Προστασία δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συλλογή τελών

 1. Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συλλογή τελών με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων. (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (Κανονισμός 2018/1725) (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).)

 2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ελεγκτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Η ΕΚΤ ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συλλογή τελών. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για αυτήν την επεξεργασία.

 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για τη διαχείριση της επικοινωνίας που σχετίζεται με τα ετήσια εποπτικά τέλη, δηλ. για τον υπολογισμό και την επιβολή των ετήσιων εποπτικών τελών στο πλαίσιο του ΕΕΜ όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (κανονισμός ΕΕΜ - κανονισμός του Συμβουλίου (EΕ) αριθ. 1024/2013 της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).).

 4. Νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό που αναφέρεται στην Ενότητα 3 είναι αναγκαία κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ/2014/41 - κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΕ L 311, της 31.10.2014, σ. 23).).

 5. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Επαγγελματική ιδιότητα
  • Υπηρεσιακή μονάδα
  • Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση επιχείρησης
  • Αριθμός τηλεφώνου και φαξ επιχείρησης
  • Υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων
 6. Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα το οποίο προστατεύεται με κωδικό. Σε αυτό το σύστημα έχει πρόσβαση μόνο ένας περιορισμός αριθμός μελών του προσωπικού της ΕΚΤ τα οποία ασκούν καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των ετήσιων εποπτικών τελών. Περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει από περιορισμένο αριθμό μελών του προσωπικού της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης της ΕΚΤ τα οποία συμμετέχουν σε ελέγχους ή διεξάγουν συγκεκριμένες έρευνες που σχετίζονται με τη συλλογή των τελών.

  Η ΕΚΤ θα ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης μόνον εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη.

 7. Περίοδος διατήρησης

  Η ΕΚΤ διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τον σκοπό της επιβολής ετήσιων εποπτικών τελών. Ειδικότερα, η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων (τον υπεύθυνο επικοινωνίας). Τα δεδομένα: α) θα παραμένουν στη διαδικτυακή πύλη της ΕΚΤ για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι αρμόδιος για τη συλλογή των τελών του ιδρύματός του και β) θα επικαιροποιούνται και θα αντικαθίστανται με νέες πληροφορίες που θα παρέχονται από τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Τυχόν μεταβολές από αυτήν την άποψη θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΚΤ χωρίς καθυστέρηση ούτως ώστε η βάση δεδομένων να επικαιροποιείται εγκαίρως.

 8. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε επίσης το δικαίωμα (με κάποιους περιορισμούς) να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

  • να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
  • να περιορίσετε την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να διατυπώσετε αντίρρηση για αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
 9. Στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Για κάθε άλλη ερώτηση που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu.

  Επιπλέον, η ΕΚΤ σας παρέχει, ως υποκείμενα δεδομένων, απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι αποθηκευμένα στο πληροφοριακό σύστημά της, μέσω της διαδικτυακής πύλης χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής. Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν – με εξαίρεση την επωνυμία και τον αριθμό οφειλέτη εποπτικού τέλους. Για να μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε την επωνυμία οφειλέτη εποπτικού τέλους, μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο έγγραφο: διαδικασία διορισμού οφειλέτη εποπτικού τέλους. Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

  Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 11. Μεταβολές στην παρούσα δήλωση

  Η παρούσα δήλωση μπορεί να μεταβληθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο.