Tilsynskontrol- og vurderingsprocessen

Tilsynsmyndighederne vurderer bankernes risici og kontrollerer, at de er i stand til at håndtere disse risici korrekt. Dette kaldes tilsynskontrol- og vurderingsprocessen eller SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Formålet med denne proces er at gøre det muligt at foretage en ensartet vurdering af bankernes risikoprofiler og at træffe afgørelser om nødvendige tilsynsforanstaltninger.

Resultaterne af SREP

Samlede resultater af SREP i 2019

En gang om året offentliggøres en sammenfatning af SREP-resultaterne for de banker, som ECB fører direkte tilsyn med.

Søjle 2-krav (P2R)

ECB specificerer, hvor store kapitalbeholdninger hver af bankerne under tilsyn skal have for at dække bankens risici.

Tidligere resultater af SREP

ECB har offentliggjort resultaterne af SREP hvert år siden 2015.


Hvordan gennemføres SREP?

SREP-metoden

Tilsynsmyndighederne bruger de samme metoder og en række harmoniserede værktøjer til at foretage en ensartet vurdering af bankerne. De kigger på følgende områder:

Forretningsmodel

Tilsynsmyndighederne analyserer bankens forretningsmodel for bedre at kunne forstå dens primære virksomhed og forretningsområder, det miljø, den virker i, og dens største svagheder.

Intern ledelse

Her ser tilsynsmyndighederne nærmere på bankens drift ved at undersøge de vigtigste personer, funktioner, ledelsesorganer og udvalg.

Risici for kapitalen

Tilsynsmyndighederne vurderer fire risikokategorier, nemlig kreditrisiko, markedsrisiko, renterisiko uden for handelsbeholdningen og operationel risiko.

Likviditetsrisiko

Tilsynsmyndighederne vurderer bankens ad hoc-kontantbehov, fx på tidspunkter med økonomisk usikkerhed, hvor indskyderne måske hæver flere penge, end de plejer.


Hvad ligger der til grund for SREP?

Stresstest

Tilsynsmyndighederne anvender stresstest til at identificere og imødegå bankernes svagheder tidligt i SREP-processen.

Tilsynsprioriteter

Hvert år fastsætter ECB Banktilsyn sine tilsynsprioriteter, der anvendes som retningslinjer for SREP det kommende år.

Risikovurdering

Hvert år identificerer og vurderer ECB Banktilsyn bankernes risici for at fastlægge fokusområderne for SREP.