Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se zpracovávání osobních údajů v souvislosti s výběrem poplatků

 1. Právní rámec pro ochranu údajů vztahující se na Evropskou centrální banku

  Evropská centrální banka (ECB) zpracovává osobní údaje související s výběrem poplatků v souladu s právními předpisy EU na ochranu údajů. (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39))

 2. Evropská centrální banka jako správce v oblasti zpracovávání osobních údajů

  ECB je správcem v oblasti zpracovávání osobních údajů v souvislosti s výběrem poplatků. Za jejich zpracovávání je odpovědné generální ředitelství ECB pro korporátní služby / ředitelství pro finance.

 3. Účel zpracovávání osobních údajů Evropskou centrální bankou

  Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem vést komunikaci související s ročními poplatky za dohled, tzn. za účelem výpočtu a ukládání ročních poplatků za dohled SSM, jak je stanoveno v článku 30 nařízení o SSM (nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63)).

 4. Zákonnost zpracovávání údajů Evropskou centrální bankou

  Zpracovávání osobních údajů pro účel uvedený v bodě 3 výše je nezbytné ve smyslu čl. 5 odst. 1) písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/1725 spolu s článkem 30 nařízení ECB o poplatcích za dohled (nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (Úř. věst. L 311, 31.10.2014, s. 23)).

 5. Kategorie osobních údajů, které Evropská centrální banka zpracovává

  ECB zpracovává následující osobní údaje:

  • celé jméno
  • pracovní zařazení
  • organizační jednotka
  • adresa pro pracovní korespondenci a e-mailová adresa
  • služební telefonní a faxové číslo
  • podpis oprávněných osob
 6. Přístup k osobním údajům, které Evropská centrální banka zpracovává

  Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečeném IT systému chráněném heslem. Přístup do tohoto systému má jen omezený počet zaměstnanců ECB pověřených výkonem úkolů nezbytných pro ukládání ročních poplatků za dohled. Dále může některé osobní údaje zpracovávat omezený počet zaměstnanců ECB z ředitelství pro interní audit, kteří se zabývají audity nebo provádějí specifická šetření v souvislosti s výběrem poplatků.

  ECB může osobní údaje sdílet také s vnitrostátními příslušnými orgány, vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize a Jednotným výborem pro řešení krizí, avšak pouze na základě opodstatněné potřeby.

 7. Doba uchovávání údajů

  ECB uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k vyměření ročních poplatků za dohled. Osobní údaje může spravovat přímo subjekt údajů (kontaktní osoba). Údaje a) zůstanou na online portálu ECB tak dlouho, dokud je daná kontaktní osoba odpovědná za výběr poplatků od příslušné instituce, a b) budou aktualizovány a přepisovány novými informacemi, jež poskytuje kontaktní osoba. Jakékoli změny v tomto ohledu je třeba bezodkladně sdělit ECB a databáze bude včas aktualizována.

 8. Subjekt údajů – vaše práva

  Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a na opravu jakýchkoli nepřesných či neúplných údajů. Dále máte (až na určitá omezení) také právo:

  • nechat své osobní údaje vymazat
  • omezit nebo vznést námitky vůči zpracovávání vašich osobních údajů v souladu s články 19, 20 a 23 nařízení (EU) 2018/1725
 9. Kontaktní údaje pro dotazy nebo žádosti

  Svá práva můžete uplatnit na e-mailové adrese SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Máte-li jakékoli dotazy související s ochranou osobních údajů, obraťte se prosím na inspektora ECB pro ochranu údajů na adrese dpo@ecb.europa.eu.

  Jakožto subjektu údajů vám ECB navíc poskytla přístup k vašim osobním údajům uloženým v jejím IT systému prostřednictvím online portálu, na němž je třeba se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Subjekty údajů mohou své osobní údaje změnit kdykoli – s výjimkou názvu poplatníka a jeho čísla. Informace o tom, jak změnit název poplatníka, jsou k dispozici v tomto dokumentu: proces jmenování poplatníka. Dotazy můžete posílat na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Možnost obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

  Domníváte-li se, že byla vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725 porušena v důsledku zpracovávání vašich osobních údajů, máte právo kdykoli podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

 11. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být změněno, aby zohledňovalo změny v právní úpravě.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)