Tietosuojalauseke

Euroopan keskuspankki (EKP) on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot. EKP:n menettelyt henkilötietojen suojaamiseksi perustuvat 18.12.2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

EKP kerää ja käyttää tietoja ainoastaan yhteisen valvontamekanismin vuosittaisten valvontamaksujen perimiseen 15.10.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 artiklan 30 mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä on EKP.

EKP luovuttaa tietoja eteenpäin vain siinä määrin kuin se on tarpeellista. Tietoja voidaan luovuttaa pankkiunioniin kuuluville tahoille eli kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, kansallisille sääntelyviranomaisille ja yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle.

Tietosuojalauseke