Datu aizsardzība

Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi saistībā ar maksu iekasēšanu

 1. Eiropas Centrālajai bankai piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums

  Eiropas Centrālā banka (ECB) apstrādā personas datus saistībā ar maksu iekasēšanu saskaņā ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (Regula Nr. 2018/1725) (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.)).

 2. Eiropas Centrālā banka kā personas datu apstrādes pārzinis

  ECB ir ar maksu iekasēšanu saistīto personas datu apstrādes pārzinis. Par šo datu apstrādi atbild Korporatīvo pakalpojumu ģenerāldirektorāts un Finanšu ģenerāldirektorāts.

 3. Eiropas Centrālās bankas veiktās personas datu apstrādes mērķis

  Personas datu apstrāde tiek veikta, lai īstenotu saziņu par visiem ar gada uzraudzības maksām saistītajiem jautājumiem, t.i., VUM gada uzraudzības maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, kā noteikts Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (VUM regula – Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.)) 30. pantā.

 4. Eiropas Centrālās bankas datu apstrādes operāciju likumība

  Personas datu apstrāde 3. sadaļā norādītajos nolūkos jāveic Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkta, ko aplūko kopā ar VUM regulas 30. pantu un Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41 – Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1163/2014 par uzraudzības maksām (OV L 311, 31.10.2014., 23. lpp.)), izpratnē.

 5. Eiropas Centrālās bankas apstrādāto personas datu kategorijas

  Eiropas Centrālās bankas apstrādātie personas dati:

  • pilns vārds;
  • amats;
  • struktūrvienība;
  • oficiālā adrese sarakstei un e-pasta adrese;
  • oficiālais tālruņa numurs un faksa numurs;
  • pilnvarotās personas paraksts.
 6. Piekļuve Eiropas Centrālās bankas apstrādātajiem personas datiem

  Personas dati tiek glabāti drošā un ar paroli nodrošinātā IT sistēmā. Piekļuve šai sistēmai nodrošināta tikai ierobežotam skaitam ECB darbinieku, kuru pienākumos ietilpst ar gada uzraudzības maksu iekasēšanu saistīto uzdevumu veikšana. Dažu personas datu turpmāku apstrādi var veikt ierobežots skaits ECB iekšējā audita funkcijas darbinieku, kas veic auditu vai darbu saistībā ar konkrētiem jautājumiem attiecībā uz maksu iekasēšanu.

  ECB nodod tālāk jūsu personas datus tikai valstu kompetentajām iestādēm, valstu noregulējuma iestādēm un Vienotā noregulējuma padomei pamatotas nepieciešamības gadījumos.

 7. Glabāšanas termiņš

  ECB uzglabā personas datus tik ilgi, kamēr tie nepieciešami gada uzraudzības maksu iekasēšanas vajadzībām. Jāatzīmē, ka personas datus tiešā veidā var pārvaldīt datu subjekts (kontaktpersona). Dati a) tiek saglabāti ECB tiešsaistes portālā tik ilgi, kamēr kontaktpersona ir atbildīga par maksu iekasēšanu no attiecīgās iestādes, un b) tiek aktualizēti un aizstāti ar jauniem kontaktpersonas sniegtiem datiem. Par jebkurām pārmaiņām šajos datos nekavējoties jāziņo ECB, lai tā varētu laikus aktualizēt datubāzi.

 8. Jūsu kā datu subjekta tiesības

  Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot jebkurus neprecīzus vai nepilnīgus datus. Jums ir arī tiesības (ar dažiem ierobežojumiem) veikt šādas darbības:

  • dzēst savus personas datus;
  • ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret to saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 19., 20. un 23. pantu.
 9. Kontaktinformācija jautājumu un pieprasījumu gadījumā

  Lai izmantotu savas tiesības, rakstiet mums uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Ja jums ir vēl kādi jautājumi saistībā ar personas datu aizsardzību, lūdzam jūs sazināties ar ECB datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi dpo@ecb.europa.eu.

  Turklāt ECB jums kā datu subjektam sniedz tiešu pieeju jūsu personas datiem, kas glabājas IT sistēmā, izmantojot tiešsaistes portālu, kuram varat pievienoties ar savu lietotājvārdu un paroli. Datu subjekts var jebkurā laikā mainīt personas datus, izņemot maksājuma veicēja nosaukumu un maksājuma veicēja numuru. Informācija par to, kā mainīt maksājuma veicēja nosaukumu, sniegta maksājuma veicēja nominēšanas procesa aprakstā. Savus jautājumus varat sūtīt uz e-pasta adresi SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Sazināšanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraugu

  Ja uzskatāt, ka personas datu apstrādes rezultātā pārkāptas jūsu Regulā (ES) 2018/1725 noteiktās tiesības, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraugam.

 11. Šā privātuma paziņojuma pārmaiņas

  Privātuma paziņojums var tikt mainīts, ņemot vērā jaunas juridiskās norises.