Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защита на данните

Декларация за защита на личните данни за тяхната обработка във връзка със събирането на надзорни такси

 1. Правна рамка за защита на данните, приложима за Европейската централна банка

  Европейската централна банка (ЕЦБ) обработва лични данни, свързани със събирането на надзорни такси, в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. (Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39)).

 2. Европейската централна банка като администратор за обработването на лични данни

  ЕЦБ е администраторът, който обработва лични данни, свързани със събирането на надзорни такси. За това обработване отговаря генерална дирекция „Организационни услуги“/дирекция „Финанси“ на ЕЦБ.

 3. Цел на обработването на лични данни от Европейската централна банка

  Личните данни се обработват с цел управление на комуникацията, свързана с годишните надзорни такси, т.е. за да се изчислят и начислят годишните надзорни такси на ЕНМ в съответствие с член 30 от Регламента за ЕНМ (Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63)).

 4. Законосъобразност на операциите на Европейската централна банка по обработка на личните данни

  Обработването на лични данни за целта, посочена в точка 3 по-горе, е необходимо по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2018/1725 във връзка с член 30 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси (Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23)).

 5. Категории лични данни, обработвани от Европейската централна банка

  ЕЦБ обработва следните лични данни:

  • пълно име
  • длъжност
  • организационно звено
  • адрес за бизнес кореспонденция и служебен имейл адрес
  • номер на служебен телефон и факс
  • подпис на упълномощените лица
 6. Достъп до личните данни, обработвани от Европейската централна банка

  Личните данни се съхраняват в сигурна, защитена с парола ИТ система. Достъп до тази система имат само ограничен брой служители на ЕЦБ, които изпълняват задачи, необходими за начисляването на годишните надзорни такси. Освен това е възможно някои лични данни да се обработват от ограничен брой служители на дирекция „Вътрешен одит“ в ЕЦБ, които извършват одити или провеждат специфични разследвания, свързани със събирането на таксите.

  ЕЦБ също така има право да сподели лични данни с националните компетентни органи, националните органи за преструктуриране и Единния съвет за преструктуриране въз основа на принципа „необходимост да се знае“.

 7. Период на съхранение

  ЕЦБ съхранява лични данни, докато те са необходими за целите на начисляването на годишни надзорни такси. Личните данни могат да се управляват пряко от субекта на данни (лицето за контакт). Данните а) остават в онлайн портала на ЕЦБ, докато лицето за контакт отговаря за събирането на такси в своята институция; и б) се актуализират и заместват с новата информация, предоставена от лицето за контакт. Всякакви промени в това отношение се съобщават незабавно на ЕЦБ и базата данни се актуализира своевременно.

 8. Вашите права като субект на данни

  Имате право на достъп до своите лични данни и право да коригирате неточни или непълни данни. Освен това имате право на следното (с някои ограничения):

  • да изтриете личните си данни;
  • да ограничите или възразите срещу обработването на Вашите лични данни съгласно членове 19, 20 и 23 от Регламент (ЕС) 2018/1725.
 9. Информация за контакт за въпроси и заявления

  За да упражните правата си, пишете ни на имейл адрес SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. При въпроси, свързани със защитата на личните данни, обърнете се към длъжностното лице на ЕЦБ за защита на данните на имейл адрес dpo@ecb.europa.eu.

  Освен това като субекти на данни имате пряк достъп до Вашите лични данни, съхранявани в ИТ системата на ЕЦБ. За целта е необходимо да влезете в онлайн портала с Вашето потребителско име и парола. Субектите на данни по всяко време могат да променят своите лични данни – с изключение на името и номера на задълженото лице за таксата. Информация как да промените името на задълженото лице за таксата е налична в раздела за често задавани въпроси: Как мога да предоставя данните за контакт на нашето задължено лице за таксата?. Въпроси могат да се изпращат на имейл адрес SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Оплаквания към Европейския надзорен орган по защита на данните

  Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат от обработването на Вашите лични данни, имате право по всяко време да подадете оплакване към Европейския надзорен орган по защита на данните.

 11. Промени в настоящата декларация за защита на личните данни

  Настоящата декларация за защита на личните данни може да претърпи промени, които да отразят промени в правната уредба.

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал