SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Den Fælles Tilsynsmekanisme

Betegnelsen Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) henviser til banktilsynssystemet i EU. SSM omfatter ECB og de kompetente nationale myndigheder i de deltagende lande.

Nationale tilsynsmyndigheder

Det europæiske banktilsyn har primært til formål:

 • at sikre soliditeten og sikkerheden i banksystemet i EU
 • at øge finansiel integration og stabilitet
 • at sikre et ensartet tilsyn.

Det europæiske banktilsyn er en af de to søjler i EU's bankunion. Den anden er Den Fælles Afviklingsmekanisme.

Bankunionen

Hvorfor er der behov for et europæisk banktilsyn?

Den seneste finansielle krise har vist, hvor hurtigt og kraftfuldt problemer i ét lands finansielle sektor kan sprede sig – dette gælder især i en monetær union – og hvordan disse problemer kan påvirke folk direkte i hele EU.

Formålet med et europæisk banktilsyn er at genopbygge tilliden til EU's banksektor og øge bankernes modstandskraft.

Hvad er ECB's rolle?

I sin egenskab af uafhængig EU-institution overvåger ECB banktilsynet ud fra et europæisk perspektiv. Dette sker ved

 • at indføre en fælles tilsynstilgang til det daglige tilsyn
 • at harmonisere tilsynsforanstaltninger og korrigerende foranstaltninger
 • at sikre en ensartet anvendelse af forordninger og tilsynspolitikker.

ECB er i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder ansvarlig for at sikre et effektivt og konsekvent banktilsyn på europæisk plan.

Hvad indebærer banktilsyn?

ECB har bemyndigelse til:

 • at føre tilsyn, foretage undersøgelser og inspektioner på stedet
 • at udstede og fratage licenser til at udøve bankvirksomhed
 • at vurdere bankers erhvervelse og afhændelse af kvalificerede kapitalandele
 • at sikre overholdelse af tilsynsmæssige krav i EU
 • at fastsætte højere kapitalkrav (kapitalbuffere) med henblik på at imødegå finansielle risici.
Tilsynscyklen

Hvem er underlagt tilsyn?

Banker underlagt direkte tilsyn

ECB fører direkte tilsyn med 112 signifikante banker i de deltagende lande. Disse bankers aktiver udgør næsten 82 pct. af bankaktiverne i disse lande.

Beslutningen om, hvorvidt en bank anses for signifikant, træffes på baggrund af en række kriterier.

Kriterier for signifikans

Det løbende tilsyn med signifikante banker udføres af fælles tilsynsteam. For hver signifikant bank er der et særligt fælles tilsynsteam, som består af ansatte i ECB og de nationale tilsynsmyndigheder.

De fælles tilsynsteam

Banker underlagt indirekte tilsyn

Banker, der ikke anses som signifikante, kaldes også "mindre signifikante" institutter. Det er fortsat de nationale tilsynsmyndigheder, som fører tilsyn med disse banker, i tæt samarbejde med ECB.

ECB kan dog når som helst beslutte at overtage det direkte tilsyn med én eller flere af disse banker for at sikre en konsekvent anvendelse af høje tilsynsstandarder.

Hvilke lande deltager?

Alle lande i euroområdet deltager automatisk i det europæiske banktilsyn.

Deltagerlandenes nationale tilsynsmyndigheder

Andre EU-lande, som endnu ikke har euroen som valuta, kan vælge at deltage. I så fald indgår landets nationale tilsynsmyndighed et "tæt samarbejde" med ECB. Bulgarien indgik et tæt samarbejde med det europæiske banktilsyn i oktober 2020.

ECB's afgørelse om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta

Samarbejde med ikke-deltagende lande

For så vidt angår EU-lande, der ikke deltager i det europæiske banktilsyn, kan ECB og de pågældende nationale tilsynsmyndigheder fastsætte, hvordan de vil samarbejde på tilsynsområdet, i et aftalememorandum.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing