Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

1 Daħla

Ix-xokk ġeopolitiku kkawżat mill-invażjoni tar-Russja fl-Ukraina u l-konsegwenzi makrofinanzjarji immedjati tagħha żiedu l-inċertezzi dwar l-evoluzzjoni tal-ekonomija u s-swieq finanzjarji, u r-riskji għoljin għas-settur bankarju. Is-sitwazzjoni attwali titlob prudenza estrema min-naħa tal-banek u s-superviżuri bankarji. Matul l-ewwel nofs tal-2022, l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni kellhom prestazzjoni tajba b’mod ġenerali, appoġġati mill-irkupru ekonomiku wara t-tnaqqis progressiv tar-restrizzjonijiet relatati mal-pandemija tal-koronavirus (COVID-19) u n-normalizzazzjoni gradwali tar-rati tal-imgħax. Il-banek irrapportaw proporzjonijiet ta’ kapital sodi u riżervi ta’ likwidità abbundanti matul il-perijodu, li jirriflettu r-reżiljenza qawwija tas-settur, filwaqt li l-volumi aggregati ta’ self improduttiv (NPLs) komplew jonqsu.

Filwaqt li l-impatt dirett tal-gwerra fl-Ukraina s’issa baqa’ mrażżan għall-biċċa l-kbira tal-istituzzjonijiet taħt superviżjoni, ix-xokk makroekonomiku, li aggrava l-pressjonijiet inflazzjonarji preeżistenti u d-diffikultajiet fil-katina tal-provvista, infirex, b’mod partikolari fl-Ewropa. B’konsegwenza ta’ dan, ir-riskji finanzjarji u mhux finanzjarji żdiedu għas-settur finanzjarju Ewropew. Intensifikazzjoni potenzjali tat-tensjonijiet ġeopolitiċi fil-futur tista’ tkompli żżid ir-riskji ta’ pprezzar mill-ġdid fis-swieq finanzjarji u t-theddid ċibernetiku. B’mod ġenerali, l-evoluzzjoni tal-ekonomija u s-swieq finanzjarji għadha inċerta ħafna, u tħalli aktar lok għal sorpriżi negattivi milli pożittivi.

Minbarra r-riskji aktar imminenti kkawżati mill-invażjoni Russa tal-Ukraina, ir-riskji u l-vulnerabbiltajiet li kienu jeżistu qabel u aktar strutturali jeħtieġu wkoll attenzjoni xierqa mill-banek u s-superviżuri, bħall-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw mill-iżvilupp u l-eżekuzzjoni tal-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali tal-banek, jew ir-riskji fiżiċi u ta’ tranżizzjoni mit-tibdil fil-klima globali.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, irrevediet il-prijoritajiet strateġiċi tagħha għat-tliet snin li ġejjin f’dan l-isfond diffiċli. Ir-reviżjoni tibni fuq valutazzjoni bir-reqqa tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin għall-banek taħt superviżjoni, tqis il-progress li sar fuq il-prijoritajiet approvati s-sena li għaddiet u hija tibbaża fuq l-eżitu tal-Proċess Superviżorju ta’ Reviżjoni u Valutazzjoni (SREP) tal-2022. Għalkemm iċ-ċirkostanzi nbidlu materjalment meta mqabbla mas-sena l-oħra, iż-żieda fil-probabbiltà u s-severità tar-riskji ffaċċjati mis-settur bankarju, b’mod ġenerali l-prijoritajiet superviżorji u l-attivitajiet korrispondenti stabbiliti fl-2022 għadhom xierqa biex jindirizzaw kemm l-isfidi urġenti kif ukoll il-vulnerabbiltajiet aktar strutturali fis-settur bankarju.

Madankollu, huma meħtieġa xi aġġustamenti biex jiġu indirizzati r-riskji emerġenti li jirriżultaw mill-gwerra u l-inflazzjoni għolja. L-ippjanar aġġornat jirrifletti wkoll il-progress miksub mis-superviżuri fl-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet u r-riskji li ngħataw prijorità fis-snin preċedenti. Ir-riskji tar-rata tal-imgħax u tal-firxa tal-kreditu, ir-riskju tal-kreditu tal-kontroparti u l-finanzjament ingranat huma eżempji ta’ riskji persistenti u rilevanti ħafna, speċjalment fis-sitwazzjoni attwali, li ġew indirizzati minn sforz superviżorju sostanzjali fl-2022. Is-superviżuri qed isegwu l-banek affettwati b’mod immirat permezz ta’ attivitajiet superviżorji regolari biex jiżguraw li dawn ir-riskji jiġu ġestiti b’mod adegwat u li n-nuqqasijiet identifikati jiġu indirizzati bis-sħiħ.

L-ambjent attwali jistħoqqlu wkoll prudenza. Għalhekk huwa essenzjali għas-superviżuri li jkomplu jimmonitorjaw u jirrevedu l-adegwatezza u s-solidità tal-prattiki ta’ provvediment u l-pożizzjonijiet kapitali tal-banek kif ukoll il-projezzjonijiet u l-pjanijiet ta’ distribuzzjoni bħala parti mill-attivitajiet superviżorji regolari tagħhom. Dan jinkludi l-valutazzjoni tal-perkorsi tal-banek lejn il-konformità mar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (MREL), partikolarment fid-dawl tas-sitwazzjoni makrofinanzjarja attwali.

Il-prijoritajiet superviżorji tal-MSU għall-2023-2025 għandhom l-għan li jsaħħu l-isforzi superviżorji fit-twettiq tal-għani strateġiċi ta’ terminu medju filwaqt li jaġġustaw l-enfasi fuq l-isfidi li qed jinbidlu. L-istituzzjonijiet taħt superviżjoni se jintalbu jsaħħu r-reżiljenza tagħhom għal xokkijiet makrofinanzjarji u ġeopolitiċi immedjati (Prijorità 1), jindirizzaw l-isfidi tad-diġitalizzazzjoni u jsaħħu l-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni (Prijorità 2), u jżidu l-isforzi tagħhom fl-indirizzar tat-tibdil fil-klima (Prijorità 3) (ara l-Figura 1).

Figura 1

Prijoritajiet superviżorji għall-2023-2025l-indirizzar tal-vulnerabbiltajiet identifikati fil-banek

Sors: BĊE.
Noti: Il-figura turi t-tliet prijoritajiet superviżorji u l-vulnerabbiltajiet korrispondenti li l-banek mistennija jindirizzaw matul is-snin li ġejjin. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se twettaq attivitajiet immirati biex tivvaluta, timmonitorja u ssegwi l-vulnerabbiltajiet identifikati. Kull vulnerabbiltà hija assoċjata mal-kategorija ta’ riskju ġenerali tagħha. Is-setturi vulnerabbli huma s-setturi aktar sensittivi għall-ambjent makroekonomiku attwali.

L-iżvilupp ta’ strateġija soda għas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE għat-tliet snin li ġejjin huwa l-għan ewlieni tal-ippjanar strateġiku tiegħu. Wara approċċ olistiku u kollaborattiv, dan l-eżerċizzju jinkludi valutazzjoni komprensiva tar-riskji u l-vulnerabbiltajiet ewlenin tas-settur bankarju Ewropew. Il-prijoritajiet superviżorji jippromwovu l-effettività u l-konsistenza fl-ippjanar superviżorju tat-Timijiet Superviżorji Konġunti (JSTs) u jappoġġaw allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi. Il-prijoritajiet superviżorji jappoġġaw ukoll l-istabbiliment ta’ livelli ta’ tolleranza tar-riskju u jipprovdu gwida għall-prijoritizzazzjoni tar-riskji fis-SREP, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li l-vulnerabbiltajiet u l-isfidi jistgħu jvarjaw minn bank għal ieħor. Fl-aħħar nett, il-prijoritajiet superviżorji jgħinu lis-superviżuri nazzjonali biex jistabbilixxu l-prijoritajiet tagħhom stess għas-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet inqas sinifikanti b’mod proporzjonat. Il-komunikazzjoni trasparenti tal-prijoritajiet tiċċara wkoll l-aspettattivi superviżorji lill-banek, issaħħaħ l-impatt li s-superviżjoni għandha fuq ir-reżiljenza tas-settur bankarju, u tgħin biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE timmonitorja u tivvaluta b’mod kostanti kemm il-mod kif jevolvu r-riskji u l-vulnerabbiltajiet tal-istituzzjonijiet taħt superviżjoni kif ukoll kemm qed isir progress fl-implimentazzjoni tal-prijoritajiet magħżula. Reviżjonijiet regolari tal-prijoritajiet strateġiċi jippermettu lis-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE taġġusta b’mod flessibbli l-attenzjoni u l-attivitajiet tagħha għall-bidliet fix-xenarju tar-riskju. Din il-flessibbiltà hija partikolarment importanti fil-klima ekonomika u ġeopolitika inċerta attwali.

It-taqsimiet li ġejjin jipprovdu aktar dettalji dwar l-eżitu tal-proċess ta’ identifikazzjoni u valutazzjoni tar-riskji u jistabbilixxu l-prijoritajiet superviżorji u l-programmi ta’ ħidma sottostanti għall-2023–2025. Attivitajiet regolari oħra jitwettqu wkoll mis-superviżuri bħala parti mill-impenn kontinwu tagħhom mal-banek u jikkomplementaw il-ħidma fuq il-prijoritajiet.

2 Prijoritajiet superviżorji u valutazzjoni tar-riskju għall-2023–2025

2.1 Ambjent operattiv għal istituzzjonijiet taħt superviżjoni

Il-prospetti tat-tkabbir għaż-żona tal-euro ddeterjoraw b’mod sinifikanti matul is-sena minħabba l-inflazzjoni għolja u l-konsegwenzi tal-gwerra tar-Russja fl-Ukraina. L-inċertezzi għadhom għoljin għax-xhur li ġejjin. L-irkupru fl-attività ekonomika osservat fl-ewwel nofs tal-2022, li rriżulta, fost affarijiet oħra, mit-tneħħija progressiva tar-restrizzjonijiet relatati mal-pandemija, naqas. L-invażjoni tar-Russja fl-Ukraina tat bidu għal sensiela ta’ sanzjonijiet tal-Punent, segwita minn miżuri ta’ ritaljazzjoni mir-Russja, li wasslu għal żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, tal-ikel u tal-komoditajiet kif ukoll tfixkil fil-provvisti tal-enerġija. B’riżultat ta’ dan, il-pressjonijiet inflazzjonarji żdiedu, bl-inflazzjoni taż-żona tal-euro tilħaq l-ogħla livelli rekord. Dawn l-effetti, flimkien ma’ xokk ta’ fiduċja li rriżulta, aggravaw l-ostakli diġà eżistenti fil-katina tal-provvista u wasslu għal deterjorament fil-perspettiva ekonomika. F’ambjent ta’ inċertezzi elevati ħafna, ir-riskji negattivi ewlenin għall-prospettiva tat-tkabbir jinkludu gwerra itwal milli mistenni fl-Ukraina, eskalazzjoni tat-tensjonijiet ġeopolitiċi, iż-żieda fl-ispejjeż tal-enerġija u l-inflazzjoni li, flimkien ma’ aktar interruzzjonijiet fil-provvista tal-enerġija u r-razzjonar, jistgħu jwasslu għal reċessjoni fl-Ewropa.

Livelli għolja ta’ inflazzjoni madwar id-dinja wasslu lill-banek ċentrali ewlenin, inkluż il-BĊE, biex iħaffu r-ritmu tan-normalizzazzjoni tal-politika monetarja tagħhom. Wara li l-proporzjonijiet tad-dejn pubbliku u privat mal-PDG espandew matul il-pandemija, il-kombinazzjoni ta’ kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti fid-dawl taż-żieda fir-rati ta’ politika u prospetti ta’ tkabbir deterjorat hija mistennija li tkompli tisfida l-kapaċità li jitħallas id-dejn tal-kontropartijiet tal-banek. Il-korporazzjonijiet, b’mod partikolari fis-settur b’rendiment għoli jew fis-setturi intensivi fl-enerġija, huma mistennija li jiġu sfidati minn spejjeż ogħla ta’ finanzjament, dħul u operat, kif ukoll minn prospetti ta’ tkabbir aktar dgħajfa, li potenzjalment iwasslu għal żieda fir-rati ta’ inadempjenza. Fl-aħħar nett, unitajiet domestiċi b’livelli ogħla ta’ dejn, introjti aktar baxxi jew ipoteki b’rata varjabbli jistgħu wkoll jaraw deterjorament fl-affidabbiltà kreditizja tagħhom fil-futur, għalkemm miżuri fiskali, tfaddil akkumulat matul il-pandemija u suq tax-xogħol reżiljenti ġenerali jistgħu jgħinu biex itaffu mill-inqas parzjalment l-impatt tal-inflazzjoni u rati tal-imgħax ogħla.

It-tensjonijiet ġeopolitiċi għoljin, iż-żieda fir-rati tal-imgħax u l-biżgħat ta’ reċessjoni ekonomika fl-Ewropa qed ikunu ta’ piż fuq id-dinamika tas-swieq finanzjarji. Ir-rati tal-imgħax madwar id-dinja segwew il-pass tad-deċiżjonijiet tal-banek ċentrali u wrew episodji ta’ volatilità fl-2022 bħala riżultat ta’ inċertezzi dwar iż-żmien u d-daqs tal-aġġustamenti tar-rati ta’ politika. Wara li għaddew minn tnaqqis qawwi fil-valutazzjonijiet fl-ewwel nofs tas-sena, is-swieq tal-ekwità rkupraw xi ftit iżda għadhom suxxettibbli għal aktar korrezzjonijiet fil-prezzijiet. Għall-quddiem, inċertezza qawwija tista' tissarraf f'żieda fit-taqlib fis-suq u f'episodji ta' volatilità għolja, li mbagħad jistgħu jwasslu għal ipprezzar mill-ġdid ulterjuri fis-swieq finanzjarji u telf sussegwenti suq għal suq fuq il-karti tal-bilanċ tal-banek jew qligħ aktar baxx minn negozju relatat mas-suq.

2.2 Riskji u Prijoritajiet 2023–2025

Il-prijoritajiet superviżorji tal-MSU jinkludu l-għanijiet strateġiċi li s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE hija impenjata li ssegwi matul it-tliet snin li ġejjin biex tindirizza l-vulnerabbiltajiet prijoritizzati, u l-attivitajiet superviżorji ppjanati biex jintlaħqu dawk l- għanijiet. It-taqsimiet li ġejjin jiddeskrivu dawn il-prijoritajiet għall-2023–2025.

2.2.1 Prijorità 1: It-tisħiħ tar-reżiljenza għal xokkijiet makrofinanzjarji u ġeopolitiċi immedjati

Inċertezzi kbar u riskji negattivi assoċjati mal-ambjent makrofinanzjarju u ġeopolitiku attwali qed jaffettwaw materjalment il-prospetti għas-settur bankarju Ewropew. L-istituzzjonijiet taħt superviżjoni jeħtieġ li jkunu prudenti fl-iżvilupp u l-ippjanar tal-istrateġiji tan-negozju tagħhom, biex iżommu monitoraġġ mill-qrib tar-riskji assoċjati mal-ambjent finanzjarju li qed jinbidel malajr u biex jiffukaw l-isforzi tagħhom fuq il-ġestjoni tar-riskju. Dan jinkludi l-iżvilupp ta’ pjanijiet sodi u kredibbli ta’ kapital, likwidità u finanzjament li jqisu l-perspettiva inċerta attwali u li jkunu lesti li jaġġustawhom għax-xenarju tar-riskju li qed jevolvi b’mod flessibbli u f’waqtu.

F’dan l-isfond, l-għan primarju tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE għax-xhur li ġejjin huwa li tiżgura li l-banek taħt is-superviżjoni diretta tiegħu jsaħħu r-reżiljenza tagħhom għal xokkijiet makrofinanzjarji u ġeopolitiċi immedjati. L-eżerċizzju tat-test tal-istress fl-UE kollha tal-2023, ikkoordinat mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA), se jappoġġa dan l-isforz u jikkontribwixxi għall-eżitu taċ-ċiklu SREP li jmiss, filwaqt li jikkontribwixxi għall-prijoritajiet superviżorji għall-2023. Attivitajiet superviżorji oħra li huma aktar iffukati fuq riskji speċifiċi huma deskritti fit-taqsima li jmiss. Huma inklużi wkoll attivitajiet ta’ segwitu fir-rigward ta’ ċerti prijoritajiet mis-sena l-oħra li qed jitwettqu bħala parti mix-xogħol superviżorju regolari.

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Nuqqasijiet fil-ġestjoni tar-riskju ta’ kreditu, inklużi skoperturi għal setturi vulnerabbli

Għan strateġiku: Il-banek għandhom jirrimedjaw b’mod effettiv in-nuqqasijiet strutturali fiċ-ċiklu tal-ġestjoni tar-riskju tal-kreditu tagħhom, mill-oriġinazzjoni tas-self sal-mitigazzjoni u l-monitoraġġ tar-riskju, u jindirizzaw fil-ħin kwalunkwe devjazzjoni mir-rekwiżiti regolatorji u l-aspettattivi superviżorji.

Il-banek għandhom ikunu f’pożizzjoni li jidentifikaw u jimmitigaw malajr kwalunkwe akkumulazzjoni ta’ riskji fl-iskoperturi tagħhom għal setturi li huma aktar sensittivi għall-ambjent makroekonomiku attwali, inklużi s-setturi affettwati mill-gwerra fl-Ukraina u l-portafolli tal-proprjetà immobbli.

Filwaqt li l-volumi ta’ NPLs komplew jonqsu fl-ewwel nofs tal-2022, il-kundizzjonijiet ta’ finanzjament aktar stretti u ż-żieda fir-riskju ta’ reċessjoni bdew jaffettwaw il-kundizzjonijiet ta’ kreditu fl-Ewropa. Dan se jkollu impatt fuq l-unitajiet domestiċi u l-korporazzjonijiet, għalkemm fi gradi differenti, skont fatturi bħal-livell ta’ dejn tagħhom jew sensittivitajiet negattivi għall-ambjent makrofinanzjarju attwali. B’mod aktar preċiż, ix-xokk fil-prezz tal-enerġija u t-tfixkil fil-katina tal-provvista kkawżati mill-gwerra fl-Ukraina tipikament jolqtu s-setturi ekonomiċi marbuta mal-produzzjoni u l-ipproċessar tal-materja prima, il-fornituri tal-enerġija u s-setturi intensivi fl-enerġija, bħall-agrikoltura u t-trasport bl-ajru, bl-art u bl-ilma. Il-prezzijiet għoljin tal-input qed ikunu ta’ piż ukoll fuq il-kostruzzjoni, filwaqt li, għal għadd ta’ pajjiżi taż-żona tal-euro, it-tfixkil fil-provvista tal-gass jista’ wkoll ikun ta’ piż fuq il-konsumaturi ewlenin tal-gass, bħall-produtturi tal-metalli, il-kimiċi, l-ikel u x-xorb.

Wara korrezzjoni qawwija tal-prezzijiet fil-bidu tal-pandemija, il-kundizzjonijiet fis-swieq tal-proprjetà immobbli kummerċjali jidhru li qed jistabbilizzaw. Madankollu, is-settur tal-uffiċċji fl-Ewropa għadu sfidat ħafna miż-żieda fir-rati tal-imgħax u ż-żieda fl-ispejjeż tal-kostruzzjoni, li jżidu mal-bidla tal-pandemija lejn ix-xogħol mill-bogħod. Minkejja sinjali persistenti ta’ sopravalutazzjoni fiż-żona tal-euro, il-prezzijiet tad-djar żdiedu fl-ewwel nofs tal-2022, u komplew wessgħu d-distakk mal-prezzijiet tal-kiri. Dan, flimkien maż-żieda fl-għoli tal-ħajja, it-tnaqqis fil-pagi reali u ż-żieda fir-rati tal-imgħax, qed iqajjem tħassib, speċjalment għall-banek li joperaw f’pajjiżi fejn sehem għoli ta’ ipoteki għandu rati tal-imgħax varjabbli.

F’dan l-isfond, l-attivitajiet superviżorji mibdija mit-tifqigħa tal-pandemija mmirati lejn l-indirizzar ta’ nuqqasijiet strutturali fl-oqfsa ta’ ġestjoni tar-riskju ta’ kreditu tal-banek ukoll jibqgħu ġeneralment rilevanti fl-indirizzar tal-isfidi li jirriżultaw mill-ambjent attwali. Filwaqt li l-banek kisbu xi progress matul dawn l-aħħar snin, l-eżerċizzju SREP tal-2022 ikkonferma li għad hemm nuqqasijiet fil-kontrolli tar-riskju tal-istituzzjonijiet sorveljati, speċjalment fir-rigward tal-oriġini u l-monitoraġġ tas-self, il-klassifikazzjoni ta’ mutwatarji f’diffikultà u l-oqfsa ta’ proviżjonament. Filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-banek żviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni ta’ rimedju biex jindirizzaw il-lakuni identifikati fl-inizjattiva “Għażiż CEO” tal-2020[1], għad hemm xi lakuni miftuħa, inklużi nuqqasijiet fit-tolleranza, l-improbabbiltà ta’ ħlas (UTP) u l-prattiki ta’ proviżjonament. Għaldaqstant, is-superviżuri se jsaħħu u jintensifikaw l-isforzi tagħhom biex jiksbu l-għan strateġiku tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE f’dan il-qasam, u, filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-attivitajiet ippjanati huma kontinwazzjoni tal-programm ta’ ħidma ta’ prijorità tas-sena l-oħra, l-enfasi se tiġi aġġustata biex tkopri wkoll is-setturi l-aktar affettwati mill-konsegwenzi tal-gwerra fl-Ukraina (eż. setturi intensivi fl-enerġija) u mill-ambjent makroekonomiku.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • Rieżamijiet immirati[2] tal-oriġini u l-monitoraġġ tas-self, li jivvalutaw il-konformità mal-linji gwida relatati tal-EBA b’enfasi fuq il-portafolli tal-proprjetà immobbli residenzjali.
 • Analiżijiet immirati tal-IFRS 9 immirati lejn il-valutazzjoni tal-konformità ta’ banek magħżula mal-aspettattivi superviżorji stabbiliti fl-ittra tal-2020 “Għażiż CEO” (b’enfasi fuq kwistjonijiet residwi) u l-investigazzjoni ta’ aspetti speċifiċi ta’ mmudellar (inklużi sovrapposti).
 • Sussidji profondi dwar politiki ta’ tolleranza u UTP, b’segwitu għal kwistjonijiet residwi identifikati bħala parti mill-inizjattiva “Għażiż CEO”, wara li jitqies l-ambjent makrofinanzjarju attwali.
 • Kampanji ta’ spezzjoni fuq il-post (OSI) dwar l-IFRS 9 — li jiffukaw fuq korporazzjonijiet kbar, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u portafolli tal-bejgħ bl-imnut — u fuq proprjetà immobbli kummerċjali/kollateral (estensjoni mill-2022).
 • OSIs immirati fuq in-negozjanti tal-enerġija u/jew tal-komoditajiet.
 • Investigazzjonijiet konġunti mmirati fuq il-post/mudell intern għal xi portafolli materjali f’setturi vulnerabbli magħżula biex tiġi vvalutata l-adegwatezza tal-mudelli bbażati fuq il-klassifikazzjonijiet interni (IRB) korrispondenti, il-mudelli kontabilistiċi u l-oqfsa ta’ ġestjoni tar-riskju tal-kreditu.
 • L-investigazzjonijiet u s-segwitu tal-mudelli interni mit-JSTs biex jivvalutaw il-bidliet fil-mudell IRB relatati ma’ rekwiżiti regolatorji ġodda[3] u s-segwitu tar-rieżami mmirat preċedenti tas-sejbiet tal-mudelli interni (TRIM).
Attivitajiet ta’ segwitu mwettqa bħala parti mix-xogħol superviżorju regolari

Filwaqt li l-ħruġ ta’ self b’ingranaġġ naqas f’dawn l-aħħar trimestri, bl-emittenti u l-investituri jaġġustaw għall-inċertezzi makroekonomiċi, il-volumi pendenti tal-istituzzjonijiet sorveljati u l-vulnerabbiltajiet sottostanti għadhom għoljin minħabba n-natura tal-kontropartijiet (b’rendiment għoli/klassifikazzjoni tal-kreditu baxxa u/jew ingranaġġ għoli) u l-istrumenti (tipikament varjabbli u self ta’ livell għoli). Din is-sena s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE żiedet l-isforzi tagħha biex issaħħaħ l-aderenza tal-banek mal-aspettattivi superviżorji stabbiliti fil-gwida tal-BĊE. Għall-ġejjieni, is-superviżuri se jsegwu t-tweġibiet tal-banek għal dan l-eżerċizzju bil-ħsieb li jagħlqu l-lakuni pendenti mal-aspettattivi superviżorji korrispondenti. Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE tinsab lesta li timponi imposti kapitali addizzjonali fuq istituzzjonijiet taħt superviżjoni li juru rispons insuffiċjenti fl-indirizzar ta’ dawk il-lakuni.

Fl-2022 twettqet ħidma superviżorja sostanzjali biex jiġu indirizzati l-vulnerabbiltajiet li jirriżultaw mis-sensittivitajiet materjali tal-banek għar-rata tal-imgħax u l-firxiet tal-kreditu u mill-iskoperturi tagħhom għar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti, ir-riskji relatati ma naqsux u l-probabbiltà li jiġu osservati aktar episodji ta’ volatilità għolja u pprezzar mill-ġdid fis-swieq finanzjarji fix-xhur li ġejjin għadha għolja. F’dan l-isfond, l-istituzzjonijiet mhux taħt superviżjoni huma mistennija li jkomplu jimmonitorjaw mill-qrib u jimmaniġġjaw b’mod prudenti r-riskji sottostanti, li għadhom rilevanti ħafna u materjali fil-kuntest attwali. L-isforzi superviżorji se jiġu segwiti kif xieraq, b’segwitu mmirat mit-TSK mistenni fl-2023 abbażi tal-eżitu tar-rieżamijiet immirati mwettqa din is-sena.

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Nuqqas ta’ diversifikazzjoni fis-sorsi ta’ finanzjament u nuqqasijiet fil-pjanijiet ta’ finanzjament

Għan strateġiku: Il-banek li jirrapportaw konċentrazzjoni għolja ta’ sorsi ta’ finanzjament, b’mod partikolari dawk inqas stabbli, għandhom jiddiversifikaw l-istruttura ta’ finanzjament tagħhom billi jiżviluppaw u jeżegwixxu pjanijiet ta’ finanzjament pluriennali sodi u kredibbli filwaqt li jqisu l-isfidi li jirriżultaw minn kundizzjonijiet ta’ finanzjament li jinbidlu.

Matul l-ewwel nofs tal-2022, bħala medja, l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni rrappurtaw proporzjonijiet komdi ta’ kopertura tal-likwidità (LCRs) u proporzjonijiet ta’ finanzjament stabbli nett (NSFRs), li huwa sinjal ċar ta’ reżiljenza għall-materjalizzazzjoni ta’ likwidità potenzjali u xokkijiet ta’ finanzjament. Madankollu, in-nuqqas ta’ diversifikazzjoni tal-finanzjament jagħmel lil xi istituzzjonijiet aktar vulnerabbli għat-tfixkil fis-suq. Il-miżuri eċċezzjonali tal-politika monetarja introdotti fil-bidu tal-pandemija wasslu b’mod speċjali lil xi banek biex iżidu l-finanzjament tagħhom mill-banek ċentrali (eż. permezz tat-tielet sensiela ta’ operazzjonijiet immirati ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal, TLTRO III) u konsegwentement biex inaqqsu s-sehem tal-finanzjament ibbażat fuq is-suq (eż. permezz ta’ karti kummerċjali u bonds koperti). Ir-ripagamenti mistennija, mal-maturità u d-dati ta’ tifdija bikrija, se jirrikjedu li l-banek ikomplu jiddiversifikaw is-sorsi ta’ finanzjament tagħhom u jissostitwixxu parti mill-finanzjament tal-bank ċentrali tagħhom b’alternattivi aktar għaljin u possibbilment għal żmien iqsar, li se jagħmlu pressjoni fuq il-proporzjonijiet prudenzjali u l-profittabbiltà tagħhom, b’mod partikolari f’ambjent ta’ riskji ekonomiċi li qed jiżdiedu u ta’ ssikkar progressiv tal-politika monetarja. Ir-riskji li jirriżultaw mid-dipendenza għolja tal-banek fuq il-fondi tat-TLTRO III u l-istrateġiji ta’ ħruġ relatati tagħhom jeħtieġu skrutinju superviżorju kontinwu, kif enfasizzat minn xi JSTs fis-SREP ta’ din is-sena. F’dan il-kuntest, l-istituzzjonijiet sorveljati se jintalbu jiżviluppaw, jeżegwixxu u jaġġustaw kif meħtieġ pjan ta’ likwidità u finanzjament sod u affidabbli, li jkopri strateġiji ta’ ħruġ u mitigazzjoni tar-riskji ta’ tiġdid u konċentrazzjonijiet fl-istrutturi ta’ finanzjament.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • Rieżami mmirat tal-istrateġiji ta’ ħruġ tat-TLTRO III għal banek magħżula li għandhom dipendenza materjali fuq dan is-sors ta’ finanzjament u huma aktar vulnerabbli għal żidiet fl-ispejjeż tal-finanzjament tas-suq. Dan ir-rieżami mmirat se jkun ikkumplimentat minn analiżi usa’ tal-pjanijiet ta’ likwidità u finanzjament tal-banek immirati lejn l-identifikazzjoni ta’ prattiki dgħajfa u istituzzjonijiet aktar vulnerabbli, inklużi OSIs immirati fejn xieraq. It-TSK għandhom isegwu l-konstatazzjonijiet ta’ dawn l-eżerċizzji u jistaqsu dwar l-iżvilupp u l-eżekuzzjoni ta’ pjanijiet ta’ azzjoni ta’ rimedju sodi, inkluż permezz ta’ OSIs immirati.

2.2.2 Prijorità 2: L-indirizzar tal-isfidi tad-diġitalizzazzjoni u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni

L-istituzzjonijiet taħt superviżjoni għandhom iżommu enfasi qawwija fuq l-indirizzar tal-isfidi strutturali u r-riskji li jirriżultaw mid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi bankarji tagħhom bil-ħsieb li jiżguraw ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tal-mudelli tan-negozju tagħhom. Filwaqt li governanza interna b’saħħitha u tmexxija strateġika effettiva mill-korpi maniġerjali huma kruċjali għall-iżvilupp u l-eżekuzzjoni ta’ strateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali ta’ suċċess, il-banek jeħtieġ ukoll li jindirizzaw il-vulnerabbiltajiet u r-riskji li jirriżultaw minn dipendenza operattiva akbar fuq sistemi tal-IT, servizzi ta’ partijiet terzi u teknoloġiji innovattivi. Fl-istess ħin, il-banek qed joperaw f’ambjent volatili u inċert ħafna. It-teħid ta’ passi deċiżivi lejn il-kisba ta’ tmexxija strateġika b’saħħitha, governanza soda u aggregazzjoni xierqa tad-data dwar ir-riskju u kapaċitajiet ta’ rapportar jistgħu jgħinu lill-banek jappoġġaw is-sostenibbiltà tal-mudelli tan-negozju tagħhom kontra l-isfidi li ġejjin.

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Nuqqasijiet fl-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali tal-banek

Għan strateġiku: Il-banek għandhom jiżviluppaw u jeżegwixxu pjanijiet ta’ trasformazzjoni diġitali sodi permezz ta’ arranġamenti adegwati (eż. strateġija tan-negozju, ġestjoni tar-riskju, eċċ.) sabiex isaħħu s-sostenibbiltà tal-mudell tan-negozju tagħhom u jimmitigaw ir-riskji relatati mal-użu ta’ teknoloġiji innovattivi.

L-istituzzjonijiet taħt superviżjoni qed jiżviluppaw, jeżegwixxu u jaġġustaw kontinwament strateġiji biex jappoġġaw id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi u l-prattiki bankarji tagħhom, biex jindirizzaw il-ħtiġijiet u l-preferenzi tal-konsumaturi li qed jevolvu kontinwament. Fl-istess ħin, l-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda tista’ tappoġġa wkoll kisbiet fl-effiċjenza li jikkontribwixxu għat-titjib tal-profittabbiltà tal-banek. Għalkemm l-istituzzjonijiet sorveljati dan l-aħħar irrappurtaw profittabbiltà aktar b’saħħitha, bis-saħħa ta’ aspettattivi ogħla tar-rati tal-imgħax, intensifikazzjoni tal-kompetizzjoni mal-promoturi diġitali fis-settur bankarju u n-nattivi diġitali minn barra s-settur — pereżempju t-teknoloġija finanzjarja (fintech) u l-atturi tat-teknoloġija kbira — tista’ tpoġġi l-mudelli tan-negozju tal-banek f’riskju jekk jonqsu milli jadattaw fil-ħin għax-xenarju li qed jevolvi. F’dan l-isfond u wara l-inizjattivi prijoritizzati ta’ din is-sena mmirati lejn fehim aħjar u valutazzjoni komparattiva tal-prattiki tal-banek, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli bl-isforzi tagħha f’dan il-qasam u se twettaq OSIs immirati u rieżamijiet immirati ta’ aspetti speċifiċi tal-istrateġiji tat-trasformazzjoni diġitali tal-banek u l-użu ta’ teknoloġiji innovattivi. II-JSTs se jsegwu wkoll istituzzjonijiet aktar estremi identifikati f’dawn l-eżerċizzji bil-ħsieb li jikkomplementaw l-istrateġija ġenerali u jġiegħlu lill-banek jindirizzaw kwalunkwe nuqqas strutturali li jinstab.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • Il-pubblikazzjoni tal-aspettattivi superviżorji dwar l-istrateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali kif ukoll l-eżitu tal-eżerċizzju ta’ valutazzjoni komparattiva mwettaq fl-2022.[4]
 • Rieżamijiet immirati ta’ (a) strateġiji ta’ trasformazzjoni diġitali tal-banek u (b) l-użu tagħhom ta’ teknoloġiji innovattivi, ikkumplimentati mis-segwitu tal-JST mal-banek fejn jiġu identifikati nuqqasijiet materjali.
 • OSIs immirati lejn it-trasformazzjoni diġitali, li jikkombinaw id-dimensjonijiet kemm tal-IT kif ukoll tal-mudell tan-negozju tal-istrateġiji.

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Nuqqasijiet fl-oqfsa ta’ reżiljenza operattivi, jiġifieri l-esternalizzazzjoni tal-IT u r-riskji għas-sigurtà tal-IT/iċ-ċibersigurtà

Għan strateġiku: Il-banek għandu jkollhom arranġamenti robusti ta’ esternalizzazzjoni tar-riskju kif ukoll oqfsa ta’ sigurtà tal-IT u ta’ reżiljenza ċibernetika biex jindirizzaw b’mod proattiv kwalunkwe riskju mhux mitigat li jista’ jwassal għal tfixkil materjali ta’ attivitajiet jew servizzi kritiċi, filwaqt li jiżguraw l-aderenza mar-rekwiżiti regolatorji rilevanti u l-aspettattivi superviżorji.

It-trasformazzjoni diġitali li qed isseħħ fis-settur bankarju u ż-żieda fid-dipendenza fuq it-teknoloġiji u l-fornituri ta’ servizzi terzi għat-twassil ta’ servizzi bankarji ġabu magħhom kumplessità u interkonnessjonijiet addizzjonali fi ħdan is-sistema finanzjarja, u dan wassal għal sfidi akbar ta’ reżiljenza operattiva għall-banek madwar id-dinja. Filwaqt li l-istituzzjonijiet sorveljati wrew reżiljenza qawwija matul il-pandemija, b’telf operattivi limitat irrapportat f’kuntest ta’ riskju akbar, il-gwerra fl-Ukraina qed iġġib magħha sfidi ġodda. Ftit mit-tħassib konkret, li tqajjem ukoll minn għadd ta’ JSTs fil-kuntest tal-eżerċizzju SREP tal-2022, huma relatati ma’ riskji akbar li jirriżultaw mill-esternalizzazzjoni ta’ ċerti attivitajiet jew servizzi kritiċi lil pajjiżi milquta ħażin minn reġimi ta’ sanzjonijiet (jew li qed jiffaċċjaw riskji ġeopolitiċi ogħla) li jistgħu jkunu aktar suxxettibbli, pereżempju, għal żieda possibbli fiċ-ċiberattakki ta’ ritaljazzjoni b’reazzjoni għas-sanzjonijiet tal-Punent kontra r-Russja.

Barra minn hekk, dipendenza għolja fuq partijiet terzi għal servizzi kritiċi tal-IT u nuqqasijiet fl-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni tal-IT ikomplu jippreżentaw vulnerabbiltà materjali li tista’ tirriżulta f’telf dejjem jiżdied minħabba n-nuqqas ta’ disponibbiltà jew il-kwalità fqira ta’ servizzi esternalizzati. F’dan l-isfond, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli tirrevedi l-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni tal-banek u l-miżuri taċ-ċibersigurtà u se twettaq rieżamijiet immirati u OSIs biex issegwi kwalunkwe nuqqas identifikat.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • Il-ġbir tad-data u l-analiżi orizzontali tar-reġistri ta’ esternalizzazzjoni sabiex jiġu identifikati interkonnessjonijiet fost istituzzjonijiet sinifikanti u fornituri terzi u konċentrazzjonijiet (sistemiċi) potenzjali f’ċerti fornituri.
 • Rieżamijiet immirati tal-arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni, il-miżuri taċ-ċibersigurtà u l-kontrolli tar-riskju tal-IT.
 • OSIs immirati ta’ esternalizzazzjoni u ġestjoni taċ-ċibersigurtà.

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Nuqqasijiet fil-funzjonament u l-kapaċitajiet ta’ tmexxija tal-korpi ta’ ġestjoni

Għan strateġiku: Il-banek għandhom jindirizzaw b’mod effettiv in-nuqqasijiet materjali fil-funzjonament, is-sorveljanza u l-kompożizzjoni tal-korpi maniġerjali tagħhom billi jiżviluppaw u jimplimentaw malajr pjanijiet ta’ azzjoni ta’ rimedju sodi, filwaqt li jaderixxu mal-aspettattivi superviżorji.

Arranġamenti sodi ta’ governanza interna u tmexxija strateġika effettiva huma kruċjali biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà tal-mudelli tan-negozju tal-banek, kemm matul il-kriżijiet kif ukoll fi żminijiet normali, u biex ikun hemm adattament b’suċċess għax-xejriet li għaddejjin, bħad-diġitalizzazzjoni u t-tranżizzjoni ekoloġika. L-adegwatezza kollettiva, inkluż għarfien, ħiliet u esperjenza kollettivi adegwati, u d-diversità tal-korpi ta’ ġestjoni tal-banek isaħħu r-rwol tagħhom ta’ sorveljanza tar-riskju u huma essenzjali għall-funzjonament effettiv tagħhom.

Il-banek għamlu progress fl-adattament tal-politiki tagħhom dwar id-diversità, inkluż bħala konsegwenza tas-segwitu superviżorju fil-bidu tal-2022 ta’ banek li ma kellhomx tali politiki fis-seħħ jew miri interni għad-diversità tal-ġeneri fil-livell tal-bord. Xi oqsma għadhom jeħtieġu attenzjoni, bħall-konformità mal-miri interni jew nazzjonali tar-rappreżentanza tal-ġeneru fil-korpi maniġerjali jew diversità insuffiċjenti tal-ħiliet fil-bordijiet, inkluż, iżda mhux limitat għal, għarfien espert dwar ir-riskju ċibernetiku/tal-IT. Barra minn hekk, għad hemm dgħufijiet fil-proċess tal-ippjanar tas-suċċessjoni u fil-kapaċità tal-bordijiet li jipprovdu sorveljanza u jisfidaw il-funzjonijiet maniġerjali, inkluż fi ħdan il-kumitati tal-korp maniġerjali relatati. Dan jista’ jkun marbut ukoll ma’ dgħufijiet persistenti fil-qasam tal-indipendenza formali fil-korpi ta’ ġestjoni ta’ xi istituzzjonijiet.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE se tkompli tistinka biex tikseb progress f’dawn l-oqsma permezz ta’ rieżamijiet immirati, OSIs u valutazzjonijiet u rivalutazzjonijiet immirati bbażati fuq ir-riskju (FAP). Barra minn hekk, is-superviżuri se jaġġornaw u jippubblikaw ukoll l-aspettattivi superviżorji dwar il-governanza u l-immaniġġjar tar-riskju.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • Analiżijiet immirati tal-effettività tal-korpi ta’ ġestjoni tal-banek u OSIs immirati.
 • Aġġornament u pubblikazzjoni esterna tal-aspettattivi superviżorji fir-rigward tal-arranġamenti ta’ governanza tal-banek u l-ġestjoni tar-riskju.[5]

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Nuqqasijiet fl-aggregazzjoni u r-rapportar tad-data tar-riskju

Għan strateġiku: Il-banek għandhom jindirizzaw b’mod effettiv in-nuqqasijiet fit-tul u jkollhom fis-seħħ aggregazzjoni adegwata u effiċjenti tad-data dwar ir-riskju u oqfsa ta’ rapportar sabiex jappoġġaw it-tmexxija effiċjenti mill-korpi maniġerjali u jindirizzaw l-aspettattivi tas-superviżuri, inkluż fi żminijiet ta’ kriżi.

L-aċċess għal data u rapporti f’waqthom u preċiżi huwa prerekwiżit għal tmexxija strateġika effettiva, ġestjoni effettiva tar-riskju u teħid tajjeb ta’ deċiżjonijiet, kemm fi żminijiet normali kif ukoll f’perijodi ta’ stress. F’dan l-isfond, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE qed tagħti attenzjoni mill-qrib lill-kwalità tad-data tal-istituzzjonijiet taħt superviżjoni, il-kapaċitajiet ta’ aggregazzjoni tad-data tar-riskju u l-prattiki tar-rappurtar tar-riskju. Nuqqasijiet materjali f’dawn l-oqsma ġew identifikati ripetutament fl-eżerċizzji annwali tal-SREP, peress li l-banek kienu qed juru progress kajman u insuffiċjenti fl-għeluq tal-lakuni fir-rigward tal-aspettattivi superviżorji u l-konformità mal-prinċipji tal-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja għall-aggregazzjoni effettiva tad-data tar-riskju u r-rapportar tar-riskji. Il-vulnerabbiltajiet ewlenin huma relatati ma’ sorveljanza dgħajfa tal-korpi maniġerjali, xenarji tal-IT frammentati u mhux armonizzati, kapaċità baxxa għall-aggregazzjoni tad-data fil-livell tal-grupp, u l-kamp ta’ applikazzjoni u l-ambizzjonijiet limitati tal-pjanijiet ta’ rimedju tal-banek.

Is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE għalhekk se ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tiżgura li l-istituzzjonijiet taħt superviżjoni jagħmlu progress sostanzjali fir-rimedju tan-nuqqasijiet strutturali identifikati.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • L-irfinar u l-komunikazzjoni lill-banek tal-aspettattivi superviżorji relatati mal-implimentazzjoni tal-aggregazzjoni tad-data tar-riskju u l-prinċipji tar-rapportar tar-riskju.
 • Involviment immirat u analiżi orizzontali bejn it-TSK u/jew l-OSIs għall-banek b’nuqqasijiet persistenti.
 • Kampanja tal-OSI dwar l-aggregazzjoni u r-rapportar tad-data tar-riskju (estensjoni mill-2022).

2.2.3 Prijorità 3: Żieda fl-isforzi biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima

Il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-isfidi u li jinħatfu l-opportunitajiet tat-tranżizzjoni klimatika u l-adattament qed issir urġenti għall-banek. It-tibdil fil-klima ma jistax jibqa’ jitqies biss bħala riskju fit-tul jew emerġenti, peress li l-impatt tiegħu diġà jidher u huwa mistenni li jikber b’mod materjali fis-snin li ġejjin.[6]

Vulnerabbiltà prijoritizzata: Skoperturi materjali għal fatturi tar-riskju fiżiku u ta’ tranżizzjoni

Għan strateġiku: Il-banek għandhom jinkorporaw b’mod adegwat ir-riskji relatati mal-klima u dawk ambjentali (C&E) fl-istrateġija tan-negozju tagħhom u l-oqfsa ta’ governanza u ta’ ġestjoni tar-riskju tagħhom sabiex jimmitigaw u jiżvelaw tali riskji, filwaqt li jallinjaw il-prattiki tagħhom mar-rekwiżiti regolatorji attwali u l-aspettattivi superviżorji.

Ir-riskji assoċjati mat-tibdil fil-klima qed jaċċelleraw u diġà qed jimmaterjalizzaw. L-intensifikazzjoni ta’ avvenimenti estremi tat-temp li jaffettwaw lill-Ewropa[7] enfasizzat iż-żieda fil-probabbiltà u s-severità tat-telf minn riskji fiżiċi. Fl-istess ħin, it-tfixkil fis-suq tal-enerġija kkawżat mill-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukraina kompla jenfasizza l-ħtieġa li l-Ewropa żżomm il-momentum fit-tranżizzjoni lejn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. F’dan il-kuntest, il-Pjan REPowerEU[8] mħabbar f’Mejju 2022 għandu l-għan li jnaqqas id-dipendenza tal-Ewropa fuq il-fjuwils fossili Russi diġà fi żmien qasir u jaċċellera t-tranżizzjoni tal-enerġija.

Ir-riżultati tat-test tal-istress tar-riskju klimatiku tal-BĊE għall-2022[9] u l-analiżi tematika[10] wrew li l-banek qed jagħmlu progress fl-inkorporazzjoni tar-riskji tas-C&E fl-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom, fl-oqfsa tal-ġestjoni tar-riskju u fil-prattiki tad-divulgazzjonijiet. Madankollu, il-kapaċità li tiġġenera d-dħul tal-banek tiddependi ħafna fuq setturi b’emissjonijiet ogħla, u għad hemm lakuni konsiderevoli f’termini tal-allinjament tagħhom mal-aspettattivi superviżorji tal-BĊE[11]. Dawn id-diskrepanzi huma relatati, fost l-oħrajn, man-nuqqas ta’ valutazzjonijiet robusti tal-materjalità tal-iskoperturi tal-banek għar-riskji tas-C&E, l-iżvilupp ta’ approċċi xierqa ta’ governanza tad-data u ta’ kwantifikazzjoni tar-riskju, l-indikaturi tal-prestazzjoni u tal-aptit għar-riskju, il-limiti u limiti massimi, u oqfsa robusti għall-ittestjar tal-istress tar-riskju klimatiku. F’dan l-isfond, is-superviżuri se jsegwu n-nuqqasijiet identifikati matul dawn l-eżerċizzji, jimmonitorjaw il-progress u jieħdu azzjoni ta’ infurzar jekk ikun meħtieġ. Għal dan il-għan, is-superviżuri stabbilixxew skedi ta’ żmien ta’ rimedju speċifiċi għall-istituzzjoni biex jiksbu allinjament sħiħ mal-aspettattivi tagħha sa tmiem l-2024.

Barra minn hekk, is-superviżuri se jwettqu analiżijiet profondi u OSIs immirati, jivvalutaw il-konformità tal-banek mar-rapportar ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni ġodda (ITS) u mar-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-Pilastru 3 u mal-aspettattivi superviżorji, u jħejju għar-rieżami tal-kapaċitajiet ta’ ppjanar tat-tranżizzjoni tal-banek.

Attivitajiet ewlenin li huma parti mill-programm ta’ ħidma dwar il-prijoritajiet superviżorji
 • Analiżijiet profondi mmirati biex isegwu n-nuqqasijiet identifikati fil-kuntest tat-test tal-istress tar-riskju klimatiku tal-2022 u r-rieżami tematiku.
 • Rieżami tal-konformità tal-banek mar-rapportar il-ġdid tas-sistemi ITS u r-rekwiżiti ta’ divulgazzjoni tal-Pilastru 3 relatati mar-riskju klimatiku, u valutazzjoni komparattiva tal-prattiki tal-banek kontra l-aspettattivi superviżorji.
 • Analiżijiet profondi dwar ir-riskju għar-reputazzjoni u l-litigazzjoni assoċjat ma’ strateġiji relatati mal-klima u mal-ambjent u l-profili tar-riskju għal banek magħżula.
 • Xogħol ta’ tħejjija għal rieżamijiet tal-kapaċitajiet ta’ ppjanar tat-tranżizzjoni tal-banek u t-tħejjija għal mandati relatati mal-ambjent, is-soċjetà u l-governanza (ESG) mistennija fis-sitt Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRD VI).
 • OSIs immirati fuq aspetti relatati mal-klima, jew fuq bażi awtonoma jew fi ħdan ir-rieżamijiet tar-riskji individwali (eż. ir-riskju tal-kreditu, il-governanza, il-mudell tan-negozju).

© Bank Ċentrali Ewropew, 2022

Indirizz postali 60640 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
Telefon +49 69 1344 0
Sit elettroniku www.bankingsupervision.europa.eu

Id-drittijiet kollha miżmumin. Ir-riproduzzjoni għal għanijiet edukattivi u mhux kummerċjali hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Għat-terminoloġija speċifka, jekk jogħġbok irreferi għall-glossarju MSU.

HTML ISBN 978-92-899-5441-9, ISSN 2599-8617, doi:10.2866/249991, QB-BZ-22-001-MT-Q


 1. Ittra lill-banek dwar l-identifikazzjoni u l-kejl tar-riskju ta’ kreditu fil-kuntest tal-pandemija tal-koronavirus (COVID-19), Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, Diċembru 2020.

 2. Rieżami mmirat huwa proġett/rieżami orizzontali li jkopri sett kbir iżda mmirat ta’ istituzzjonijiet sorveljati (kampjun iżgħar minn rieżami tematiku).

 3. Ara, pereżempju, ir-Rapport ta’ progress dwar il-pjan direzzjonali tal-IRB, EBA, Lulju 2019.

 4. Ara l-attivitajiet superviżorji ewlenin ippjanati mill-vulnerabbiltà prijoritizzata tas-sena l-oħra fuq “Defiċenzi fl-istrateġiji tat-trasformazzjoni diġitali tal-banek”fis-“Superviżjoni Bankarja tal-BĊE — Prijoritajiet superviżorji għall-2022–2024”, Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, Diċembru 2021.

 5. Ara “Stqarrija superviżorja tal-MSU dwar il-governanza u l-aptit għar-riskju”, BĊE, Ġunju 2016.

 6. Tabilħaqq, aktar minn 80% tal-banek jirrikonoxxu li huma materjalment esposti għar-riskji, b’aktar minn 70% jaraw ir-riskju fl-orizzont attwali tal-ippjanar tan-negozju tagħhom ta’ bejn tlieta u ħames snin. Ara “Walking the talk – Banks gearing up to manage risks from climate change and environmental degradation [Azzjoni mhux kliem biss – Il-banek qed iħejju biex jimmaniġġjaw ir-riskji mit-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali] ”, Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, Novembru 2022.

 7. It-telf ekonomiku mill-estremitajiet relatati mat-temp u mal-klima fl-Ewropa laħaq madwar nofs triljun euro matul l-aħħar 40 sena”,” l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, it-3 ta’ Frar 2022.

 8. Il-Pjan REPowerEU, Kummissjoni Ewropea, Mejju 2022.

 9. It-test tal-istress tar-riskju klimatiku 2022”, is-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, Lulju 2022.

 10. ibid.

 11. Kif stabbilit fil-“Gwida dwar ir-riskji relatati mal-klima u dawk ambjentali”, BĊE, Novembru 2020.

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)