Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Datu aizsardzība

Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi saistībā ar maksu iekasēšanu

 1. Eiropas Centrālajai bankai piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums

  Eiropas Centrālā banka (ECB) ar maksu iekasēšanu saistītos datus apstrādā saskaņā ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK; (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.)).

 2. Eiropas Centrālā banka kā personas datu apstrādes pārzinis

  ECB ir ar maksu iekasēšanu saistīto personas datu apstrādes pārzinis. Par šo datu apstrādi atbild Korporatīvo pakalpojumu ģenerāldirektorāts un Finanšu direktorāts.

 3. Eiropas Centrālās bankas veiktās personas datu apstrādes mērķis

  Personas datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu saziņu par visiem ar gada uzraudzības maksām saistītajiem jautājumiem, t.i., VUM gada uzraudzības maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, kā noteikts VUM regulas (Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.)) 30. pantā.

 4. Eiropas Centrālās bankas datu apstrādes operāciju likumība

  Personas datu apstrāde iepriekš 3. punktā norādītajos nolūkos ir nepieciešama Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta, ko aplūko kopā ar ECB Regulas par uzraudzības maksām (Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (ECB/2014/41; OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.)) 30. pantu, izpratnē.

 5. Eiropas Centrālās bankas apstrādāto personas datu kategorijas

  Eiropas Centrālās bankas apstrādātie personas dati:

  • pilns vārds;
  • amats;
  • struktūrvienība;
  • oficiālā adrese sarakstei un e-pasta adrese;
  • oficiālais tālruņa numurs un faksa numurs;
  • pilnvarotās personas paraksts.
 6. Piekļuve Eiropas Centrālās bankas apstrādātajiem personas datiem

  Personas dati tiek glabāti drošā, ar paroli nodrošinātā IT sistēmā. Piekļuve šai sistēmai nodrošināta tikai ierobežotam skaitam ECB darbinieku, kuru pienākumos ietilpst ar gada uzraudzības maksu iekasēšanu saistīto uzdevumu veikšana. Turklāt dažu personas datu apstrādi var veikt ierobežots skaits ECB iekšējā audita funkcijas darbinieku, kas veic auditu vai darbu saistībā ar konkrētiem jautājumiem attiecībā uz maksu iekasēšanu.

  ECB var arī nodod personas datus nacionālajām kompetentajām iestādēm, valstu noregulējuma iestādēm un Vienotā noregulējuma padomei pamatotas nepieciešamības gadījumos.

 7. Glabāšanas termiņš

  ECB uzglabā personas datus tik ilgi, kamēr tie nepieciešami gada uzraudzības maksu iekasēšanas vajadzībām. Datu subjekts (kontaktpersona) var tiešā veidā pārvaldīt personas datus. Dati a) tiek saglabāti ECB tiešsaistes portālā tik ilgi, kamēr kontaktpersona ir atbildīga par maksu iekasēšanu no attiecīgās iestādes, un b) tiek aktualizēti un aizstāti ar jauniem kontaktpersonas sniegtiem datiem. Par jebkurām pārmaiņām šajos datos nekavējoties jāziņo ECB un datubāze tiks laikus aktualizēta.

 8. Jūsu kā datu subjekta tiesības

  Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot jebkurus neprecīzus vai nepilnīgus datus. Jums arī (ar dažiem ierobežojumiem) ir šādas tiesības:

  • dzēst savus personas datus;
  • ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret to saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 19., 20. un 23. pantu.
 9. Kontaktinformācija jautājumiem un pieprasījumiem

  Lai izmantotu savas tiesības, rakstiet mums uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Ja jums ir vēl kādi jautājumi saistībā ar personas datu aizsardzību, lūdzam jūs sazināties ar ECB datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi dpo@ecb.europa.eu.

  Turklāt ECB jums kā datu subjektam sniedz tiešu pieeju jūsu personas datiem, kas glabājas IT sistēmā, izmantojot tiešsaistes portālu, kuram varat pievienoties ar savu lietotājvārdu un paroli. Datu subjekts var jebkurā laikā mainīt personas datus, izņemot maksājuma veicēja nosaukumu un maksājuma veicēja numuru. Informāciju par to, kā mainīt maksājuma veicēja nosaukumu, sk. atbildē uz jautājumu "Kā sniegt maksājuma veicēja kontaktinformāciju?" bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Savus jautājumus varat sūtīt uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Sazināšanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraugu

  Ja uzskatāt, ka personas datu apstrādes rezultātā pārkāptas jūsu Regulā (ES) 2018/1725 noteiktās tiesības, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraugam.

 11. Šā privātuma paziņojuma pārmaiņas

  Privātuma paziņojums var tikt mainīts, ņemot vērā jaunas juridiskās norises.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana