Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tietosuojalauseke

Henkilötietojen käsittely valvontamaksujen perinnän yhteydessä

 1. Euroopan keskuspankkiin sovellettava tietosuojalainsäädäntö

  Euroopan keskuspankki (EKP) käsittelee henkilötietoja valvontamaksujen perinnän yhteydessä EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti (ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta; EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39–98).

 2. Henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä

  Kun henkilötietoja käsitellään valvontamaksujen perinnän yhteydessä, rekisterinpitäjä on EKP. Henkilötietoja käsitellään EKP:n hallintopalvelujen pääosaston taloushallinto-osastolla.

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietoja käytetään vuotuisiin valvontamaksuihin liittyvässä viestinnässä YVM-asetuksen artiklassa 30 tarkoitettua valvontamaksujen laskentaa ja perintää varten (ks. neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille; EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

 4. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

  Henkilötietojen käsittely kohdassa 3 mainittuun tarkoitukseen perustuu asetuksen 2018/1725 artiklan 5 kohdan 1 alakohtiin a ja b luettuina yhdessä YVM-asetuksen artiklan 30 ja EKP:n valvontamaksuasetuksen kanssa (ks. Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1163/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, valvontamaksuista; EUVL L 311, 31.10.2014, s. 23).

 5. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  EKP käsittelee seuraavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • tehtävänimike
  • organisaatioyksikkö
  • työosoite ja -sähköposti
  • työpuhelinnumero ja -faksi
  • valtuutettujen henkilöiden allekirjoitus
 6. Käsiteltävien henkilötietojen käyttöoikeudet

  Henkilötiedot tallennetaan suojattuun tietojärjestelmään, jonka käyttöön vaaditaan salasana. Järjestelmän käyttöoikeudet on ainoastaan muutamilla EKP:n työntekijöillä, jotka vastaavat vuotuisten valvontamaksujen perinnän kannalta välttämättömistä tehtävistä. Osaa henkilötiedoista voivat käsitellä lisäksi tietyt EKP:n sisäisen tarkastuksen osaston työntekijät, jotka osallistuvat tarkastuksiin tai tekevät valvontamaksujen keräämiseen liittyviä lisätutkimuksia.

  EKP voi luovuttaa henkilötietoja myös kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, kansallisille kriisinratkaisuviranomaisille ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle tiedonsaantitarpeen perusteella.

 7. Henkilötietojen säilytysaika

  EKP säilyttää henkilötiedot niin kauan kuin niitä tarvitaan vuotuisten valvontamaksujen perinnässä. Rekisteröidyt yhteyshenkilöt voivat hallinnoida henkilötietojaan itse. Henkilötiedot a) säilytetään EKP:n verkkopalvelussa niin kauan kuin yhteyshenkilö vastaa laitoksensa valvontamaksun keräämisestä ja b) päivitetään ja korvataan, jos yhteyshenkilö toimittaa uusia tietoja. Mahdolliset muutokset tulisi ilmoittaa EKP:lle viipymättä, jotta tietokanta voidaan pitää ajan tasalla.

 8. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyillä yhteyshenkilöillä on oikeus tutustua EKP:n hallussa oleviin henkilötietoihinsa sekä oikaista tai täydentää niitä, jos ne ovat virheellisiä tai puutteellisia. Heillä on myös (tietyin rajoituksin) oikeus

  • pyytää poistamaan henkilötietonsa
  • rajoittaa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä asetuksen (EU) 2018/1725 artiklojen 19, 20 ja 23 nojalla.
 9. Tiedustelut ja pyynnöt

  Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Henkilötietojen suojaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää EKP:n tietosuojavastaavalle sähköpostiosoitteeseen dpo@ecb.europa.eu.

  Rekisteröity voi myös tarkistaa EKP:n tietojärjestelmään tallennetut henkilötietonsa suoraan kirjautumalla verkkopalveluun omalla tunnuksella ja salasanalla. Henkilötietoja voi muuttaa valvontamaksuvelvollisen nimeä ja tunnistenumeroa lukuun ottamatta milloin vain. Valvontamaksuvelvollisen nimen muuttamisesta kerrotaan tarkemmin Vastauksia kysymyksiin ‑sivun kohdassa ”Miten valvontamaksuvelvolliset ilmoittavat yhteystietonsa?” Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Euroopan tietosuojavaltuutettu

  Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu hänen asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, hän voi tehdä kantelun Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

 11. Tietosuojalausekkeen muuttaminen

  Tietosuojalauseketta voidaan muuttaa uuden lainsäädännön huomioon ottamiseksi.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä