Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Προστασία δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τη συλλογή τελών

 1. Νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων το οποίο εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συλλογή τελών με την επιφύλαξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων. (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39))

 2. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ελεγκτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Η ΕΚΤ ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη συλλογή τελών. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικών Υπηρεσιών της ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για αυτήν την επεξεργασία.

 3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τίθενται σε επεξεργασία με σκοπό τη διαχείριση της επικοινωνίας που αφορά τα ετήσια εποπτικά τέλη, δηλ. τον υπολογισμό και την επιβολή των ετήσιων εποπτικών τελών στο πλαίσιο του ΕΕΜ όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ (κανονισμός του Συμβουλίου (EΕ) αριθ. 1024/2013 της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63)).

 4. Νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 3 παραπάνω είναι αναγκαία κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (ΕΕ L 311, της 31.10.2014, σ. 23)).

 5. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Η ΕΚΤ επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Επαγγελματική ιδιότητα
  • Υπηρεσιακή μονάδα
  • Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση επιχείρησης
  • Αριθμός τηλεφώνου και φαξ επιχείρησης
  • Υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων
 6. Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα το οποίο προστατεύεται με κωδικό. Σε αυτό το σύστημα έχει πρόσβαση μόνο ένας περιορισμός αριθμός μελών του προσωπικού της ΕΚΤ οι οποίοι ασκούν καθήκοντα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των ετήσιων εποπτικών τελών. Επιπλέον, ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να τεθούν σε επεξεργασία από έναν περιορισμένο αριθμό μελών του προσωπικού της Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΕΚΤ τα οποία συμμετέχουν σε ελέγχους ή διεξάγουν συγκεκριμένες έρευνες που σχετίζονται με τη συλλογή τελών.

  Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης μόνον εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη.

 7. Περίοδος διατήρησης

  Η ΕΚΤ διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τον σκοπό της επιβολής ετήσιων εποπτικών τελών. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνει απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων (τον υπεύθυνο επικοινωνίας). Τα δεδομένα: α) θα παραμένουν στη διαδικτυακή πύλη της ΕΚΤ για όσο διάστημα ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι αρμόδιος για τη συλλογή των τελών του ιδρύματός του και β) θα επικαιροποιούνται και θα αντικαθίστανται με νέες πληροφορίες που θα παρέχονται από τον υπεύθυνο επικοινωνίας. Τυχόν μεταβολές προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΚΤ χωρίς καθυστέρηση για την έγκαιρη επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων.

 8. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και διόρθωσης των δεδομένων που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έχετε επίσης το δικαίωμα (με κάποιους περιορισμούς) να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

  • να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
  • να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή να διατυπώσετε αντίρρηση για αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 19, 20 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.
 9. Στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή ερωτημάτων και αιτημάτων

  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Για κάθε άλλη ερώτηση που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΚΤ στη διεύθυνση dpo@ecb.europa.eu.

  Επιπλέον, η ΕΚΤ σας παρέχει, ως υποκείμενα δεδομένων, απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και είναι αποθηκευμένα στο πληροφοριακό της σύστημα, μέσω της διαδικτυακής πύλης, κατόπιν σύνδεσής σας χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν – με εξαίρεση την επωνυμία και τον αριθμό οφειλέτη εποπτικού τέλους. Για να μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε την επωνυμία του οφειλέτη εποπτικού τέλους μπορείτε να ανατρέξετε στις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις: Πώς μπορώ να κοινοποιήσω τα στοιχεία επικοινωνίας του οφειλέτη εποπτικού τέλους. Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

  Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 11. Μεταβολές στην παρούσα δήλωση

  Η παρούσα δήλωση μπορεί να μεταβληθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες εξελίξεις στο νομικό πλαίσιο.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων