Andmekaitse

Andmekaitse deklaratsioon isikuandmete töötlemise kohta järelevalvetasude kogumisel

 1. Euroopa Keskpangas kohaldatav andmekaitse õigusraamistik

  Euroopa Keskpank (EKP) töötleb järelevalvetasude kogumisega seotud isikuandmeid kooskõlas ELi andmekaitseõigusega. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (määrus 2018/1725; ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

 2. EKP kui isikuandmete vastutav töötleja

  EKP kontrollib vastutava töötlejana järelevalvetasude kogumisega seotud isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemise eest vastutab EKP üldteenuste/finantsteenuste peadirektoraat.

 3. Mis eesmärgil EKP isikuandmeid töötleb?

  Isikuandmeid töödeldakse selleks, et korraldada iga-aastaste järelevalvetasudega seotud teabevahetust, mis on vajalik ühtse järelevalvemehhanismi iga-aastaste järelevalvetasude arvutamiseks ja sissenõudmiseks kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 30 (nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ühtse järelevalvemehhanismi määrus; ELT L 287, 29.10.2013, lk 63)).

 4. EKP-poolse isikuandmete töötlemise seaduslikkus

  Isikuandmete töötlemine punktis 3 nimetatud eesmärgil on vajalik määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktide a ja b tähenduses koostoimes ühtse järelevalvemehhanismi määruse artikliga 30 ja Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1163/2014 (Euroopa Keskpanga 22. oktoobri 2014. aasta määrus nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41; ELT L 311, 31.10.2014, lk 23)).

 5. EKP töödeldavate isikuandmete kategooriad

  EKP töötleb järgmisi isikuandmeid:

  • ees- ja perekonnanimi
  • ametikoht
  • organisatsiooniüksus
  • asutuse postiaadress ja e-aadress
  • asutuse telefoni- ja faksinumber
  • volitatud isikute allkirjad
 6. Juurdepääs EKP töödeldavatele isikuandmetele

  Isikuandmeid hoitakse parooliga kaitstud turvalises IT-keskkonnas. Süsteemile on juurdepääs piiratud hulgal EKP töötajatel, kes vastutavad iga-aastaste järelevalvetasude kogumisega seotud ülesannete täitmise eest. Mõningate isikuandmete täiendava töötlemise luba on piiratud hulgal EKP siseauditi direktoraadi töötajatel, kes tegelevad audititega või teevad järelevalvetasude kogumisega seotud päringuid.

  EKP edastab isikuandmeid ainult vajadust mööda riiklikele pädevatele asutustele, riiklikele kriisilahendusasutustele ja Ühtsele Kriisilahendusnõukogule.

 7. Isikuandmete säilitamise aeg

  EKP säilitab isikuandmeid seni, kuni need on vajalikud iga-aastaste järelevalvetasude kogumiseks. Andmesubjektil (kontaktisikul) on õigus oma isikuandmeid vahetult hallata. Isikuandmeid a) säilitatakse EKP veebiportaalis seni, kuni asjaomane kontaktisik vastutab oma krediidiasutuse järelevalvetasu maksmise eest ning b) ajakohastatakse vastavalt kontaktisikult saadud uutele andmetele või asendatakse nendega. EKPd tuleb viivitamatult teavitada kõigist asjassepuutuvatest muudatustest, et andmebaasi saaks õigeaegselt ajakohastada.

 8. Andmesubjektide õigused

  Andmesubjektidel on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele ning neid parandada või täiendada. Andmesubjektidel on ka (teatavate piirangutega) õigus:

  • lasta oma isikuandmeid kustutada;
  • piirata andmete töötlemist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artiklitega 19, 20 ja 23.
 9. Kontaktandmed päringute ja taotluste esitamiseks

  Andmesubjekti õiguste kasutamiseks palume võtta meili teel ühendust e-aadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Isikuandmete kaitsega seotud küsimused palume saata EKP andmekaitseametnikule (dpo@ecb.europa.eu).

  EKP on võimaldanud andmesubjektidele vahetu juurdepääsu enda isikuandmetele, mida hoitakse EKP IT-süsteemis. Juurdepääsuks veebiportaalile on vaja kasutajatunnust ja salasõna. Andmesubjektid võivad igal ajal oma isikuandmeid muuta (välja arvatud tasuvõlgniku nimi ja number). Teave tasuvõlgniku nime muutmise kohta on kättesaadav rubriigis, mis käsitleb tasuvõlgnike määramist. Küsimused palume saata meiliaadressil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Pöördumine Euroopa Andmekaitseinspektori poole

  Kui leiate, et teie määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi on isikuandmete töötlemise tulemusel rikutud, võite esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile.

 11. Isikuandmete kaitse põhimõtete muutmine

  Isikuandmete kaitse põhimõtteid võidakse muuta, et võtta arvesse uusi arengusuundi õigusvaldkonnas.