Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Dataskydd

Integritetspolicy för behandlingen av personuppgifter relaterade till avgiftsinsamling

 1. Europeiska centralbankens rättsliga ramar för dataskydd

  Europeiska centralbanken (ECB) behandlar personuppgifter relaterade till avgiftsinsamling som omfattas av EU:s dataskyddslagstiftning (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39)).

 2. Europeiska centralbanken kontrollerar behandlingen av personuppgifter

  Det är ECB som kontrollerar behandlingen av personuppgifter relaterade till avgiftsinsamling. ECB:s generaldirektorat för gemensamma tjänster/direktorat för ekonomi ansvarar för denna behandling.

 3. Syftet med ECB:s databehandling

  Personuppgifter behandlas för att hantera kommunikation relaterad till årliga tillsynsavgifter, alltså beräkna och ta ut årliga SSM-tillsynsavgifter, som föreskrivs i artikel 30 i SSM-förordningen (rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63)).

 4. Lagenligheten i ECB:s databehandling

  Behandlingen av personuppgifter för det som avses i punkt 3 ovan är nödvändig i den mening som avses i artikel 5.1 a och b i förordning (EU) 2018/1725 jämförd med artikel 30 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter (Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (EUT L 311, 31.10.2014, s. 23)).

 5. Kategorier av personuppgifter som ECB behandlar

  ECB behandlar följande personuppgifter:

  • fullständigt namn
  • befattning
  • organisationsenhet
  • korrespondensadress och e-postadress
  • telefonnummer och faxnummer
  • underskrift av auktoriserad person
 6. ECB:s tillgång till personuppgifter

  Personuppgifter lagras i ett säkert, lösenordskyddat IT-system. Endast några få ECB-anställda med ansvar för arbetsuppgifter som krävs för uttaget av årliga tillsynsavgifter har tillgång till detta system. Vissa personuppgifter kan dessutom behandlas av ett begränsat antal medarbetare på ECB:s direktorat Internrevision som har att göra med revisioner eller genomför specifika utredningar om avgiftsinsamling.

  ECB kan även lämna personuppgifter till nationella behöriga myndigheter, nationella resolutionsmyndigheter och den gemensamma resolutionsnämnden på behovsbasis.

 7. Lagringsperiod

  ECB sparar uppgifter så länge de behövs för att ta ut årliga tillsynsavgifter. Personuppgifter kan hanteras direkt av den berörda personen (kontaktpersonen). Uppgifterna ska a) vara kvar på ECB:s webbportal så länge som kontaktpersonen ansvarar för sitt instituts avgiftsinsamling, och b) uppdateras och överskrivas med ny information som tillhandahålls av kontaktpersonen. ECB ska genast informeras om den här typen av ändringar och databasen kommer att uppdateras utan dröjsmål.

 8. Dina rättigheter som berörd person

  Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Du har också (med några begränsningar) rätt att

  • radera dina personuppgifter
  • begränsa eller motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter enligt artiklarna 19, 20 och 23 i förordning (EU) nr 2018/1725
 9. Kontaktuppgifter för förfrågningar och begäranden

  Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu. Vid frågor om dataskydd kan deltagare skicka e-post till ECB:s personuppgiftsombud på dpo@ecb.europa.eu.

  ECB har dessutom erbjudit berörda personer direkt tillgång till personuppgifter lagrade i IT-systemet via webbportalen efter inloggning med användarnamn och lösenord. Berörda personer kan när som helst modifiera sina personuppgifter – med undantag från den avgiftsskyldiges namn och nummer. Information om hur man ändrar den avgiftsskyldiges namn finns under Vanliga frågor: Hur kan jag lämna in kontaktuppgifter för den avgiftsskyldige? Frågor kan riktas till SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

 10. Kontakta Europeiska datatillsynsmannen

  Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har åsidosatts till följd av behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Europeiska datatillsynsmannen.

 11. Ändringar av denna integritetspolicy

  Denna integritetspolicy kan komma att ändras på grund av utveckling på lagstiftningsområdet.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning