Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Процесът по надзорен преглед и оценка през 2016 г.

Целта на процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) е да се засили стабилността на банковата система като предпоставка за устойчиво и надеждно финансиране на икономиката.

ПНПО през 2016 г.

ЕЦБ обръща внимание на следното:

  • Съгласно Регламента на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба институциите, чиито ценни книжа се търгуват публично, се очаква да направят оценка дали изискванията по Стълб ІІ отговарят на критериите за вътрешна информация и дали следва да бъдат оповестявани публично.
    Регламент относно пазарната злоупотреба от 16 април 2014 г.
  • Становище на ЕБО от 16 декември 2015 г., в което се казва: „Компетентните органи следва да обмислят прилагането на разпоредбите на член 438 (б) от Регламента за капиталовите изисквания, за да изискат от институциите да оповестяват капиталовите изисквания, които имат отношение към максималната сума за разпределяне […], или поне следва да не спират или разубеждават институциите да оповестяват тази информация“.
    Становище на ЕБО от 16 декември 2015 г.

С оглед на това ЕЦБ не възпира и не разубеждава институциите да оповестяват капиталовите изисквания, които имат отношение към МСР.

Брошура за методологията на ПНПО от 2016 г.

Капиталови изисквания

Като цяло, определеното по ПНПО количество базов собствен капитал от първи ред (БСК1), което банките под пряк надзор се очаква да държат, ще бъде в общи линии стабилно от 2016 г. до 2017 г. То запазва средно равнище и медиана около 10% от общия размер на рисковопретеглените активи.

  • Като се има предвид положението на еврозоната в икономическия цикъл, равнището на капитала в банковата система трябва в общи линии да се запази, като от определени банки вече се изисква да държат известно допълнително количество капитал, а към други изискването е малко по-ниско.
  • ПНПО 2016 взема предвид продължаващия застой в икономическата среда, тъй като банките трябва да нагаждат бизнес моделите си според текущите финансови условия и да се приспособяват към други предизвикателства като например свръхкапацитет и пазарна фрагментация. Всичко това поставя под натиск рентабилността им. В този контекст е важно да се отбележи също, че необслужваните кредити продължават да въздействат неблагоприятно върху рентабилността на банките в някои държави.

В хода на ПНПО надзорният орган не само определя капиталовото изискване на банките, но може също и да реши да им наложи допълнителни мерки, включително качествени и свързани с ликвидността.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал