Paziņojums par datu aizsardzību

Eiropas Centrālā banka (ECB) apņēmusies īstenot personas datu aizsardzību. ECB personas datu aizsardzības procedūras balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001.

ECB vāc un izmanto jūsu kontaktinformāciju gada uzraudzības maksas iekasēšanas vajadzībām Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) ietvaros saskaņā ar Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. pantu. ECB kontrolē datu apstrādes norisi.

ECB nodos tālāk jūsu kontaktinformāciju tikai gadījumos, kad tā nepieciešama iestādēm, kas ir daļa no banku savienības, piemēram, valstu kompetentajām iestādēm, valstu noregulējuma iestādēm un Vienotā noregulējuma padomei.

Paziņojums par datu aizsardzību