Tietosuojalauseke

Euroopan keskuspankki (EKP) on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot. EKP:n menettelyt henkilötietojen suojaamiseksi perustuvat 18.12.2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

EKP kerää ja käyttää tietoja ainoastaan yhteisen valvontamekanismin vuosittaisten valvontamaksujen perimiseen 15.10.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 artiklan 30 mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä on EKP.

Tietosuojalauseke