Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat a felügyeleti díj beszedéséhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről

 1. Az Európai Központi Bankra alkalmazandó adatvédelmi jogi feltételrendszer

  Az Európai Központi Bank (EKB) a díjbeszedéssel kapcsolatos személyes adatokat az adatvédelemről szóló uniós jognak megfelelően kezeli. (Az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről [HL L 295., 2018.11.21., 39. o.].)

 2. Az Európai Központi Bank a személyes adatok kezelésében adatkezelői funkciót tölt be

  A díjbeszedéshez kapcsolódó személyes adatok feldolgozása során az EKB adatkezelőként jár el. Az adatkezelés az EKB szervezeti szolgálatokkal és pénzügyekkel foglalkozó főigazgatóságainak a hatásköre.

 3. Az Európai Központi Bank személyesadat-kezelési tevékenységének célja

  A személyes adatok feldolgozásának célja az éves felügyeleti díjakhoz kapcsolódó kommunikáció irányítása, azaz az éves SSM-felügyeleti díjak kiszámítása és kivetése, összhangban az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i,1024/2013/EU tanácsi rendelet (SSM-rendelet) 30.cikkével (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

 4. Az Európai Központi Bank adatfeldolgozó műveleteinek jogszerűsége

  Fentebb a 3. pontban megjelölt célból való személyesadat-kezelésre a következő jogszabályrészek értelmében van szükség: az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdése a) és b) pontja, együtt értelmezve az SSM-rendelet 30.cikkével, valamint a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU felügyeleti díjakról szóló EKB-rendelettel (EKB/2014/41; HL L 311., 2014.10.31., 23. o.).

 5. Az Európai Központi Bank által kezelt személyes adatok kategóriái

  Az EKB a következő személyes adatokat dolgozza fel:

  • teljes név
  • beosztás
  • szervezeti egység
  • munkahelyi levelezési cím és e-mail-cím
  • munkahelyi telefonszám, faxszám
  • felhatalmazottak aláírása
 6. Betekintés az Európai Központi Bank által kezelt személyes adatokba

  A személyes adatokat jelszóval védett, biztonságos informatikai rendszerben tároljuk. Csak az a korlátozott számú EKB-alkalmazott nyerhet a rendszerbe betekintést, akinek a feladatkörébe tartozik az éves felügyeleti díjak kivetésével kapcsolatos ügyintézés. Az EKB belső ellenőrzési szakterületéről is korlátozott számú – az ellenőrzésben részt vevő vagy a díjbeszedéshez kapcsolódó konkrét vizsgálatokat végző – munkatárs dolgozhat fel személyes adatokat.

  Az EKB indokolt esetben az illetékes nemzeti hatósággal, a nemzeti szanálási hatósággal és az Egységes Szanálási Testülettel is megoszthat személyes adatot.

 7. Megőrzési időszak

  A személyes adatokat az EKB addig őrzi meg, ameddig az éves felügyeleti díjak kivetése céljából ezekre szükség van. Az adatalany (kapcsolattartó) közvetlenül kezelheti a személyes adatokat. Az adatokat a) addig kell az EKB online felületén tartani, ameddig a kapcsolattartó felelős a pénzintézetétől való díjbeszedésért és b) aktualizálni és felülírni kell a kapcsolattartótól kapott új információkkal. Bármely ilyen jellegű változást haladéktalanul közölni kell az EKB-val, és az adatbázist a lehető leggyorsabban aktualizáljuk.

 8. Az adatalany jogai

  Az adatalanynak jogában áll személyes adatai megtekintése és a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítése. Ezenkívül (némi korlátozással) a következő jogok is megilletik:

  • a személyes adatok törlése;
  • a személyes adatai kezelésének korlátozása vagy kifogásolása az (EU) 2018/1725 rendelet 19., 20. és 23. cikkeinek megfelelően.
 9. Elérhetőségi adatok kérdés vagy kérés esetére

  Az említett jogok a SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail-címre írt üzenet útján gyakorolhatók. A személyes adatokkal kapcsolatos bármely kérdésben szíveskedjék az EKB adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a dpo@ecb.europa.eu e-mail-címen.

  Az EKB ezenkívül az adatalanyoknak közvetlen betekintést ad az informatikai rendszerében tárolt személyes adatokhoz az online portálján keresztül – felhasználónév és jelszó megadása után. Az adatalanyok bármikor módosíthatják a személyes adataikat – ez alól csak a díjfizető neve és száma a kivétel. A díjfizető nevének módosítási módjával kapcsolatos információkért lásd a Gyakori kérdéseket: Hogyan adhatjuk meg a díjfizetői elérhetőségünket?. Kérdéseiket elküldhetik az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail-címre.

 10. Az európai adatvédelmi biztos megkeresése

  Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak a feldolgozása során az (EU) 2018/1725 rendeletben meghatározott jogai sérültek, jogában áll bármikor panaszt tenni az európai adatvédelmi biztos előtt.

 11. Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

  Ez az adatvédelmi nyilatkozat módosítható az új jogi fejlemények figyelembevétele céljából.

Ebben a szekcióban található oldalak

Visszaélés bejelentése