Vyhlásenie o ochrane údajov

Európska centrálna banka (ECB) sa zaväzuje chrániť osobné údaje. Postupy ECB týkajúce sa ochrany osobných údajov vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

ECB vaše kontaktné údaje zbiera a používa na účely účtovania ročných poplatkov za dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) v súlade s článkom 30 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013. ECB riadi proces spracovania údajov.

ECB bude vaše kontaktné údaje poskytovať len v prípade potreby inštitúciám, ktoré sú súčasťou bankovej únie, napr. príslušným vnútroštátnym orgánom, vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií a Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií.

Vyhlásenie o ochrane údajov