Meddelande om skydd av personuppgifter

Europeiska centralbanken (ECB) har åtagit sig att skydda personuppgifter. ECB:s förfaranden för skydd av personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000.

ECB samlar in och använder kontaktuppgifter för att ta ut årliga tillsynsavgifter inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), i enlighet med artikel 30 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013. ECB är registeransvarig för behandlingen av uppgifterna.

ECB kommer endast att dela kontaktuppgifter med institutioner som ingår i bankunionen, t.ex. nationella behöriga myndigheter, nationella tillsynsmyndigheter och gemensamma resolutionsnämnden.

Meddelande om skydd av personuppgifter