Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Protecția datelor

Declarația privind protecția vieții private pentru prelucrarea datelor cu caracter personal legate de colectarea taxelor

 1. Cadrul juridic privind protecția datelor aplicabil Băncii Centrale Europene

  Banca Centrală Europeană (BCE) prelucrează datele cu caracter personal legate de colectarea taxelor în conformitate cu legislația UE privind protecția datelor [Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39)].

 2. Banca Centrală Europeană în calitate de operator responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal

  Operatorul responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal legate de colectarea taxelor este BCE, prin intermediul Direcției generale servicii corporative/Direcția finanțe a BCE.

 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Banca Centrală Europeană

  Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de a gestiona comunicarea referitoare la taxele anuale de supraveghere, respectiv cu scopul de a calcula și a percepe taxele anuale de supraveghere aferente MUS, astfel cum se prevede în articolul 30 din Regulamentul privind MUS [Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63)].

 4. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor de către Banca Centrală Europeană

  Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat la punctul 3 de mai sus este necesară în sensul articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1725, coroborat cu articolul 30 din Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere [Regulamentul (UE) nr. 1163/2014 al Băncii Centrale Europene din 22 octombrie 2014 privind taxele de supraveghere (BCE/2014/41) (JO L 311, 31.10.2014, p. 23)].

 5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Banca Centrală Europeană

  BCE prelucrează următoarele date cu caracter personal:

  • numele complet;
  • funcția;
  • unitatea organizațională;
  • adresa de corespondență și adresa de e-mail de la locul de muncă;
  • numărul de telefon și numărul de fax de la locul de muncă;
  • semnătura persoanelor autorizate.
 6. Accesul la datele cu caracter personal prelucrate de Banca Centrală Europeană

  Datele cu caracter personal sunt stocate într-un sistem informatic securizat, protejat cu o parolă. Numai un număr limitat de membri ai personalului BCE, cărora le revine responsabilitatea de a îndeplini sarcinile necesare pentru perceperea taxelor anuale de supraveghere, au acces la acest sistem. În plus, un număr limitat de membri ai personalului din cadrul Direcției audit intern a BCE care sunt implicați în audituri sau care efectuează investigații specifice legate de colectarea taxelor pot prelucra anumite date cu caracter personal.

  BCE poate, de asemenea, partaja datele cu caracter personal cu autoritățile naționale competente, autoritățile naționale de rezoluție și Comitetul unic de rezoluție pe baza principiului necesității de a cunoaște.

 7. Perioada de retenție

  BCE păstrează datele cu caracter personal atât timp cât acestea sunt necesare pentru perceperea taxelor anuale de supraveghere. Datele cu caracter personal pot fi gestionate direct de persoana vizată (persoana de contact). Datele: (a) rămân pe portalul online al BCE atât timp cât persoana de contact este responsabilă de colectarea taxelor aferente instituției respective și (b) sunt actualizate și înlocuite cu informații noi furnizate de persoana de contact. Orice modificări în acest sens ar trebui comunicate fără întârziere BCE și baza de date va fi actualizată în timp util.

 8. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

  Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a rectifica orice date inexacte sau incomplete. De asemenea, aveți, cu unele limitări, dreptul:

  • de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • de a restricționa sau de a formula obiecții cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu articolele 19, 20 și 23 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
 9. Date de contact pentru întrebări și solicitări

  Vă puteți exercita drepturile contactându-ne prin e-mail la adresa SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Pentru toate întrebările referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor (Data Protection Officer) din cadrul BCE la adresa: dpo@ecb.europa.eu.

  În plus, BCE vă asigură, în calitate de persoane vizate, accesul direct la datele dumneavoastră cu caracter personal stocate în sistemul său informatic prin intermediul portalului online, după autentificarea cu un nume de utilizator și o parolă. Persoanele vizate pot, în orice moment, să modifice datele lor cu caracter personal, cu excepția numelui și a numărului debitorului taxei. Informații privind modalitatea de modificare a numelui debitorului taxei sunt prezentate în răspunsurile la întrebări frecvente: Cum pot furniza datele de contact ale debitorului taxei? Pot fi trimise întrebări la adresa: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Sesizarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor

  În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a depune, în orice moment, o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

 11. Modificări ale declarației privind protecția vieții private

  Această declarație privind protecția vieții private poate fi modificată pentru a lua în considerare noi evoluții juridice.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate