Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vuoden 2016 valvojan arviointiprosessi

Valvojan arviointiprosessin tavoitteena on varmistaa, että pankkijärjestelmä on kestävä ja kykenee välittämään rahoitusta taloudelle varmasti ja vakaasti.

Vuoden 2016 valvojan arviointiprosessi

Pääomavaatimuksiin liittyvään tiedottamiseen vaikuttavia säännöksiä:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (markkinoiden väärinkäyttöasetus) mukaan laitosten, joilla on julkisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita, tulee arvioida, onko niiden pilarin 2 mukaisia pääomavaatimuksia pidettävä sisäpiiritietona ja voiko niitä julkistaa.
    Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014
  • EPV:n 16.12.2015 antaman lausunnon mukaan toimivaltaisten viranomaisten olisi harkittava, tulisiko niiden vakavaraisuusasetuksen artiklan 438 kohdan b nojalla edellyttää laitosten julkistavan jakokelpoiseen enimmäismäärään vaikuttavat pääomavaatimuksensa, tai ainakaan niiden ei tulisi estää laitoksia julkistamasta näitä tietoja.
    EPV:n lausunto EBA/Op/2015/24

Tältä pohjalta EKP katsoo, että laitokset voivat tiedottaa jakokelpoiseen enimmäismäärään vaikuttavista pääomavaatimuksista.

Valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvaus 2016

Pääomavaatimukset

EKP:n suorassa valvonnassa oleville pankeille asetetut ydinpääomavaatimukset pysyvät jokseenkin ennallaan vuonna 2017. Ydinpääoman määrän on oltava keskimäärin (sekä keskiarvolla että mediaanilla mitattuna) 10 prosenttia suhteessa riskipainotettuihin saamisiin.

  • Euroalueen talouden tämänhetkisessä suhdannevaiheessa pankkijärjestelmän pääomatarve on pysynyt kutakuinkin ennallaan. Yksittäisten pankkien pääomavaatimuksia on kuitenkin kiristetty tai helpotettu pankkien kehityksen mukaan.
  • Vuoden 2016 arviointiprosessissa on otettu huomioon talouskehityksen jatkuva vaimeus, sillä pankkien on mukautettava liiketoimintamallejaan vallitseviin rahoitusoloihin ja sopeuduttava muihin kannattavuutta rasittaviin muutoksiin, kuten markkinoiden hajautumiseen ja ylikapasiteettiin. Tietyissä maissa myös järjestämättömät saamiset heikentävät edelleen pankkien kannattavuutta.

Valvojat määrittävät arviointiprosessissa pankkien pääomavaatimukset ja päättävät myös mahdollisista likviditeettitoimista ja laadullisista toimista.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä