Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z poborem opłat

 1. Ramy prawne ochrony danych mające zastosowanie do Europejskiego Banku Centralnego

  Przetwarzanie danych osobowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) na potrzeby poboru opłat nadzorczych odbywa się zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE; Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

 2. Europejski Bank Centralny jako administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych na potrzeby ich przetwarzania w związku z poborem opłat jest EBC. Podmiotem przetwarzającym jest Dyrekcja Generalna EBC ds. Administracji i Finansów.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych przez Europejski Bank Centralny

  Dane osobowe przetwarza się na potrzeby zarządzania komunikacją związaną z rocznymi opłatami nadzorczymi, tj. w celu obliczania i nakładania rocznych opłat nadzorczych w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM) na mocy art. 30 rozporządzenia w sprawie SSM (rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi; Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

 4. Legalność działań Europejskiego Banku Centralnego związanych z przetwarzaniem danych

  Potrzeba przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym powyżej w punkcie 3 wynika z art. 5 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2018/1725 w związku z art. 30 rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych (rozporządzenie (UE) nr 1163/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41); Dz.U. L 311 z 31.10.2014, s. 23).

 5. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Europejski Bank Centralny

  Dane osobowe przetwarzane przez EBC to:

  • imię i nazwisko
  • stanowisko
  • jednostka organizacyjna
  • służbowy adres do korespondencji i adres mejlowy
  • służbowe numery telefonu i faksu
  • podpisy osób upoważnionych.
 6. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Europejski Bank Centralny

  Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym systemie informatycznym chronionym hasłem. Dostęp do tego systemu ma tylko ograniczona grupa pracowników EBC odpowiedzialnych za zadania związane z nakładaniem rocznych opłat nadzorczych. Ponadto niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane przez ograniczoną grupę pracowników EBC z pionu audytu wewnętrznego uczestniczących w audytach lub prowadzących szczegółowe analizy w zakresie poboru opłat.

  Dane osobowe mogą zostać również udostępnione przez EBC na zasadzie wiedzy koniecznej właściwym organom krajowym, krajowym organom restrukturyzacyjno-likwidacyjnym bądź Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji.

 7. Okres przechowywania danych

  EBC przechowuje dane osobowe, dopóki są one potrzebne do nakładania rocznych opłat nadzorczych. Osoba, której dotyczą dane (osoba kontaktowa), może nimi bezpośrednio zarządzać. Dane (a) pozostaną w portalu internetowym EBC, dopóki wskazana osoba będzie odpowiedzialna za pobieranie opłat od swojej instytucji, oraz (b) będą aktualizowane i zastępowane nowymi informacjami dostarczonymi przez tę osobę. O wszelkich zmianach w tym zakresie należy niezwłocznie poinformować EBC, a baza danych zostanie szybko zaktualizowana.

 8. Prawa osoby, której dotyczą dane

  Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do sprostowania danych, które są niedokładne lub niekompletne. Ma także (z pewnymi ograniczeniami) prawo do:

  • usunięcia swoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie art. 19, 20 i 23 rozporządzenia (UE) 2018/1725.
 9. Kontakt w razie pytań i próśb

  Żeby skorzystać z powyższych praw, należy przesłać mejl na adres SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Pytania na temat ochrony danych osobowych prosimy kierować do inspektora ochrony danych w EBC pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

  Ponadto EBC umożliwia osobom, których dotyczą dane, bezpośredni dostęp do ich danych osobowych przechowywanych w jego systemie informatycznym. Służy do tego portal internetowy, do którego trzeba się zalogować za pomocą identyfikatora i hasła. Tam można w dowolnym momencie zmodyfikować swoje dane osobowe – z wyjątkiem nazwy i numeru podmiotu ponoszącego opłatę. Wskazówki, jak zmienić tę nazwę, przedstawiono na stronie z częstymi pytaniami, w odpowiedzi dotyczącej sposobu podawania danych kontaktowych przez podmioty ponoszące opłatę. Pytania prosimy kierować na adres SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Zwracanie się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

  Każdy, kto uważa, że w trakcie przetwarzania danych osobowych naruszono jego prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725, może zawsze złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

 11. Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatności

  Oświadczenie o ochronie prywatności może się zmienić, jeśli trzeba będzie w nim uwzględnić nowe przepisy.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości