Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Orgány dohľadu posudzujú riziká, ktorým sú banky vystavené, a preverujú, či banky disponujú prostriedkami na ich náležité riadenie. Účelom tejto činnosti, označovanej ako postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), je zabezpečiť konzistentné hodnotenie rizikových profilov bánk a prijímanie rozhodnutí o potrebných opatreniach dohľadu.

Výsledky SREP

Súhrnné výsledky SREP 2019

ECB raz za rok zverejňuje súhrnné výsledky hodnotenia SREP za všetky banky, nad ktorými vykonáva priamy dohľad.

Požiadavky druhého piliera (P2R)

ECB určuje, koľko kapitálu každá dohliadaná banka potrebuje na krytie rizík, ktorým je vystavená.

Výsledky minulých hodnotení SREP

ECB zverejňuje výsledky SREP každoročne už od roku 2015.


Ako postup SREP prebieha?

Metodika SREP

V záujme konzistentného hodnotenia bánk používajú orgány dohľadu jednotnú metodiku a súbor harmonizovaných nástrojov. Zameriavajú sa pritom na nasledujúce oblasti:

Obchodný model

Orgány dohľadu analyzujú obchodný model banky, aby získali lepšiu predstavu o jej hlavných činnostiach a oblastiach podnikania, prostredí, v ktorom pôsobí, a jej hlavných zraniteľných miestach.

Interné riadenie

Orgány dohľadu dôkladne hodnotia spôsob riadenia banky, pričom preverujú jej kľúčových zamestnancov, funkcie, riadiace orgány a výbory.

Kapitálové riziká

Orgány dohľadu posudzujú štyri kategórie rizík: kreditné riziko, trhové riziko, úrokové riziko v bankovom portfóliu a operačné riziko.

Likviditné riziká

Orgány dohľadu posudzujú schopnosť banky financovať príležitostné hotovostné potreby, napríklad v čase hospodárskej neistoty, keď môže dochádzať k rozsiahlejšiemu výberu vkladov.


Aké sú podklady hodnotenia SREP?

Záťažové testy

Záťažové testy orgánom dohľadu umožňujú zistiť a odstrániť nedostatky v bankách už v počiatočnej fáze hodnotenia SREP.

Priority dohľadu

Bankový dohľad ECB každý rok stanovuje priority dohľadu, ktorými sa riadi hodnotenie SREP v nasledujúcom roku.

Hodnotenie rizík

Bankový dohľad ECB každý rok určuje a hodnotí riziká, ktorým sú banky vystavené. Tieto riziká predstavujú hlavné oblasti, na ktoré sa hodnotenie SREP zameriava.