Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP alustab enne järelevalverolli täitmist pankade põhjaliku hindamisega

23. oktoober 2013

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 9.00 Kesk-Euroopa aja järgi kolmapäeval, 23. oktoobril 2013
  • Riskihinnang, varade kvaliteedi hindamine ja stressitestid suurtes pankades

  • Hindamine algab novembris ja kestab 12 kuud

  • Hindamise eesmärk on läbipaistvuse parandamine, korrigeerimine ja kindlustunde suurendamine

EKP avaldab täna üksikasjaliku teabe pankade põhjaliku hindamise kohta, mis viiakse läbi enne, kui EKP-le antakse ühtse järelevalvemehhanismi raames täielikud järelevalvevolitused. Avaldatakse ka hindamisele kuuluvate pankade loetelu. Pankade hindamine on tähtis samm ühtse järelevalvemehhanismi ettevalmistamisel ning aitab üldisemalt parandada pankade bilansside läbipaistvust ja järelevalvetavade üldist järjepidevust Euroopas.

Hindamine algab 2013. aasta novembris ja kestab 12 kuud. See viiakse läbi koostöös ühtses järelevalvemehhanismis osalevate riikide pädevate asutustega ning seda toetavad sõltumatud kolmandad osapooled kõikidel tasanditel nii EKPs kui ka riikide pädevates asutustes.

Hindamisel on kolm põhieesmärki: tagada läbipaistvus, st parandada pankade seisukorda kajastava kättesaadava teabe kvaliteeti; korrigeerida, st määrata kindlaks ja viia ellu vajalikud parandusmeetmed; ning suurendada kindlustunnet, st veenda kõiki sidusrühmi, et pangad on täielikult elujõulised ja usaldusväärsed.

Hindamine hõlmab kolme elementi: i) põhiriskide, sh likviidsuse, finantsvõimenduse ja rahastamise hindamine järelevalve seisukohalt nii kvantitatiivsest kui ka kvalitatiivsest aspektist; ii) varade kvaliteedi hindamine, et suurendada pangariskide läbipaistvust, hinnates pankade varade kvaliteeti, sealhulgas varade ja tagatiste hindamise ning seonduvate eraldiste piisavust; ning iii) stressitest, mille eesmärk on uurida pankade bilansi vastupanuvõimet stressiolukordades. Need kolm elementi on omavahel tihedalt seotud. Hindamise aluseks nii varade kvaliteedi hindamisel kui ka stressistsenaariumi põhimääratluse korral on kapitali võrdlusalus 8% esimese taseme põhiomavahenditest vastavalt kapitalinõuete direktiivis IV / kapitalinõuete määruses esitatud määratlusele ja üleminekukorrale. Stressitestidega seotud üksikasjad avaldatakse edaspidi kokkuleppel Euroopa Pangandusjärelevalvega.

Põhjaliku hindamise lõpus avaldatakse koondtulemused nii riiklikul kui ka pankade tasemel koos soovitustega järelevalvemeetmete kohta. Tulemused avaldatakse enne, kui EKP asub 2014. aasta novembris täitma oma järelevalveülesandeid ning need sisaldavad põhjaliku hindamise kolme samba raames tehtud järeldusi.

EKP presidendi Mario Draghi sõnul kujutab ühtne põhjalik hindamine, mis hõlmab võrdselt kõiki olulisi panku, kes moodustavad ligikaudu 85% euroala pangandussüsteemist, tähtsat sammu nii Euroopa kui ka euroala majanduse tuleviku seisukohalt. Hindamise esmatähtis eesmärk on läbipaistvus ning loodetavasti suurendatakse selle abil erasektori kindlustunnet euroala pankade elujõulisuse ja nende bilansside kvaliteedi suhtes.

Üksikasjalikumat teavet saab lisatud kokkuvõttest, milles antakse ülevaade hindamise põhielementidest.

Meediaga seotud küsimustele vastavad Jill Forde ja Uta Harnischfeger telefonil +49 69 1344 7455.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine