Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Gegevensbescherming

Privacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het innen van vergoedingen

 1. Rechtskader voor gegevensbescherming dat van toepassing is op de Europese Centrale Bank

  De Europese Centrale Bank (ECB) verwerkt persoonsgegevens in verband met het innen van vergoedingen. Deze verwerking valt onder de EU-wetgeving betreffende gegevensbescherming. (Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en van Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).)

 2. ECB als verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens

  De ECB is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met de inning van vergoedingen. Binnen de ECB is het directoraat-generaal Corporate Services/Financiën verantwoordelijk voor deze verwerking.

 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens door de ECB

  De ECB verwerkt persoonsgegevens vanwege de communicatie over de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht, d.w.z. met het oog op het berekenen en in rekening brengen van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht als voorzien in artikel 30 van de GTM-verordening (Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB L 287, 29.10.2013, blz. 63)).

 4. Rechtmatigheid van de gegevensverwerking door de ECB

  Het verwerken van persoonsgegevens voor het onder punt 3 vermelde doel is noodzakelijk in de zin van artikel 5, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EU) 2018/1725, in samenhang met artikel 30 van de Verordening van de ECB betreffende een vergoeding voor toezicht (Verordening (EU) Nr. 1163/2014 van de Europese Centrale Bank van 22 oktober 2014 betreffende een vergoeding voor toezicht (ECB/2014/41) (PB L 311, 31.10.2014, blz. 23)).

 5. Categorieën van door de ECB verwerkte persoonsgegevens

  De ECB verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • volledige naam
  • functie
  • organisatieonderdeel
  • correspondentieadres en e-mailadres (bedrijf)
  • telefoon- en faxnummer (bedrijf)
  • handtekening van bevoegde personen
 6. Toegang tot door de ECB verwerkte persoonsgegevens

  De ECB slaat de persoonsgegevens op in een veilig, door een wachtwoord beschermd IT-systeem. De toegang tot dit systeem is beperkt tot een aantal ECB-medewerkers die taken uitvoeren die noodzakelijk zijn om de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht in rekening te brengen. Daarnaast kan een aantal medewerkers van de interne auditfunctie van de ECB sommige persoonsgegevens verwerken, voor zover ze betrokken zijn bij audits of specifieke onderzoeken betreffende de inning van vergoedingen.

  De ECB kan persoonsgegevens delen met nationale bevoegde autoriteiten, nationale afwikkelingsautoriteiten en de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single Resolution Board), maar uitsluitend als dit strikt noodzakelijk is.

 7. Bewaartermijn

  De ECB bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is om de jaarlijkse vergoedingen voor toezicht in rekening te brengen. De betrokkene (contactpersoon) kan de persoonsgegevens zelf beheren. De gegevens worden: a) in het online ECB-portaal bewaard zolang de contactpersoon bij zijn of haar instelling verantwoordelijk is voor de inning van de toezichtsvergoeding, en b) bijgewerkt en vervangen op basis van nieuwe informatie die door de contactpersoon wordt verstrekt. Zulke nieuwe informatie dient onmiddellijk met de ECB te worden gedeeld en de database wordt tijdig bijgewerkt.

 8. Uw rechten als betrokkene

  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en onjuiste of onvolledige informatie te verbeteren. U heeft tevens het recht (met enkele beperkingen) om:

  • uw persoonsgegevens te laten wissen
  • de verwerking van uw persoonsgegeven te beperken of hiertegen bezwaar te maken, op grond van de artikelen 19, 20 en 23 van Verordening (EU) 2018/1725
 9. Contactgegevens bij vragen en verzoeken

  U kunt uw rechten uitoefenen door ons te mailen: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Bij vragen over persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer) van de ECB: dpo@ecb.europa.eu

  Bovendien heeft u als betrokkene rechtstreeks toegang tot uw persoonsgegevens in het IT-systeem van de ECB. Deze toegang verloopt via het online ECB-portaal, waarop u met gebruikersnaam en wachtwoord kunt inloggen. Betrokkenen kunnen te allen tijde hun persoonsgegevens aanpassen, met uitzondering van de naam en het nummer van de vergoedingsdebiteur. Informatie over hoe u de naam van de vergoedingsdebiteur kan wijzigen vindt u in de veelgestelde vraag: Hoe geef ik de contactgegevens van onze vergoedingsdebiteur door?. U kunt uw vragen richten aan SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

  Als u meent dat uw rechten krachtens Verordening (EU) 2018/1725 zijn geschonden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de European Data Protection Supervisor.

 11. Wijziging van deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als ontwikkelingen in de wetgeving daar aanleiding toe geven.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders