Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

Europos Centrinis Bankas (ECB) yra įsipareigojęs apsaugoti asmens duomenis. ECB taikoma asmens duomenų apsaugos tvarka parengta vadovaujantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

Kontaktinius duomenis ECB renka ir naudoja metiniam priežiūros mokesčiui, susijusiam su Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) veikimu, surinkti remiantis 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsniu. ECB yra už duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas.

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos