Varstvo podatkov

Izjava o varstvu zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nadomestili za nadzor

 1. Pravni okvir za varstvo podatkov, ki ga uporablja Evropska centralna banka

  Evropska centralna banka (ECB) obdeluje osebne podatke v zvezi z nadomestili za nadzor v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov: Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Uredba 2018/1725) (UL L 295, 21. 11. 2018, str. 39).

 2. Evropska centralna banka kot upravljavec obdelave osebnih podatkov

  ECB je upravljavec obdelave osebnih podatkov v zvezi z nadomestili za nadzor. Za obdelavo je odgovoren generalni direktorat Korporativne storitve/Finance.

 3. Namen obdelave osebnih podatkov s strani Evropske centralne banke

  Osebni podatki se obdelujejo z namenom upravljanja komunikacije v zvezi z letnimi nadomestili za nadzor, tj. za izračun in zaračunavanje letnih nadomestil za nadzor v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN), kot predvideva člen 30 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 (uredba o EMN – Uredba Sveta (EU) z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29. 10. 2013, str. 63)).

 4. Zakonitost postopkov obdelave podatkov s strani Evropske centralne banke

  Obdelava osebnih podatkov za namen, opredeljen v 3. razdelku, je potrebna v smislu člena 5(1)(a) in (b) Uredbe (EU) 2018/1725 v povezavi s členom 30 uredbe o EMN in Uredbo (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/41 – Uredba (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke z dne 22. oktobra 2014 o nadomestilih za nadzor (UL L 311, 31. 10. 2014, str. 23)).

 5. Kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Evropska centralna banka

  ECB obdeluje naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek
  • naziv delovnega mesta
  • organizacijska enota
  • naslov za poslovno korespondenco in e-poštni naslov
  • številka službenega telefona in faksa
  • podpis pooblaščenih oseb
 6. Dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje Evropska centralna banka

  Osebni podatki so shranjeni v varovanem in z geslom zaščitenem računalniškem sistemu. Dostop do sistema ima samo omejeno število zaposlenih v ECB, ki so pristojni za opravljanje nalog, potrebnih za zaračunavanje letnih nadomestil za nadzor. Nekatere osebne podatke lahko obdeluje tudi omejeno število zaposlenih v ECB v oddelku za notranjo revizijo, ki sodelujejo pri revizijah ali izvajajo specifična poizvedovanja v zvezi z nadomestili za nadzor.

  ECB osebne podatke izmenjuje s pristojnimi nacionalnimi organi, nacionalnimi organi za reševanje in Enotnim odborom za reševanje, in sicer samo v primerih, ko je to dejansko potrebno.

 7. Obdobje hrambe podatkov

  ECB osebne podatke hrani tako dolgo, kot je potrebno za namene zaračunavanja letnih nadomestil za nadzor. Osebne podatke lahko neposredno upravljajo posamezniki, na katere se nanašajo podatki (kontaktna oseba). Podatki (a) ostanejo na spletnem portalu ECB tako dolgo, dokler je kontaktna oseba v instituciji odgovorna za nadomestila za nadzor, ter (b) se ažurirajo in nadomestijo z novimi informacijami, ki jih posreduje kontaktna oseba. Vse spremembe v zvezi s tem je treba nemudoma sporočiti Evropski centralni banki, zato da se baza podatkov pravočasno ažurira.

 8. Pravice, ki jih imate kot posamezniki, na katere se nanašajo podatki

  Imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov in da popravite nepravilne ali nepopolne podatke. Imate tudi pravico (z nekaj omejitvami):

  • da svoje osebne podatke izbrišete
  • da omejite obdelavo svojih osebnih podatkov ali ji nasprotujete v skladu s členi 19, 20 in 23 Uredbe (EU) 2018/1725.
 9. Kontaktni podatki v primeru vprašanj in zahtevkov

  Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nam pišete na elektronski naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko pošljete uradni osebi za varstvo podatkov v ECB po e-pošti na naslov dpo@ecb.europa.eu.

  Poleg tega vam je ECB kot posameznikom, na katere se nanašajo podatki, omogočila dostop do vaših osebnih podatkov, shranjenih v računalniškem sistemu. Dostopni so preko spletnega portala, kamor se lahko prijavite z uporabniškim imenom in geslom. Posamezniki, na katere se nanašajo podatki, lahko svoje osebne podatke kadarkoli spremenijo, z izjemo imena zavezanca za plačilo nadomestila in številke zavezanca za plačilo nadomestila. Informacije o tem, kako spremeniti ime zavezanca za plačilo nadomestila, so na voljo na spletni strani o postopku imenovanja zavezanca. Vprašanja lahko pošljete po e-pošti na naslov SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Evropski nadzornik za varstvo podatkov

  Če menite, da so vam bile pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725 kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico, da kadarkoli vložite pritožbo pri evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

 11. Spremembe izjave o varstvu zasebnosti

  Izjava o varstvu zasebnosti se lahko spremeni, da se upoštevajo novosti na pravnem področju.