Bankový dohľad ECB v skratke

4. novembra 2016

ECB začala vykonávať dohľad nad bankami v eurozóne pred dvomi rokmi – 4. novembra 2014. Nasledujúci diagram stručne približuje ciele a funkcie bankového dohľadu ECB.

Ciele bankového dohľadu

Finančná integrácia
a stabilita

Bezpečnosť a odolnosť
bankového systému

Konzistentnosť
bankového dohľadu

19
zúčastnených
krajín


Jednotný mechanizmus dohľadu

Viac než
900 zamestnancov dohľadu v ECB
Viac než
4 700 zamestnancov dohľadu z vnútroštátnych orgánov

Rozhodnutia Rady pre dohľad v roku 2015

Spolu viac než
1 500
rozhodnutí

921
povoľovacích konaní
213
rozhodnutí SREP
(proces preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu)

Dohliadané banky (k 31. máju 2016)

129
významných bánk
pod priamym dohľadom ECB
3 500
menej významných bánk
pod dohľadom vnútroštátnych orgánov

82 %
bankových aktív
eurozóny

18 %