Menu

Översyns- och utvärderingsprocessen 2016

Syftet med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) är att främja ett motståndskraftigt banksystem, eftersom detta utgör en förutsättning för en hållbar och sund finansiering av ekonomin.

ÖUP 2016

ECB vill peka på följande:

  • I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om marknadsmissbruk av den 16 april 2014 förväntas de institut som offentligt har handlat med värdepapper göra en bedömning av huruvida pelare 2-kraven uppfyller kriterierna för insiderinformation och ska offentliggöras.
    Förordningen om marknadsmissbruk av den 16 april 2014
  • EBA:s yttrande av den 16 december 2015, vilket i översättning lyder ”Behöriga myndigheter bör överväga att utnyttja bestämmelserna i artikel 438 b i CRR för att begära av institut att de offentliggör HFB-relevanta kapitalkrav […], eller bör åtminstone inte förhindra eller avråda något institut från att offentliggöra denna information”.
    EBA:s yttrande av den 16 december 2015

I ljuset av ovanstående varken förhindrar eller avråder ECB institut från att tillkännage HFB-relevanta kapitalkrav.

ÖUP Metodhandboken 2016

Kapitalkrav

Det belopp kärnprimärkapital (CET1) som banker under tillsyn förväntas hålla, enligt ÖUP, kommer att vara i stort sett stabilt från 2016 till 2017. Genomsnittet och medianvärdet ligger alltjämt på cirka 10 procent av de totala riskvägda tillgångarna.

  • Mot bakgrund av euroområdets position i konjunkturcykeln är det nödvändigt att bibehålla och i vissa fall förstärka kapitalnivån i banksystemet när nu vissa banker behöver hålla lite mer kapital medan andra behöver hålla något mindre.
  • I ÖUP 2016 beaktas det dämpade ekonomiska klimat i vilket bankernas affärsmodeller fick anpassas till rådande ekonomiska förhållanden och andra utmaningar som t.ex. överkapacitet och marknadsfragmentering, varav allt inneburit tryck på lönsamheten. I det här sammanhanget är det även viktigt att notera att i vissa länder fortsätter nödlidande lån att tynga bankernas lönsamhet.

Under ÖUP definierar tillsynsmyndigheten inte bara ytterligare kapitalkrav för banker utan kan även fastställa ytterligare åtgärder, inbegripet likviditet och kvalitativa åtgärder.