Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεσμεύεται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΚΤ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000.

Η ΕΚΤ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας για τον σκοπό της επιβολής ετήσιων εποπτικών τελών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013. Η ΕΚΤ εκτελεί καθήκοντα υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Η ΕΚΤ θα κοινοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ανάλογα με τις ανάγκες μόνο, σε ιδρύματα που αποτελούν μέρος της τραπεζικής ένωσης, όπως οι εθνικές αρμόδιες αρχές, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Δήλωση προστασίας δεδομένων