Procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie

De toezichthouders beoordelen de risico’s voor de banken en gaan na of de banken in staat zijn die risico's afdoende te beheersen. Dit staat bekend als de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Op die manier kunnen de toezichthouders de risicoprofielen van banken consistent beoordelen en beslissen welke toezichtsmaatregelen ze moeten nemen.

SREP-uitkomsten

Geaggregeerde SREP-uitkomsten voor 2019

Eenmaal per jaar publiceren we een samenvatting van de SREP-uitkomsten voor alle banken waarop we direct toezicht houden.

Pijler 2-vereiste (Pillar 2 requirement – P2R)

Voor elke onder toezicht staande bank geven we aan hoeveel kapitaal ze moet aanhouden om haar risico’s te dekken.

Vroegere SREP-uitkomsten

Sinds 2015 publiceren we elk jaar SREP-uitkomsten.


Hoe voeren we de SREP uit?

SREP-methodiek

De toezichthouders gebruiken een gemeenschappelijke methodiek en een reeks geharmoniseerde instrumenten om banken op consistente wijze te beoordelen. Daarbij hebben ze aandacht voor:

Bedrijfsmodel

De toezichthouders analyseren het bedrijfsmodel om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste activiteiten en bedrijfsonderdelen van de bank, de omgeving waarin ze opereert en de voornaamste kwetsbaarheden.

Interne governance

De toezichthouders bekijken nauwlettend hoe de bank wordt gerund en nemen de sleutelfiguren, de belangrijkste functies, leidinggevende organen en comités onder de loep.

Kapitaalrisico's

De toezichthouders beoordelen vier risicocategorieën: kredietrisico, marktrisico, renterisico in het bankboek en operationeel risico.

Liquiditeitsrisico's

De toezichthouders gaan na of een bank in staat is om te voorzien in specifieke liquiditeitsbehoeften, bijvoorbeeld bij economische onzekerheid, wanneer depositohouders veel meer geld zouden kunnen opnemen dan gebruikelijk is.


Op welke informatie steunt de SREP?

Stresstests

De toezichthouders gebruiken stresstests om de kwetsbaarheden van de banken in een vroeg stadium van de SREP-procedure op te sporen en aan te pakken.

Toezichtsprioriteiten

Elk jaar stelt ECB-Bankentoezicht toezichtsprioriteiten vast voor de SREP van het komende jaar.

Risicobeoordeling

Elk jaar bekijkt en beoordeelt ECB-Bankentoezicht de risico’s voor de banken om de aandachtsgebieden voor de SREP te bepalen.