Menu

Zodpovednosť

Prevzatie úloh v oblasti dohľadu pre ECB predstavuje významnú novú funkciu, ktorá je spojená s príslušnými požiadavkami týkajúcimi sa zodpovednosti.

Zodpovednosť je nevyhnutným predpokladom transparentnosti, legitímnosti a nezávislosti rozhodnutí dohľadu.

Európsky parlament a Rada EÚ

Nariadenie o SSM stanovuje komplexný a spoľahlivý rámec zodpovednosti. Spôsob plnenia požiadaviek na zodpovednosť v praxi bližšie upravuje:

  • Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a ECB a
  • Memorandum o porozumení medzi Radou EÚ a ECB.
Hlavné línie zodpovednosti
Vypočutia a výmena názorov Predseda Rady pre dohľad sa zúčastňuje na pravidelných vypočutiach a výmenách názorov v Európskom parlamente a v Euroskupine za prítomnosti všetkých členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na SSM.
Písomné otázky Poslanci Európskeho parlamentu a členovia Euroskupiny môžu predsedovi Rady pre dohľad adresovať písomné otázky.
Výročné správy ECB predkladá Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Euroskupine, Európskej komisii a parlamentom zúčastnených členských štátov výročné správy o plnení svojich úloh v oblasti dohľadu.

Vyhlásenia členov Rady pre dohľad

Vyhlásenia o súlade
Vyhlásenia o záujmoch