

Pelare 2-krav (P2R)

ECB specificerar hur mycket kapital varje bank under tillsyn behöver för att täcka de risker den utsätts för.

Tidigare ÖUP-resultat

ECB har publicerat ÖUP-resultat varje år sedan 2015.


Hur genomförs ÖUP?

ÖUP-metod

Tillsynsmyndigheterna använder en gemensam metod och en uppsättning harmoniserade verktyg för att bedöma banker på ett konsekvent sätt. De fokuserar på följande verksamhetsområden:

Affärsmodell

Tillsynsmyndigheterna analyserar bankens affärsmodell för att få en bättre bild av dess huvudsakliga verksamhet och affärsområden, affärsklimat och viktigaste sårbarheter.

Intern styrning

Tillsynsmyndigheterna tittar närmare på hur banken drivs och granskar dess centrala personer, funktioner, ledningsorgan och kommittéer.

Kapitalrisker

Tillsynsmyndigheterna analyserar fyra riskkategorier: kreditrisk, marknadsrisk, ränterisk i bankboken och operativ risk.

Likviditetsrisker

Tillsynsmyndigheterna kontrollerar bankens förmåga att täcka tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå vid t.ex. perioder av ekonomisk osäkerhet när insättare kan komma att ta ut betydligt mer pengar än vanligt.


Varifrån får ÖUP information?

Stresstester

Tillsynsmyndigheterna använder stresstester för att identifiera och åtgärda bankernas sårbarheter tidigt under översyns- och utvärderingsprocessen.

Tilllsynsprioriteringar

Varje år fastställer ECB:s banktillsyn sina tillsynsprioriteringar för ÖUP inför det kommande året.

Riskbedömning

ECB:s banktillsyn identifierar och utvärderar varje år de risker som bankerna utsätts för, i syfte att fastställa fokusområden för ÖUP.