Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumą tvarkant mokesčiams surinkti reikalingus asmens duomenis

 1. Europos Centriniam Bankui taikomi duomenų apsaugos teisės aktai

  Europos Centrinis Bankas (ECB) asmens duomenis, gautus renkant mokesčius, tvarko vadovaudamasis ES duomenų apsaugos teisės aktu (2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98)).

 2. Europos Centrinis Bankas – tvarkomų asmens duomenų valdytojas

  ECB yra tvarkomų mokesčiams surinkti reikalingų asmens duomenų valdytojas. Duomenų tvarkytojas yra ECB Vidaus paslaugų generalinis direktoratas / Finansų direktoratas.

 3. Asmens duomenų tvarkymo Europos Centriniame Banke tikslas

  Asmens duomenys reikalingi komunikacijai dėl metinių priežiūros mokesčių, t. y. kai reikia apskaičiuoti ir surinkti metinius BPM priežiūros mokesčius, kaip nustatyta BPM reglamento (2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63)) 30 straipsnyje.

 4. Asmens duomenų tvarkymo Europos Centriniame Banke teisėtumas

  Tvarkyti asmens duomenis 3 punkte nurodytu tikslu yra būtina dėl Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų priežasčių, kartu vadovaujantis ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 30 straipsniu (2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (OL L 311, 2014 10 31, p. 23)).

 5. Europos Centrinio Banko tvarkomų asmens duomenų kategorijos

  ECB tvarkomi asmens duomenys:

  • vardai ir pavardės
  • pareigų pavadinimai
  • organizacijos struktūrinių padalinių pavadinimai
  • tarnybinei korespondencijai naudojami adresai ir el. pašto adresai
  • tarnybiniai telefono ir fakso numeriai
  • įgaliotų asmenų parašai
 6. Prieiga prie Europos Centrinio Banko tvarkomų asmens duomenų

  Asmens duomenys saugomi saugioje, slaptažodžiu apsaugotoje IT sistemoje. Prieigą prie šios sistemos turi tik tie ECB darbuotojai, kurie vykdo su metinių priežiūros mokesčių surinkimu susijusias užduotis. Teisę tvarkyti kai kuriuos asmens duomenis turi ir kai kurie ECB vidaus audito direktorato darbuotojai, bet tik tie, kurie atlieka su mokesčių surinkimu susijusius konkrečius tyrimus ar auditus.

  Be to, asmens duomenis ECB gali atskleisti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, nacionalinėms pertvarkymo institucijoms ir Bendrai pertvarkymo valdybai pagal principą „būtina žinoti“.

 7. Duomenų saugojimo laikotarpis

  ECB asmens duomenis saugo tol, kol jų reikia metiniams priežiūros mokesčiams surinkti. Duomenų subjektas (kontaktinis asmuo) gali tiesiogiai valdyti savo asmens duomenis. Duomenys a) ECB interneto portale laikomi tol, kol kontaktinis asmuo yra atsakingas už savo įstaigos mokesčių surinkimą, ir yra b) atnaujinami ir pakeičiami gavus naują kontaktinio asmens pateiktą informaciją. Apie bet kokius duomenų pasikeitimus reikėtų kuo greičiau pranešti ECB ir duomenų bazė bus atnaujinta laiku.

 8. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

  Jūs turite teisę prisijungti prie savo asmens duomenų ir ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis. Taip pat turite teisę (su tam tikrais apribojimais):

  • ištrinti savo asmens duomenis,
  • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/1725 19, 20 ir 23 straipsniuose.
 9. Kontaktinė informacija užklausoms ir prašymams

  Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, rašykite mums el. pašto adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Visais klausimais dėl asmens duomenų apsaugos galite kreiptis į ECB duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu dpo@ecb.europa.eu.

  Be to, ECB jums (t. y. duomenų subjektams) suteikia tiesioginę prieigą prie jūsų asmens duomenų, laikomų ECB IT sistemoje. Prie jų galite prisijungti per internetinį portalą, įvedę naudotojo ID ir slaptažodį. Duomenų subjektai gali bet kada koreguoti savo asmens duomenis, išskyrus mokesčio subjekto pavadinimą ir numerį. Informacijos apie tai, kaip pakeisti mokesčio subjekto pavadinimą, galima rasti DUK skiltyje. Žiūrėkite atsakymą į klausimą Kaip galiu pateikti mokesčio subjekto kontaktinius duomenis?. Jeigu kyla klausimų, rašykite el. pašto adresu SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pagalba

  Jeigu manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jums Reglamentu (ES) 2018/1725 suteiktos teisės, turite teisę bet kada pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

 11. Šio pranešimo apie privatumą pakeitimai

  Pasikeitus teisės normoms, gali būti keičiamas ir šis pranešimas apie privatumą.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus