Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Europejski Bank Centralny (EBC) dba o ochronę danych osobowych. Procedury EBC w tym zakresie są oparte na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

EBC gromadzi i wykorzystuje dane kontaktowe na potrzeby nakładania rocznej opłaty nadzorczej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zgodnie z art. 30 rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. Administratorem danych osobowych jest EBC.

EBC udostępnia dane kontaktowe – zawsze zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej – instytucjom należącym do unii bankowej, np. właściwym organom krajowym, krajowym organom restrukturyzacyjno-likwidacyjnym oraz Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych