SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Databeskyttelse

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med opkrævning af gebyrer

 1. Den retlige databeskyttelsesramme for Den Europæiske Centralbank

  Den Europæiske Centralbank (ECB) behandler personoplysninger relateret til opkrævningen af gebyrer, som er underlagt EU's databeskyttelseslovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner og organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF, (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39)).

 2. Den Europæiske Centralbank som dataansvarlig ved behandlingen af personoplysninger

  ECB er den dataansvarlige ved behandlingen af persondata i forbindelse med opkrævning af gebyrer. ECB's Generaldirektorat for Virksomhedsservice/Direktoratet Finans er ansvarlig for behandlingen.

 3. Formålet med Den Europæiske Centralbanks behandling af personoplysninger

  Der behandles personoplysninger med henblik på håndtering af kommunikationen i forbindelse med de årlige tilsynsgebyrer, dvs. med henblik på beregningen og opkrævningen af SSM's årlige tilsynsgebyrer som omhandlet i artikel 30 i (SSM -forordningen (Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)).

 4. Lovligheden af Den Europæiske Centralbanks databehandling

  Behandlingen af personoplysninger til det formål, der er anført i punkt 3 ovenfor, er nødvendig som omhandlet i artikel 5, stk.1, litra a) og b), i forordning (EU) 2018/1725, sammenholdt med artikel 30 i ECB's forordning om tilsynsgebyrer (Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23)).

 5. Kategorier af personoplysninger, som behandles af Den Europæiske Centralbank

  ECB behandler følgende personoplysninger:

  • Fulde navn
  • Jobtitel
  • Organisatorisk enhed
  • Forretningsadresse og e-mailadresse
  • Forretningstelefon og -faxnummer
  • Bemyndigede personers underskrift.
 6. Adgang til personoplysninger, som behandles af Den Europæiske Centralbank

  Personoplysninger oppevares i et sikkert, passwordbeskyttet IT-system. Kun et begrænset antal ansatte i ECB med ansvar for opgaver, der er nødvendige for at opkræve de årlige tilsynsgebyrer, har adgang til dette system. Desuden kan et begrænset antal ECB-medarbejdere i ECB's Direktorat for Intern Revision, som deltager i revision eller udfører specifikke undersøgelser i forbindelse med opkrævning af gebyrer, behandle visse personoplysninger.

  ECB kan også dele personoplysninger med kompetente nationale myndigheder, nationale afviklingsmyndigheder og Den Fælles Afviklingsinstans i henhold til need-to-know-princippet.

 7. Opbevaringsperiode

  ECB opbevarer personoplysninger, så længe de skal bruges til at opkræve årlige tilsynsgebyrer. Personoplysninger kan administreres direkte af den registrerede (kontaktpersonen). Oplysningerne skal a) forblive på ECB's onlineportal, så længe kontaktpersonen er ansvarlig for gebyropkrævningen i det pågældende institut, og b) opdateres og overskrives med nye oplysninger fra kontaktpersonen. Alle ændringer bør straks meddeles ECB, og databasen bliver opdateret hurtigst muligt.

 8. Dine rettigheder som registreret

  Du har ret til adgang til dine personoplysninger og til at korrigere unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger. Du har også ret (med visse begrænsninger):

  • til at slette dine personoplysninger
  • til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 23 i forordning (EU) 2018/1725.
 9. Kontaktoplysninger til brug ved forespørgsler og anmodninger

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Alle forespørgsler vedrørende beskyttelse af personoplysninger rettes til ECB's databeskyttelsesansvarlige dpo@ecb.europa.eu.

  Endvidere har ECB givet registrerede direkte adgang til deres personoplysninger, som opbevares i ECB's IT-systemer, via onlineportalen, hvor de kan logge ind med et bruger-ID og et password. Registrerede kan til enhver tid ændre deres personoplysninger, dog ikke gebyrbetalers navn og nummer. Information om, hvordan man ændrer gebyrbetalers navn, findes under "Ofte stillede spørgsmål", nærmere bestemt under spørgsmålet Hvordan opgiver vi vores gebyrbetalers kontaktoplysninger? Spørgsmål kan rettes til SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Henvendelser til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

  Hvis du anser dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 for at være blevet overtrådt som følge af behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 11. Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

  Denne databeskyttelseserklæring kan blive ændret for at tage hensyn til ny udvikling i lovgivningen.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing