Декларация за защита на данните

Европейската централна банка (ЕЦБ) се ангажира със защитата на личните данни. Процедурите на ЕЦБ за защита на личните данни се основават на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.

ЕЦБ събира и използва Вашите данни за контакт за целите на налагането на годишни надзорни такси в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ), съгласно член 30 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. ЕЦБ е администраторът на операцията по обработка на данните.

Декларация за защита на данните