Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Ochrana údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia pri spracovaní osobných údajov v súvislosti s výberom poplatkov

 1. Právny rámec ochrany údajov vzťahujúci sa na Európsku centrálnu banku

  Európska centrálna banka (ECB) spracúva osobné údaje súvisiace s výberom poplatkov v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. ES L 295, 21.11.1998, s. 39)).

 2. Európska centrálna banka ako prevádzkovateľ spracovania osobných údajov

  Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov súvisiacich s výberom poplatkov je ECB. Za spracovanie údajov zodpovedá generálne riaditeľstvo ECB pre korporátne služby/riaditeľstvo pre financie.

 3. Účel spracovania osobných údajov Európskou centrálnou bankou

  Osobné údaje sa spracúvajú na účely riadenia komunikácie súvisiacej s ročnými poplatkami za dohľad, t. j. na výpočet a účtovanie ročných poplatkov za dohľad SSM v súlade s článkom 30 nariadenia o SSM (nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63)).

 4. Zákonnosť operácií Európskej centrálnej banky týkajúcich sa spracovania údajov

  Spracovanie osobných údajov na účely uvedené v časti 3 je nevyhnutné v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2018/1725 v spojení s článkom 30 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad (nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23)).

 5. Kategórie osobných údajov spracúvaných Európskou centrálnou bankou

  ECB spracúva nasledujúce osobné údaje:

  • celé meno
  • funkciu
  • organizačnú jednotku
  • pracovnú korešpondenčnú adresu a e-mailovú adresu
  • pracovné telefónne a faxové číslo
  • podpis oprávnených osôb
 6. Prístup k osobným údajom spracúvaným Európskou centrálnou bankou

  Osobné údaje sú uložené v bezpečnom informačnom systéme, ktorý je chránený heslom. Prístup do systému má len obmedzený počet zamestnancov ECB, ktorí sú zodpovední za výkon úloh spojených s výberom ročných poplatkov za dohľad. Niektoré z osobných údajov môže ďalej spracovávať obmedzený počet zamestnancov odboru interného auditu ECB, ktorí vykonávajú audit alebo špecifické kontroly súvisiace s výberom poplatkov.

  ECB môže osobné údaje v opodstatnených prípadoch poskytovať aj príslušným vnútroštátnym orgánom, vnútroštátnym orgánom pre riešenie krízových situácií a Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií.

 7. Doba uchovávania údajov

  ECB osobné údaje uchováva dovtedy, kým sú potrebné na účely účtovania ročných poplatkov za dohľad SSM. Dotknutá osoba (kontaktná osoba) môže svoje osobné údaje priamo spravovať. Údaje a) zostanú uchované na online portáli ECB dovtedy, kým bude kontaktná osoba zodpovedná za výber poplatkov za svoju inštitúciu, b) je možné aktualizovať a nahradiť novými informáciami poskytnutými kontaktnou osobou. V záujme včasnej aktualizácie databázy údajov je o všetkých zmenách v tejto súvislosti potrebné ECB bezodkladne informovať.

 8. Práva dotknutých osôb

  Dotknuté osoby majú právo na prístup k svojim osobným údajom a opravu prípadných nepresných alebo neúplných údajov. Majú tiež (s určitými obmedzeniami) právo:

  • svoje osobné údaje vymazať,
  • obmedziť spracovanie alebo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov v súlade s článkami 19, 20 a 23 nariadenia (EÚ) 2018/1725.
 9. Kontaktné informácie na predkladanie otázok a žiadostí

  Svoje práva môžete uplatniť na adrese SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. S otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na referenta ECB pre ochranu osobných údajov dpo@ecb.europa.eu.

  ECB okrem toho dotknutým osobám umožňuje priamy prístup k osobným údajom uloženým v jej informačnom systéme, a to prostredníctvom online portálu (po prihlásení pomocou používateľského mena a hesla). S výnimkou názvu poplatníka a čísla poplatníka môžu dotknuté osoby svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť. Podrobnejšie informácie o tom, ako zmeniť názov poplatníka, sú uvedené na stránke s odpoveďami na najčastejšie otázky (Ako môžeme oznámiť kontaktné údaje poplatníka?). Prípadné otázky posielajte na adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

  Ak podľa vášho názoru došlo v dôsledku spracovania osobných údajov k porušeniu vašich práv v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

 11. Zmeny vyhlásenia o ochrane súkromia

  Vyhlásenie o ochrane súkromia sa môže zmeniť v závislosti od aktuálneho vývoja v právnej oblasti.

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)