Proces przeglądu i oceny nadzorczej

Nadzorcy oceniają ryzyka zagrażające bankom i sprawdzają, czy banki są zdolne odpowiednio nimi zarządzać. Te działania nazywa się procesem przeglądu i oceny nadzorczej (w skrócie SREP, od ang. Supervisory Review and Evaluation Process). Proces SREP pozwala jednolicie oceniać profil ryzyka banków i podejmować decyzje w sprawie koniecznych środków nadzorczych.

Wyniki procesu SREP

Łączne wyniki procesu SREP za rok 2019

Raz w roku ogłaszamy podsumowanie wyników procesu SREP dla banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC.

Wymóg kapitałowy w ramach filaru II

Określamy, ile kapitału powinien mieć każdy z nadzorowanych banków na pokrycie całego ryzyka, na które jest narażony (ten wymóg nazywa się w skrócie P2R, od ang. Pillar 2 Requirement).

Wyniki SREP z lat ubiegłych

Roczne wyniki procesu SREP podajemy od roku 2015.


Jak przebiega proces SREP?

Metodyka SREP

Do spójnej oceny banków nadzorcy stosują ten sam zbiór metod i jednolity zestaw narzędzi. Ocena obejmuje:

Model biznesowy

Nadzorcy starają się dobrze zrozumieć główne działania i linie biznesowe, otoczenie operacyjne oraz największe słabe punkty banku.

Zarządzanie wewnętrzne

Nadzorcy uważnie analizują sposób zarządzania bankiem, w tym najważniejszych pracowników i funkcje organizacyjne oraz organy zarządzające i komitety.

Ryzyka dla kapitału

Ocenie nadzorczej podlegają cztery kategorie ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym oraz ryzyko operacyjne.

Ryzyka dla płynności

Nadzorcy oceniają zdolność banku do pokrycia doraźnego zapotrzebowania na gotówkę, gdyby w czasach niepewności gospodarczej nasiliły się wypłaty pieniędzy z depozytów.


Co jest podstawą procesu SREP?

Testy warunków skrajnych

Stress test służy nadzorcom do rozpoznawania i eliminowania słabych punktów banku na wczesnym etapie procesu SREP.

Priorytety nadzorcze

Każdego roku Nadzór Bankowy EBC określa priorytety nadzorcze, które wyznaczają kierunek procesu SREP na ten rok.

Ocena ryzyka

W celu ukierunkowania procesu SREP Nadzór Bankowy EBC co roku identyfikuje i ocenia ryzyka zagrażające bankom.