Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översyns- och utvärderingsprocessen 2016

Syftet med översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) är att främja ett motståndskraftigt banksystem, eftersom detta utgör en förutsättning för en hållbar och sund finansiering av ekonomin.

ÖUP 2016

ECB vill peka på följande:

  • I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning om marknadsmissbruk av den 16 april 2014 förväntas de institut som offentligt har handlat med värdepapper göra en bedömning av huruvida pelare 2-kraven uppfyller kriterierna för insiderinformation och ska offentliggöras.
    Förordningen om marknadsmissbruk av den 16 april 2014
  • EBA:s yttrande av den 16 december 2015, vilket i översättning lyder ”Behöriga myndigheter bör överväga att utnyttja bestämmelserna i artikel 438 b i CRR för att begära av institut att de offentliggör HFB-relevanta kapitalkrav […], eller bör åtminstone inte förhindra eller avråda något institut från att offentliggöra denna information”.
    EBA:s yttrande av den 16 december 2015

I ljuset av ovanstående varken förhindrar eller avråder ECB institut från att tillkännage HFB-relevanta kapitalkrav.

ÖUP Metodhandboken 2016

Kapitalkrav

Det belopp kärnprimärkapital (CET1) som banker under tillsyn förväntas hålla, enligt ÖUP, kommer att vara i stort sett stabilt från 2016 till 2017. Genomsnittet och medianvärdet ligger alltjämt på cirka 10 procent av de totala riskvägda tillgångarna.

  • Mot bakgrund av euroområdets position i konjunkturcykeln är det nödvändigt att bibehålla och i vissa fall förstärka kapitalnivån i banksystemet när nu vissa banker behöver hålla lite mer kapital medan andra behöver hålla något mindre.
  • I ÖUP 2016 beaktas det dämpade ekonomiska klimat i vilket bankernas affärsmodeller fick anpassas till rådande ekonomiska förhållanden och andra utmaningar som t.ex. överkapacitet och marknadsfragmentering, varav allt inneburit tryck på lönsamheten. I det här sammanhanget är det även viktigt att notera att i vissa länder fortsätter nödlidande lån att tynga bankernas lönsamhet.

Under ÖUP definierar tillsynsmyndigheten inte bara ytterligare kapitalkrav för banker utan kan även fastställa ytterligare åtgärder, inbegripet likviditet och kvalitativa åtgärder.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning