Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat a felügyeleti díj beszedéséhez kapcsolódó személyes adatok kezeléséről

 1. Az Európai Központi Bankra alkalmazandó adatvédelmi jogi feltételrendszer

  Az Európai Központi Bank (EKB) a díjbeszedéssel kapcsolatos személyes adatokat az adatvédelemről szóló uniós jognak megfelelően kezeli. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (2018/1725 rendelet; HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).)

 2. Az EKB a személyes adatok kezelésében adatkezelői funkciót tölt be

  A díjbeszedéshez kapcsolódó személyes adatok feldolgozása során az EKB adatkezelőként jár el. Az adatkezelés az EKB szervezeti szolgálatokkal és pénzügyekkel foglalkozó főigazgatóságának a hatásköre.

 3. Az EKB személyesadat-kezelési tevékenységének célja

  A személyes adatok feldolgozásának célja az éves felügyeleti díjakhoz kapcsolódó kommunikáció irányítása, azaz az éves SSM-felügyeleti díjak kiszámítása és kivetése, összhangban az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 1024/2013/EU tanácsi rendelet (2013. október 15. – SSM‑rendelet) 30. cikkével (HL L 287., 2013.10.29., 63. o.).

 4. Az EKB adatfeldolgozó műveleteinek jogszerűsége

  A 3. részben megjelölt célból való személyesadat-kezelésre a következő jogszabályrészek értelmében van szükség: az (EU) 2018/1725 rendelet 5. cikke (1) bekezdése a) és b) pontja, együtt értelmezve az SSM-rendelet 30. cikkével, valamint a felügyeleti díjakról szóló, 2014. október 22-i 1163/2014/EU európai központi banki rendelettel (EKB/2014/41 – HL L 311., 2014.10.31., 23. o.).

 5. Az EKB által kezelt személyes adatok kategóriái

  Az EKB a következő személyes adatokat dolgozza fel:

  • teljes név;
  • beosztás;
  • szervezeti egység;
  • munkahelyi levelezési cím és e-mail-cím;
  • munkahelyi telefonszám, faxszám;
  • felhatalmazottak aláírása.
 6. Betekintés az EKB által kezelt személyes adatokba

  A személyes adatokat jelszóval védett, biztonságos informatikai rendszerben tároljuk. Csak az a korlátozott számú EKB-alkalmazott nyerhet a rendszerbe betekintést, akinek a feladatkörébe tartozik az éves felügyeleti díjak kivetésével kapcsolatos ügyintézés. Az EKB belső ellenőrzési szakterületéről is korlátozott számú munkatárs – aki az ellenőrzésben részt vesz, vagy a díjbeszedéssel kapcsolatos konkrét vizsgálatokat végez – dolgozhat fel tovább bizonyos személyes adatokat.

  Az EKB csak indokolt igény esetén oszt meg személyes adatot az illetékes nemzeti hatósággal, a nemzeti szanálási hatósággal és az Egységes Szanálási Testülettel.

 7. Megőrzési időszak

  A személyes adatokat az EKB addig őrzi meg, ameddig az éves felügyeleti díjak kivetése céljából ezekre szükség van. Kiemelendő, hogy az érintett (kapcsolat­tartó) közvetlenül kezelheti a személyes adatokat. Az adatokat: a) megőrizzük az EKB online felületén egészen addig, ameddig a kapcsolattartó felel az adott pénzintézet díjbeszedéséért, és b) a kapcsolattartótól kapott új információkkal aktualizáljuk és felülírjuk. Bármilyen ilyen jellegű változást haladéktalanul közölni kell az EKB-val azért, hogy az adatbázis frissítése minél hamarabb megtörténjen.

 8. Az érintett jogai

  Az érintettnek jogában áll személyes adatai megtekintése és a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítése. Ezenkívül (némi korlátozással) a következő jogok is megilletik:

  • a személyes adatok törlése;
  • a személyes adatai kezelésének korlátozása vagy kifogásolása az (EU) 2018/1725 rendelet 19., 20. és 23. cikkeinek megfelelően.
 9. Elérhetőségi adatok kérdés vagy kérés esetén

  Az említett jogok a SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail-címre írt üzenet útján gyakorolhatók. A személyes adatokkal kapcsolatos bármely kérdésben szíveskedjék az EKB adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a dpo@ecb.europa.eu e-mail-címen.

  Az EKB ezenkívül az érintetteknek közvetlen betekintést ad az informatikai rendszerében tárolt személyes adatokba az online portálján keresztül – felhasználónév és jelszó megadása után. Az érintettek bármikor módosíthatják a személyes adataikat – ez alól csak a díjfizető neve és száma a kivétel. A díjfizető nevének módosítási módjával kapcsolatos információkat a díjfizető kijelölésének folyamatát ismertető dokumentum tartalmazza. Kérdéseiket az SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu e-mail-címre küldhetik el.

 10. Az európai adatvédelmi biztos megkeresése

  Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai feldolgozása következtében az (EU) 2018/1725 rendeletben lefektetett jogai sérülnek, jogában áll bármikor panaszt tenni az európai adatvédelmi biztosnál.

 11. Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

  Az adatvédelmi nyilatkozat módosítható annak érdekében, hogy tükrözze az új jogi fejleményeket.