Andmekaitse deklaratsioon

Euroopa Keskpank (EKP) kohustub tagama isikuandmete kaitse. EKP kohaldatavad isikuandmete kaitse menetlused põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusel (EÜ) nr 45/2001.

EKP kogub ja kasutab kontaktandmeid iga-aastaste järelevalvetasude kogumisel ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) raames kooskõlas nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 30. EKP kontrollib andmete töötlemist.

EKP edastab kontaktandmeid ainult vajadust mööda asutustele, kes kuuluvad pangaliitu (nt riiklikud pädevad asutused, riiklikud kriisilahendusasutused ja ühtne kriisilahendusnõukogu).

Andmekaitse deklaratsioon