Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Οι επόπτες αξιολογούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και ελέγχουν ότι αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να τους διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Αυτή η δραστηριότητα ονομάζεται διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) και σκοπός της είναι να καθιστά δυνατή τη συνεπή αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου των τραπεζών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα απαραίτητα εποπτικά μέτρα.

Αποτελέσματα της SREP

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της SREP 2019

Μία φορά ετησίως δημοσιεύουμε περίληψη των αποτελεσμάτων της SREP για όλες τις τράπεζες που εποπτεύουμε άμεσα.

Απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R)

Διευκρινίζουμε πόσο κεφάλαιο πρέπει να διατηρεί κάθε εποπτευόμενη τράπεζα για να καλύπτει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Προηγούμενα αποτελέσματα της SREP

Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της SREP κάθε χρόνο, από το 2015.


Πώς διενεργούμε την SREP;

Μεθοδολογία της SREP

Οι επόπτες χρησιμοποιούν ενιαία μεθοδολογία και ένα σύνολο εναρμονισμένων εργαλείων για να αξιολογούν με συνέπεια τις τράπεζες. Επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

Επιχειρηματικό μοντέλο

Οι επόπτες αναλύουν το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις βασικές δραστηριότητες και υπηρεσιακές μονάδες της, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και τις κυριότερες ευπάθειές της.

Εσωτερική διακυβέρνηση

Οι επόπτες εστιάζουν στον τρόπο διοίκησης της τράπεζας, εξετάζοντας τα κύρια πρόσωπα, τις λειτουργίες, τα διοικητικά όργανα και τις επιτροπές της.

Κίνδυνοι για το κεφάλαιο

Οι επόπτες αξιολογούν τέσσερις κατηγορίες κινδύνου: τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και τον λειτουργικό κίνδυνο.

Κίνδυνοι για τη ρευστότητα

Οι επόπτες αξιολογούν την ικανότητα της τράπεζας να καλύπτει έκτακτες ταμειακές ανάγκες, για παράδειγμα σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας όταν οι καταθέτες ενδέχεται να αποσύρουν πολύ περισσότερα χρήματα απ' ό,τι συνήθως.


Ποια στοιχεία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της SREP;

Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Οι επόπτες χρησιμοποιούν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειες των τραπεζών από τα αρχικά στάδια της SREP.

Εποπτικές προτεραιότητες

Κάθε χρόνο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ καθορίζει τις εποπτικές προτεραιότητές της με άξονα τις οποίες θα κινηθεί η SREP το δεδομένο έτος.

Αξιολόγηση κινδύνων

Κάθε χρόνο η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εντοπίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες με σκοπό να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η SREP.