Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Andmekaitse

Andmekaitse deklaratsioon isikuandmete töötlemise kohta järelevalvetasude kogumisel

 1. Euroopa Keskpangas kohaldatav andmekaitse õigusraamistik

  Euroopa Keskpank (EKP) töötleb järelevalvetasude kogumisega seotud isikuandmeid kooskõlas ELi andmekaitseõigusega. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39))

 2. Euroopa Keskpank kui isikuandmete vastutav töötleja

  EKP kontrollib vastutava töötlejana järelevalvetasude kogumisega seotud isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemise eest vastutab EKP üldteenuste peadirektoraat / finantsteenuste direktoraat.

 3. Mis eesmärgil EKP isikuandmeid töötleb?

  Isikuandmeid töödeldakse selleks, et korraldada iga-aastaste järelevalvetasudega seotud teabevahetust, mis on vajalik ühtse järelevalvemehhanismi iga-aastaste järelevalvetasude arvutamiseks ja sissenõudmiseks kooskõlas ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikliga 30 (nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63)).

 4. EKP-poolse isikuandmete töötlemise seaduslikkus

  Isikuandmete töötlemine punktis 3 nimetatud eesmärgil on vajalik määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktide a ja b tähenduses koostoimes järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikliga 30 (Euroopa Keskpanga 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41); ELT L 311, 31.10.2014, lk 23).

 5. EKP töödeldavate isikuandmete kategooriad

  EKP töötleb järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi
  • ametikoht
  • organisatsiooniüksus
  • asutuse postiaadress ja e-aadress
  • asutuse telefoni- ja faksinumber
  • volitatud isikute allkirjad
 6. Juurdepääs EKP töödeldavatele isikuandmetele

  Isikuandmeid hoitakse parooliga kaitstud turvalises IT-keskkonnas. Süsteemile on juurdepääs piiratud hulgal EKP töötajatel, kes vastutavad iga-aastaste järelevalvetasude kogumisega seotud ülesannete täitmise eest. Peale selle on mõningate isikuandmete töötlemise luba piiratud hulgal EKP siseauditi direktoraadi töötajatel, kes tegelevad audititega või teevad järelevalvetasude kogumisega seotud päringuid.

  EKP võib edastada isikuandmeid vajadust mööda ka riiklikele pädevatele asutustele, riiklikele kriisilahendusasutustele ja Ühtsele Kriisilahendusnõukogule.

 7. Isikuandmete säilitamise aeg

  EKP säilitab isikuandmeid seni, kuni need on vajalikud iga-aastaste järelevalvetasude kogumiseks. Andmesubjektil (kontaktisikul) on õigus oma isikuandmeid vahetult hallata. Isikuandmeid a) säilitatakse EKP veebiportaalis seni, kuni asjaomane kontaktisik vastutab oma krediidiasutuse järelevalvetasu maksmise eest ning b) ajakohastatakse vastavalt kontaktisikult saadavatele uutele andmetele või asendatakse nendega. EKPd tuleb viivitamatult teavitada kõigist asjassepuutuvatest muudatustest, et andmebaasi saaks õigeaegselt ajakohastada.

 8. Andmesubjektide õigused

  Andmesubjektidel on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ning neid parandada või täiendada. Andmesubjektidel on ka (teatavate piirangutega) õigus:

  • lasta oma isikuandmeid kustutada;
  • piirata andmete töötlemist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artiklitega 19, 20 ja 23.
 9. Kontaktandmed päringute ja taotluste esitamiseks

  Andmesubjekti õiguste kasutamiseks palume võtta meili teel ühendust e-aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Isikuandmete kaitsega seotud küsimused palume saata EKP andmekaitseametnikule (dpo@ecb.europa.eu).

  EKP on võimaldanud andmesubjektidele otsese juurdepääsu nende isikuandmetele, mida hoitakse EKP IT-keskkonna veebiportaalis, kuhu saab sisse logida kasutajanime ja salasõna abil. Andmesubjektidel on võimalik igal ajal oma isikuandmeid muuta (välja arvatud tasuvõlgniku nimi ja tasuvõlgniku number). Tasuvõlgniku nime muutmise kohta saab lähemat teavet korduma kippuvate küsimuste rubriigis küsimuse „Kuidas saab esitada tasuvõlgniku kontaktandmeid?” vastusest. Küsimused palume saata meiliaadressile SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole

  Kui leiate, et teie määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi on isikuandmete töötlemise tulemusel rikutud, võite esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile.

 11. Isikuandmete kaitse põhimõtete muutmine

  Isikuandmete kaitse põhimõtteid võidakse muuta, et võtta arvesse uusi arengusuundi õigusvaldkonnas.

Kõik selle jaotise teemad

Rikkumisest teatamine