Процесът по надзорен преглед и оценка

Надзорните органи подлагат на оценка рисковете, пред които са изправени банките, и проверяват дали те са подготвени да управляват добре тези рискове. Тази дейност се нарича „процес по надзорен преглед и оценка“ (ПНПО). Целта му е да даде възможност рисковите профили на банките да се оценяват по съгласуван начин и да се вземат решения за необходимите надзорни мерки.

Резултати от ПНПО

Обобщени резултати от ПНПО 2019

Веднъж годишно ние публикуваме обобщение на резултатите от ПНПО за всички банки под нашия пряк надзор.

Изискване по Стълб ІІ (P2R)

Посочваме размера на капитала, който всяка поднадзорна банка трябва да поддържа, за да покрива рисковете, на които е изложена.

Резултати от предходни ПНПО

Публикуваме резултатите от ПНПО ежегодно от 2015 г. насам.


Как извършваме ПНПО?

Методология за ПНПО

Надзорните органи използват единна методология и набор от хармонизирани инструменти, чрез които оценяват банките по съгласуван начин. Вниманието им е съсредоточено върху следните области:

Бизнес модел

Надзорниците анализират бизнес модела на банката, за да вникнат по-добре в основните ѝ дейности и структурни звена, както и да опознаят средата, в която функционира, и главните ѝ уязвимости.

Вътрешно управление

Надзорниците анализират как се ръководи банката, разглеждайки лицата на ключови длъжности, звената, ръководните органи и комитетите.

Рискове за капитала

Надзорниците подлагат на оценка четири категории риск: кредитен риск, пазарен риск, лихвен риск в банковия портфейл и операционен риск.

Рискове за ликвидността

Надзорниците подлагат на оценка способността на банката да посрещне извънредна нужда от пари в брой, например във време на икономическа несигурност, когато спестителите може да изтеглят много повече пари от обичайното.


Каква информация се използва в ПНПО?

Стрес тестове

Надзорните органи използват стрес тестове, за да могат на ранен етап на ПНПО да установят уязвимостите на банките и да вземат мерки за преодоляването им.

Надзорни приоритети

Всяка година банковият надзор в ЕЦБ определя своите надзорни приоритети, на които ще бъде подчинен ПНПО през следващата година.

Оценка на рисковете

Всяка година банковият надзор в ЕЦБ установява и подлага на оценка рисковете, на които са изложени банките, за да определи най-важните области за ПНПО.