Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης το 2019

Μία φορά τον χρόνο δημοσιεύουμε περίληψη των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για όλες τις τράπεζες που εποπτεύουμε άμεσα.

Συνολικά βασικά μηνύματα στο πλαίσιο της SREP για το 2019 - απόσπασμα από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της SREP για το 2019

Οι απαιτήσεις και οι κατευθύνσεις όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) στο πλαίσιο της SREP (χωρίς τα συστημικά και τα αντικυκλικά αποθέματα ασφαλείας) για τον κύκλο του 2019 είναι γενικά σταθερές σε περίπου 10,6%, σε σύγκριση με τον κύκλο του 2018.

Το επιχειρηματικό μοντέλο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό τομέα εποπτικού ενδιαφέροντος και οι επόπτες προβάλλουν τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών ως βασικό τομέα κινδύνου στην SREP για το 2019.

Η διακυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί τομέα κινδύνου που προκαλεί ιδιαίτερη εποπτική ανησυχία λόγω των ολοένα χαμηλότερων βαθμολογιών που συνδέονται με την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των διοικητικών οργάνων, τις αδυναμίες των εσωτερικών ελέγχων, τις ανεπαρκείς ικανότητες συγκεντρωτικής καταγραφής δεδομένων και τις ανεπαρκείς ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων.

Όταν η ΕΚΤ ανέλαβε τις εποπτικές αρμοδιότητές της πριν από πέντε χρόνια, ο όγκος των ΜΕΔ που κατείχαν τα σημαντικά ιδρύματα ανερχόταν σε περίπου 1 τρισεκ. ευρώ (δείκτης ΜΕΔ 8%). Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 είχε μειωθεί σε 543 δισεκ. ευρώ (δείκτης ΜΕΔ 3,4%).

Ο λειτουργικός κίνδυνος που συνδέεται με συγκεκριμένες εφάπαξ ζημίες και τον αυξημένο κίνδυνο πληροφοριακών συστημάτων/κυβερνοαπειλών για ορισμένα σημαντικά ιδρύματα αποτελεί βασικό τομέα που απαιτεί τη συνεχή προσοχή των εποπτών.

Συνολικά, οι δύο βασικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για το κεφάλαιο και τη ρευστότητα – η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (internal capital adequacy assessment process - ICAAP) και η εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (internal liquidity adequacy assessment process - ILAAP) – χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις, δεδομένου και του ρόλου που διαδραματίζουν στην SREP, ο οποίος θα ενισχυθεί μελλοντικά.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων