Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v roku 2016

Cieľom procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) je zabezpečovanie odolného bankového systému ako nevyhnutného predpokladu udržateľného a zdravého financovania ekonomiky.

SREP v roku 2016

ECB upozorňuje na nasledujúce skutočnosti:

  • podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu majú inštitúcie s verejne obchodovanými cennými papiermi posudzovať, či požiadavky druhého piliera spĺňajú podmienky vzťahujúce sa na dôverné informácie a či by sa mali zverejňovať.
    Nariadenie zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu
  • stanovisko EBA zo 16. decembra 2015 uvádza, že „príslušné orgány by mali zvážiť uplatnenie ustanovení článku 438 písm. b) nariadenia CRR na stanovenie povinnosti inštitúcií zverejňovať kapitálové požiadavky relevantné z hľadiska MDA [...], alebo by prinajmenšom žiadnej inštitúcii v zverejňovaní takýchto informácií nemali brániť, či ju od ich zverejňovania odrádzať“.
    Stanovisko EBA zo 16. decembra 2015

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ECB inštitúciám nebráni v zverejňovaní kapitálových požiadaviek relevantných z hľadiska MDA, ani ich od neho neodrádza.

Metodická príručka SREP z roku 2016

Kapitálové požiadavky

Objem vlastného kapitálu Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) stanoveného jednotlivým bankám podliehajúcim priamemu dohľadu v rámci procesu SREP zostal v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 celkovo stabilný. Jeho priemer i medián sa naďalej pohybuje okolo 10 % celkového objemu rizikovo vážených aktív.

  • Vzhľadom na postavenie eurozóny v hospodárskom cykle je potrebné úroveň kapitálu v bankovom systéme viac-menej udržať, pričom od niektorých bánk sa vyžaduje, aby disponovali dodatočným kapitálom, zatiaľ čo objem kapitálu stanovený iným bankám je o niečo nižší.
  • Proces SREP 2016 berie do úvahy aj naďalej stagnujúce ekonomické prostredie, keďže banky musia svoje obchodné modely prispôsobiť súčasným finančným podmienkam a reagovať na ďalšie výzvy, ako napríklad nadmerné kapacity a fragmentáciu trhu, pričom všetky tieto faktory vyvíjajú tlak na ich ziskovosť. V tejto súvislosti je tiež dôležité spomenúť, že na ziskovosť bánk majú v niektorých krajinách aj naďalej nepriaznivý vplyv problémové úvery.

Okrem stanovenia kapitálových požiadaviek môže orgán dohľadu v rámci procesu SREP bankám uložiť dodatočné opatrenia vrátane likviditných a kapitálových opatrení.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)