Proces dohledu a hodnocení orgány dohledu

Bankovní dohled vyhodnocuje rizika, kterým banky čelí, a ověřuje, že jsou banky připraveny tato rizika řádně řídit. Říká se tomu proces dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP je zkratka anglického názvu) a jeho účelem je umožnit konzistentní vyhodnocení rizikových profilů bank a přijetí rozhodnutí o nezbytných opatřeních v oblasti dohledu.

Výsledky SREP

Souhrnné výsledky SREP za rok 2019

Jednou ročně zveřejňujeme souhrn výsledků SREP za všechny banky, nad nimiž vykonáváme přímý dohled.

Požadavek v rámci 2. pilíře (P2R)

Určujeme, jak velký objem kapitálu potřebuje každá dohlížená banka držet, aby pokryla rizika, kterým čelí.

Výsledky minulých hodnocení SREP

Výsledky SREP zveřejňujeme každoročně od roku 2015.


Jak SREP provádíme?

Metodika SREP

Orgány dohledu využívají jednotnou metodiku a soubor harmonizovaných nástrojů k tomu, aby banky hodnotily konzistentně. Zaměřují se na následující oblasti:

Obchodní model

Pracovníci dohledu analyzují obchodní model banky, aby se lépe seznámili s její hlavní činnosti a oblastí působnosti, prostředím, v němž podniká, a s jejími hlavními slabými místy.

Způsob vnitřního řízení

Pracovníci dohledu pečlivě zkoumají, jak je banka řízena, konkrétně její nejdůležitější osoby, řídicí orgány a výbory.

Kapitálová rizika

Pracovníci dohledu hodnotí čtyři kategorie rizik: riziko úvěrové a tržní, úrokové riziko v bankovním portfoliu a riziko operační.

Rizika likvidity

Pracovníci dohledu hodnotí schopnost banky pokrýt neplánované hotovostní potřeby, např. v dobách hospodářské nejistoty, kdy mohou vkladatelé vybírat mnohem více peněz, než je běžné.


Z jakých informací SREP vychází?

Zátěžové testy

Zátěžové testy umožňují orgánům dohledu zjistit a řešit nedostatky v bankách už v počáteční etapě procesu SREP.

Priority dohledu

Bankovní dohled ECB každoročně stanovuje své priority dohledu, které budou pro SREP určující v následujícím roce.

Hodnocení rizik

Bankovní dohled ECB každoročně určuje a hodnotí rizika, kterým banky v eurozóně čelí. Tato rizika představují hlavní oblasti, na něž se hodnocení SREP zaměřuje.